Protokoll för:

Svenska Bassetklubben, CS

Plats och datum:
Onsdag 25 maj 19.00
Telefonmöte

Närvarande:
Håkan Hemäng, Magdalena Lindberg, Ronny Westerlund, Stefan Lundh, 
Berit Roos Ture Davidsson, 
Ulrika Boström, Therese Corneliusson 
from §7 Catrin Hultén

Anmält förhinder:

Frånvarande:

 

§

Ärende                                           Beslut *

1.

Mötet öppnas Håkan öppnade mötet och hälsade alla välkomna särskilt de nya medlemmarna

2. 

Ev. val av mötesordförande, mötessekreterare Håkan valdes till mötesordförande och Berit till sekreterare för mötet

3.

Val av justeringsperson Stefan valdes att justera dagens protokoll

4.

Godkännande av dagordning dagordningen godkändes

5.

Konstituering
Val av:
 • Kassör som adjungerad kassör valdes Christina Järveback, samtidigt beslöts om inköp av ny dator till kassören
 • Sekreterare som sekreterare valdes Ulrika Boström posten som mötessekreterare kommer att alternera under året
 • Vice ordförande som vice ordförande valdes Magdalena

  Övriga poster:
 • Framtidsgruppen som administratör av framtidsgruppen valdes Ronny

  Övrig ansvarsfördelning
 • Ras-/avel till ras/avel valdes Berit och Magda , Ronny för SRD
 • Drevprov för drevprov valdes Håkan med Ingmar Olofsson som adjungerad
 • Utställning för utställning valdes Therese och Catrin
 • Viltspår för viltspår valdes Stefan
 • Materialförvaltare till materialförvaltare valdes Berit
 • BassetBladet kontakt för BassetBladet Håkan
 • Hemsidan kontakt för hemsidan valdes Ronny
 • Ev. övrig social media för facebooksida valdes Catrin och Ulrika
 • La-/rasklubbskontakt för La Syd Berit, för La Väst Therese, för La Nordöstra Stefan, för La Öst och Mellan Håkan,för BANK Ture, för Fauve Magdalena, för Hound Ronny, för Petit Ulrika, för Grand Catrin

6.

Val av AU samt val av firmatecknare
Till Au valde Håkan Hemäng, Magdalena Lindberg och Ulrika Boström
Till Firmatecknare valdes Håkan Hemäng  och Christina Järveback 

7.

Frågor, uppdrag, medskick som hänskjutits till CS från fullmäktige
Motioner/Propositioner som remitterades till CS
 • Behovsprövad utbetalning av medlemsersättning
 • Behovsprövat bidrag till lokalavdelning för att arrangera SM
 • Sammanslagning av medlemsavgift
 • Sammanslagning av La
 • All officiell provverksamhet inom Bassetklubben bedrivs av lokalavdelningarna
 • Småhunds-SM
  Frågor som uppkom vid förkonferensen
 • Facebook
 • Facebook frågan tas upp på nästa styrelsemöte

8.

Antal styrelsemöten under året

9.

Övriga Frågor
Magdalena och Ronny redogjorde för förkonferansen och fullmäktigemötet

Genomgång av:

 • Ersättningar och dess blankett
 • Mailkonversation inom styrelsen:
  Svara helst alla vid konversation inom styrelsen. Samt svara oavsett om man inte har någon avvikande/ny åsikt. T.ex. OK /Håkan@

  Olika ”förhållningsregler” för CS styrelsemedlemmar
 • Alla i CS arbetar för alla La och alla raser!
 • Endast det som är nedtecknat och justerat lämnar styrelsen
 • Försiktighet vid uttalanden såväl skriftliga som muntliga pga att vi alla är CS-/SBaK:s
  representanter

Övrigt

 • Ronny kollar rättigheter på sbak.nu och om man kan få mailadresser. T.ex. sekr@sbak.nu
 • Samtliga i styrelsen skickar in uppgifter om namn adress mm till Ulrika som skickar
  information till SKK om nya CS styrelsemedlemmar enligt SKK:s blankett

 

10.

Nästa möte
Nästa möte tisdagen 9 augusti 19.00

11.

Mötet avslutas
Håkan tackade de närvarande och avslutade mötet

Vid pennan
Berit Roos 
 
Justeras:
Håkan Hemäng
Ordförande

Stefan Lundh
Justeringsperson