Bassetklubben – CS möte 2008-11-12, Telefonmöte
 

56.08 Mötets öppnande
Torbjörn Lenstad hälsade Mikael Löfberg, Håkan Sköld, Berit Roos, Eva Pettersson,
Christina Järveback
, Göran Pettersson, Bo Olofsson välkomna till dagens möte.

57.08 Val av justerare
Till justerare förutom ordförande valdes Håkan S.

58.08 Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes.

59.08 Föregående protokoll
Från föregående protokoll förelåg: Kurs för Christina som blivit inställd, men blir den av till våren skall hon gå.
Bo har kontakt med Per–Inge ang stadgar. Pågår.
Bidrag till cancerfonden är utbetalt.
RAS för BH är sänt tillbaka och ej godkänt.
Erhållit svar från SKK / JHK ang skyddsväst.
Christer Henningsson nöjd med erhållet svar.

60.08 AU-beslut. Ekonomiska och övriga.
Det blev ett nej tack från samtliga övriga klubbar detta till trots att Bassetklubben erbjudit sig att ta det fulla arrangörsansvaret. CS beklagar detta beslut då det endast drabbar våra uttagna medlemmar.

61.08 Inkomna skrivelser.
1. Svar från JHK ang skyddsväst.
2. Från SKK ang ringsekreterarärenden
3. Från SKK ang UtstK policyfrågor.
4. Från SKK ang fortsatt arbete med RAS.
5. Från SKK inbjudan till kurs steg 2 för avelsråd.
6. Från SKK ang återremittering av RAS för Basset Hound.
7. Från SKK ang godkännande av RAS för Artèsien. Med beröm godkänt.
8. Från SKK ang genomgång av stadgefrågor.
9. Från SKK disciplinnämnd rörande utlåtande från andra raser.
10. Från SKK pressmeddelande
11. Från SKK pressmeddelande.
12. Kopia på brev till BH-sällskapet från medlem.
13. Från SKK nya medlemmar.

All adekvat post levereras omgående till sekreterare i lokalavdelning eller rasklubb.

Mikael föreslår selektering av inkommande post. Respektive CS-medlem borde endast få ta del av respektives ansvarsområdes inkommande post. Mötet ansåg dock att det är bra om hela CS får ta del av hela inkommande brevskörden.

62.08 Skickade skrivelser
Inget skickat

63.08 Rapport från respektive ansvarsområde

Nord- Östra:
Inget att rapportera.

Mellan:
Inget att rapportera.

Väst:
Arbetsgrupp bildad med hänsyn till Småhunds SM. Kan nu upplösas.

Öst:
Inget att rapportera.

Syd:
Drevprovskommisarie Ture Davidsson har lämnat sitt uppdrag. Andres Bökman har blivit ny viltspårsdomare. Lottning för Drevstjärnan Syd har skett. Tävlingen går 17 – 23 / 11.

BANK :
Har fått tillbaka sitt RAS med beröm godkänt. Har övertagit datorn från förra CS-sekreteraren.

Fauve:
Inget att rapportera.

Basset Hound:
RAS ej godkänt. Diskuteras livligt inom klubben. Rasen även öronmärkt  av SKK pga problem.

Petit:
Bilder och text till kompendium finns framme. Fixas av Eva och Monica Andersson.

64.08 Exteriördomarkonferensen.
Samtliga raskompendium till DK denna vecka.
Diskussion kring Basset Hounds problem. Eventuellt kalla till möte om detta.
Ersättning från SKK på 1500:- / kompendium skall skickas till rasklubbarna för nerlagt arbete.
Ersättning till Eva P för hennes arbete bestämdes till 3.000:-
På konferensen kommer Tobbe, Christina och Eva närvara. Eva gör ett reportage om konferensen.

65.08 Viltspårskommisariekonferensen
Mötet sker i mars -09 i Jönköpingstrakten. Annons om detta i BB nr 4-

66.08 Drevprovkommisariekonferensen
Konferensen sker 9/5 -09 i Jönköpingstrakten. Innehåll blir mycket regelfrågor inför nya reglerna 2012. Håkan tar in pris på lokal. Alla berörda skall kallas inte bara kommisarier.

67.08 Ordförandekonferensen
Konferensen sker 25 – 26/4. Annons i BB nr 4. BO fixar.

68.08 Ekonomisk rapport
Christina kvittar försäkringskostnad mot fordran / skuld till lokalavdelningar / rasklubbar.
Bo kollar om Petitklubben betalt för 2007.
Micke om Bank gjort detta.
Tobbe om Fauve gjort det.

69.08 Bassetbladet
I BB nr 1  -09 skall CS arbete redovisas. Specifika frågor skall lyftas fram. Tobbe skriver.
I nr 2 skriver Micke.

70.08 Övriga ärenden
Vi bevakar om Beagleklubben kallar till möte ang Småhunds-SM. Om inte tar vi tag och driver detta till ett bra resultat.
Till Basset-SM nu har bara Nord-Östra skickat två domare. Påpekades att dom nya reglerna gäller from 2009.
 

71.08 Mötet avslutas
Tobbe avslutade dagens möte och tackade deltagarna för ett bra genomfört möte.

 

Vid protokollet:

Bo Olofsson

 

Justeras:

Torbjörn Lenstad                                         Håkan Sköld