Bassetklubben – CS möte 2008-10-09, Telefonmöte


Närv. Torbjörn Lenstad, Mikael Löfberg, Eva Pettersson, Berit Roos, Christina Järveback, Bo Olofsson

40.08
Torbjörn öppnade mötet och hälsade samtliga välkomna.

41.08
Mikael valdes att jämte ordförande justera protokollet.

42.08
Dagordningen godkändes.

43.08
Från föregående protokoll kvarstod följande: Brev till samtliga ordförande inom Bassetklubben ang agenda på ordförandekonferensen. Bo fixar.
Bo kontaktar Per Inge ang stadgar. Pågår.

44.08
Inga vanliga AU- beslut tagna under perioden.
Ekonomiska AU- beslut: Christina skall gå kurs i vårt bokföringsprogram.
Bidrag till cancerfonden i samband med Lars West begravning.

45.08. Inkomna skrivelser.
1. Från SKK ang nya bestämmelser om antal hundar / domare. Utskickat
2. Från SKK ang utställningsprogram för 2011. Utskickat
3. Från Sussie ang exteriördomarkonferensen. Utskickat
4. Från SKK ang hundtorget på stora Stockholm. Utskickat
5. Från SKK ang medlemsavgifter 2009. Besvarat per mail
6. Förfrågan ang utökning av rasregister. Utskickat
7. Från valberedning ang val av centralstyrelse i SKK.
8. Från medlem ang byte lokalavdelning. Utskickat till berörda.
9. Från SKK föredragningslista inför CS / SKK möte.
10. Från SKK ang årets bragdhund. Utskickat.
11. Från Kenneth Edh ang domarkonferenser. Utskickat.
12. Från Sussie ang utställningsåret 2008. Utskickat
13. Från SKK ang dubbelt medlemskap SHU.
14. Från SKK ang nya medlemmar. Utskickat till berörda.
15. Från SKK / Disciplinnämnden ang beslut.

46.08 Utgående skrivelser
1.Till SKK, RAS för Basset Hound.
2. Till lokalavdelningarnas drevprovsansvariga.
3. Svar till Dreverklubben ang dataprogram.
4. Svar ang klagomål på utställningsdomare.
5. Svar till drevprovskommissarie Henningsson.
6. Påminnelse till berörda ang certifierade utställningsansvariga.
7. Dispensansökan till JHK ang kevlarväst.

47.08 Rapporter från ansvarsområden:
Nord Östra – inget.
BANK har skickat kompendiet till Eva P.
Sammandrag i Syd för drevprovsdomare.
Inget från Mellan. Mail till utställningsansvariga i klubbarna.
Från BH inget. Medlemmar flyter på bra.
Petitklubben är klar textmässigt, jagar bra bilder.
CS sparar papper om Bleu.
Göran P ombesörjer utskick av brev till drevprovsansvariga.

48.08 Exteriördomarkonferensen:
Inbjudan om möte skickad till CS, rasklubbar och kompendiegruppen. Tyvärr är inbjudan sänd alldeles för sent inpå mötet, ställer antagligen till problem för deltagarna.
Till mötet bör samtligas material vara klart.
Från CS kommer Torbjörn, Christina och Eva.
CS beslutade följande ordning av raspresentationen på domarkonferensen. Petit Basset Griffon, Basset Fauve, Artésien och Hound.
För presentationraserna: Grand Basset och Bleu.

49.08 Viltspårkommissariekonferensen
Inget nytt.

50.08 Drevprovskommissariekonferensen.
Preliminärt lördag 9 / 5.
Preliminärt program och förfrågan om förslag till program i BB Nr 4 -08 och slutgiltigt program i BB Nr 1 -09-

51.08 Ordförandekonferensen.
Programförslag: Nya stadgar för centralstyrelsen och lokalklubbarna. Även föreläsare inom detta.

52.08 Ekonomisk rapport
PG: 135.937:-
BG 133.555:-
Senaste utskicket av BB icke betalt. Beslutades om ytterligare överföring av 50.000:- från PG till BG för bättre ränta.

53.08 Bassetbladet.
Eva har svårt att få in material till tidningen från lokalavdelningarna och få material i tid.
Eva skickar PDF på hela tidningen till CS före tryckning och PDF på respektive lokalavdelnings / rasklubbs material till respektive.

Underlag till BB Nr 4 – 08 skall vara 7/11.
”Meningen med exteriördomarkonferens” kan vara ett lämpligt uppslag på reportage.

54.08 Övriga ärenden.
Mail och utskick inom styrelsen bör besvaras kommenteras inom senast två dagar (48 timmar).
Ang brev från SKK om rastorg på stora Stockholm så diskuterades om vilka evenemang SBaK skall medverka på. Perfekt punkt för ordförandekonferensen. Även budget för liknade evenemang borde tas fram.
Beslutades att säga OK till Morgan Wacht.
Diskuterades rutiner för publicering i respektive media, tidning – hemsida, beslutades att ta detta på nästa möte.
Nästa möte 7 – 8 November. Plats återkommer Bo och Tobbe om.
Bo skriver brev till Bo Wallin ang revisorsrollen nu efter Lars West tragiska bortgång.
Den låda med data- scanner-fax som nu finns hos Bo beslutades att om ingen inom CS har behov av den och anmäler inom en vecka till Bo så kommer han tillskriva samtliga sekreterare om dom vill ha detta paket.

55.08 Torbjörn avslutade mötet och tackade alla för ett konstruktivt och effektivt möte.


Vid protokollet:
Bo Olofsson
Justeras:

Torbjörn Lenstad Mikael Löfberg