Minnesanteckningar under SBaK ordförandeträff  
Thoresta 2017-09-17

>> Mötesanteckningar

Ronny presenterar SKK s organisationsutredning.

2000 har svarat av 8000 utskick. Har varit svår att hitta på hemsidan vilket kan vara förklaringen till att så få svarat. Tre personer i SBaK har svarat. Sammanställt resultat kommer att skickas ut som länk till LA och rasklubb.

Viktiga frågor runt hur man ska förhålla sig till registrering av personuppgifter samt hur man i klubbarna ska förhålla sig till en form av sekretess gällande personuppgifter.

Diskuteras vidare runt utredningens resultat. Bland annat tappar SKK och SBK verksamhet till privata aktörer. Bättre samarbete önskas därför mellan privata aktörer och SKK. Diskussion förs avseende om det verkligen stämmer att det är ett så stort problem som utredningen visar.

Swatanalys

Fråge ställningar är.

Styrka, svagheter, möjligheter, hot, Fem grupper svarar på frågorna och redovisar dessa med post it lappar under varje rubrik.

Syrka: Kompetens, drivkraft, närhet. Svagheter: Otydligt medlemskap, svårt rekrytera funktionärer, åldrande funktionärer. Hot: Det var bättre förr, ovilja att lära, sociala media( tjuvnyp). Möjlighet: It utveckling, Lika hemsida.

Framtida nyckelfrågor: Mötet delas in i grupper för att diskutera frågorna.

Lokalklubbarnas roll och geografiska indelning.

Förslag att dra ner på antalet LA. Lägga ner LA och bilda regionråd. Ha LA med regionråd alternativt kontaktpersoner. Dagens teknik kan utvecklas för att förenkla kontakt och möten. Framtidsgruppen tar fram olika förslag för presentation.

Rasklubbarna framtid inom SBaK.

Förslag att lägga ner Rasklubbarna och bilda kommittéer för varje ras. Ha kvar Rasklubbarna men ha ett större samarbete med andra rasklubbar inom SBaK. Ha en ekonomisk mall där man tar fram ett förslag för hur det skulle kunna se ut när det gäller det ekonomiska utrymmet för varje ras om man jobbar i kommittéer.

Gemensamt medlemskap

Förslag till ett medlemskap för rasklubb och SBaK.

Gemensam tidning. I A4 format. Trycka en provtidning. Hur ska det se ut med avgift om man bara är med i rasklubb men vill ha den gemensamma tidning. De flesta arbetsgrupperna ställer sig positiva till en gemensam tidning. Tänka till gällande vilka tider tidningen ska ges ut.

Likartade hemsidor där info finns att hitta på samma ställe efterfrågas. Hur ska det genomföras?

Samtliga frågeställningar diskuterades ivrigt och allas åsikter ska tas i beaktande gällande framtidsgruppens arbete med förslag till ändringar. Patrik har gjort en mindmap som bifogas till sammanfattade minnesanteckningar.