Protokoll fört vid SBaKs ordinarie Fullmäktigemöte 2016-05-15

 

1. Justering av röstlängd.

Röstlängden justerades via upprop och befanns vara 27 röstberättigade delegater.

2. Val av ordförande för fullmäktigemötet.

Fullmäktige valde, efter förslag av valberedningen, Kjell Andersson till ordförande för mötet.

3. Styrelsens anmälan om protokollförare vid mötet.

Styrelsen anmälde Susanne Lindquist till protokollförare vid mötet.

4. Val av två justerare som tillsammans med mötesordförande ska justera protokollet. De valda justerarna är dessutom rösträknare.

Fullmäktige valde till justerare av protokollet, tillika rösträknare, Carina Veen Huis och Anso Pettersson.

5. Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av vald delegat och av personer enligt § 7 mom. 6.

Fullmäktige beslutade att Maud Ehlin, Cecilia Gylén, Eva Pettersson och Anette Åkerblom ägde närvaro och yttranderätt vid mötet.

6. Fråga om fullmäktigedelegaterna blivit stadgeenligt kallade.

Styrelsen meddelade att kallelse till Fullmäktige sänds via mail till anmälda delegater, samt funnits på hemsidan och i tidningen ”Basset-Bladet”, minst tre veckor före mötesdatum. Dock påpekades av Jack Junel att samtliga handlingar ej funnits tillgängliga vid tidpunkten som stadgan föreskriver men sänds till delegaterna via mail innan mötet.

Fullmäktige ansåg därmed att paragrafens fråga kunde besvaras med ”ja”.

7. Fastställande av dagordningen.

Fullmäktige fastställde förelagd dagordning.

8. Styrelsens årsredovisning med balans- och resultaträkning, redogörelse för arbetet med avelsfrågor samt revisorernas berättelse.

Årsredovisningen med verksamhetsberättelserna för 2014 och 2015, ekonomisk redovisning 2014 och 2015 samt revisorernas berättelse lästes igenom.

Några korrigeringar gjordes i Verksamhetsberättelsen:

Sid. 1 ”Medlemmar 2015-12-31”; BANK var vilade klubb 2015-12-31 och hade därmed inga medlemmar

Sid. 1 ”Basset-Bladet”; Ansvarig utgivare skall vara registrerad hos PRV, så var inte fallet

Sid. 5 ”Klubbtävlingar/Småhunds-SM”; Deltagare var ”Mörka Skogs DORIS Zackrisson”

Sid. 6 ”Årets Utställningshund”; 2014: GBGV = ”Åkerös Grand Calle” (med C), 2015: GBGV = ”Åkerös Grand JONNA”

Sid. 7 ”La Syd”: Leif Karlsson var ej suppleant 2015

Sid. 7 ”La N-Ö”: HANS Andersson var suppleant (ej Pia A)

Sid. 7 ”La Mellan”: Kurt Johansson stavar sitt namn med ”K”.

Sid. 8 ” Valphänvisare 2015”: BFdB: Anders Bjurström

Redovisning av avelsarbetet inom SBaK har skett via respektive rasklubb och CS har inget att tillägga.

Verksamhetsberättelsen lades därefter till handlingarna.

Revisionsberättelsen föredrogs av Anso Pettersson som riktade en del kritik mot CS vilket styrelsen besvarade. Maud Ehlin höll ett kort anförande till stöd för styrelsens arbete.

9. Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om enligt dessa uppkommen vinst eller förlust.

Fullmäktige fastställde balans-och resultaträkningarna för verksamhetsåren 2014 och 2015.

Fullmäktige beslutade att uppkommen vinst 2015 på 6250:25 balanseras i ny räkning.

10. Styrelsens rapport om de uppdrag föregående fullmäktigemöte givit till styrelsen.

Småhunds-SM: Håkan Hemäng redovisade uppdraget från förra Fullmäktige ang. kostnaderna för deltagande i Småhunds-SM. Man har inte tagit ställning till något konkret kostnadsförslag och ansvaret för Småhunds-SMs genomförande har återgått till ursprungsarrangören Svenska Dreverklubben.

”Ett medlemskap”: Ronny Westerlund, som övertog ansvaret för uppdraget efter Catrin Hultén 2015, redovisade uppdraget som innebar at bilda en grupp för att diskutera ett eventuellt gemensamt medlemskap inom SBaKs klubbar. ”Framtidsgruppen” har bestått av representanter från La och R-kl. Uppdraget har diskuterats vid ordförandemötet och via telefonmöten. Tyvärr med dåligt deltagarantal vid de sistnämnda. Dagen före årets Fullmäktige ägnades åt ”framtidsvisioner” och mycket kreativt och konstruktivt kom fram som bör arbetas vidare på.

Fullmäktige tackade för väl redovisade uppdrag som kommer fortsätta under kommande verksamhetsperiod.

11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.

Fullmäktige beslutade enhälligt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåren 2014 och 2015.

12.

A. Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan.

Fullmäktige beslutade att anta styrelsens förslag till verksamhetsplan med tillägget att Framtidsgruppens arbete skall fortsätta under kommande verksamhetsperiod.

Fullmäktige uppdrog den kommande styrelsen i uppdrag att arbeta efter den antagna verksamhetsplanen.

B. Beslut om styrelsens förslag till rambudget.

Fullmäktige beslutade godkänna styrelsens förslag till rambudget för de kommande två verksamhetsåren (2016 och 2017)

C. Beslut om avgifter för kommande verksamhetsår.

Fullmäktige beslutade att följande avgifter skall gälla fr.o.m. 2017-01-01:

Ordinarie medlem: 250:-

Familjemedlem: 80:-

Medlemskap via uppfödare: Gratis

Utlandsmedlemmar: 250:-

13. Val av ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter i styrelsen enligt § 8 samt beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning.

Valberedningens sammankallande, Allan Pettersson, redogjorde för beredningens arbete. Cecilia Von Braun meddelade att hon ej blivit kallad till valberedningens möten och därför ej stod bakom det lagda förslaget inför valen.

Fullmäktige beslutade att styrelsen skall bestå av sex ordinarie ledamöter och två suppleanter

Val av ordförande för en tid av två år

Valberedningens förslag: Bo Olofsson (nyval)

Fullmäktiges förslag: Håkan Hemäng (nyval)

Efter sluten votering med röstfördelningen Bo Olofsson 10 röster, Håkan Hemäng 17 röster

Valdes Håkan Hemäng till ordförande för en tid av två år

Valberedningens sammankallande meddelade att valberedningens förslag ej längre var realistiskt och överlämnade åt Fullmäktige att föreslå ledamöter

Val av ledamöter

Fullmäktige valde Ronny Westerlund till ordinarie ledamot för en tid av 4 år (nyval)

Catrin Hultén till ordinarie ledamot för en tid av 4 år (omval)

Ulrika Boström till ordinarie ledamot för en tid av 4 år (nyval)

Magdalena Lindberg till ordinarie ledamot för en tid av 2 år (fyllnadsval)

Val av suppleanter

Fullmäktige valde Therese Corneliusson till suppleant för en tid av 2 år (nyval)

Ture Davidsson till suppleant för en tid av 2 år (nyval)

14. Val av två revisorer och två revisorsuppleanter enligt § 9 i dessa stadgar.

Fullmäktige valde Kenneth Kullinger och Susanne Lindquist för en tid av 2 år.

Fullmäktige beslutade att ej välja revisorsuppleanter.

 

 

15. Val av valberedning enligt § 10 i dessa stadgar.

Fullmäktige valde Kurt Johansson till ledamot och sammankallande för en tid av 2 år (nyval)

Fullmäktige valde Lars Johansson till ledamot för en tid av 4 år (nyval)

(Cecilia Von Braun har mandattid kvar till nästkommande Fullmäktigemöte)

16. Beslut om omedelbar justering av punkterna 13–15.

Fullmäktige beslutade att punkterna 13-15 i detta protokoll omedelbart justerades.

17. Övriga ärenden som av styrelsen hänskjutits till fullmäktige eller som av rasklubb anmälts till styrelsen för behandling av fullmäktige.

Anmälan av sådant ärende ska vara skriftlig och ha inkommit till styrelsen senast sex veckor före ordinarie fullmäktige hålls. Till ärendet ska styrelsen för behandling på fullmäktige avge utlåtande och lämna förslag till beslut. Väcks vid ordinarie fullmäktige förslag i ett ärende som inte finns medtaget under punkt 17 kan, om fullmäktige så beslutar, ärendet tas upp till behandling men inte till beslut. behandla

Fullmäktige hade sex motioner och en proposition från CS att behandla;

Motion 1 (Proposition fr CS) ”Behovsprövad utbetalning av medlemsersättning”

Fullmäktige beslutade att avslå motionen och uppdrog åt styrelsen att återremittera frågan till La och R-klubbar.

Motion 2 (Proposition fr CS) ”Behovsprövat bidrag till Lokalavdelning för att arrangera SM”

Fullmäktige beslutade att avslå motionen och uppdrog åt styrelsen att återremittera frågan till La och R-klubbar.

Motion 3 (Proposition fr CS) ”Sammanslagning av medlemsavgift”

Fullmäktige beslutade att avslå motionen och uppdrog åt styrelsen att återremittera frågan till La och R-klubbar.

Motion 4 (Proposition fr CS) ”Sammanslagning av lokalavdelningar”

Fullmäktige beslutade att avslå motionen och uppdrog åt styrelsen att återremittera frågan till La och R-klubbar.

Motion 5 (Fr La N-Ö) ”Drevprovsperioder”

Fullmäktige beslutade att bifalla motionen och uppdrog åt styrelsen att konsekvensanpassa regelverket.

Motion 6 (Fr La N-Ö) ”Inrapportering av drevprovsresultat”

Fullmäktige beslutade att avslå motionen och uppdrog åt styrelsen att återremittera frågan till ”Framtidsgruppen” att utreda.

Proposition fr CS att utse Eva Pettersson till Hedersmedlem i SBaK

Fullmäktige beslutade att bifalla CS förslag och utnämnde Eva Pettersson till Hedersmedlem i SBaK.

 

 

Övriga frågor

SBaKs Förtjänsttecken:

Tilldelade Christina Järveback för att hon på ett förtjänstfullt sätt utfört mångårig, trogen och ihärdig tjänst som ledamot i La-styrelse och CS. I CS som kassör under en mycket lång tidsperiod.

Tilldelades Eva Pettersson för hennes förtjänstfulla arbete som redaktör under utgivningen av 50 nummer av klubbens tidskrift ”Basset-Bladet”. Eva har dessutom bl.a. varit ledamot i La Väst.

Därefter överlämnade mötesordföranden klubban och ansvaret för CS arbete till klubbens nyvalda ordförande Håkan Hemäng som tackade Fullmäktige för förtroendet att leda klubbens Centralstyrelse.

Därefter avtackades de avgående styrelseledamöterna samt mötesordföranden Kjell Andersson för ett mycket väl utfört arbete att leda Fullmäktigemötet.

Vid protokollet

…………………………………………………………………………..

Susanne Lindquist, mötessekreterare

 

Justeras

………………………………………………………………………………

Kjell Andersson, mötesordförande

 

 

…………………………………………………………………. ……………………………………………………………

Carina Veen Huis, vald justerare Anso Pettersson, vald justerare