Bassetklubben-CS möte 2008-12- 04  Telefonmöte

 

72.08 Mötets öppnande
Torbjörn Lenstad hälsade Mikael Löfberg, Håkan Sköld, Berit Roos, Göran Pettersson, Bo Olofsson
välkomna till dagens möte.

73.08 Val av justerare
Till justerare förutom ordförande valdes Berit Roos.

74.08 Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes.
 

75.08 Föregående protokoll
Konstateras att samtliga rasklubbar hade betalt avgiften för 2007.

 

76.08 AU-beslut. Ekonomiska och övriga.
Inga AU-beslut tagna under perioden.

 

77.08 Inkomna skrivelser.

1. Inbjudan avelskonferens. Skickad till LA och Rasklubbar.

2. Protokollsutdrag från SKK /FK. Skickad till LA och Rasklubbar

3. Presmeddelande från SKK. Skickat till LA, Rasklubbar, CS

4. Svar på remiss från Petitklubben. Skickat till CS

5. Fråga ang mentalbeskrivning. Besvarat.

6. Mail från Ursula Nilsen. Se under övriga frågor.

7. Från SKK ang exteriöra överdrifter. Skickat till LA och Rasklubbar och CS.

8. Från Dreverklubben ang regelrevidering.

9. Svar från Mellan ang drevprovsperioder 2009.

10. Remissförfrågan från SKK ang grundregel 3:3. Skickad till rasklubbarna.

11. Från SKK ang nya medlemmar. Skickat till rasklubbar och Eva P.

 

78.08 Skickade skrivelser
Adekvat inkommande post skickas direkt till sekreterare i rasklubbar och LA samt till CS.

79.08 Rapport från respektive ansvarsområde
Nord- Östra: 3 från N-Ö är nu certifierade utställningsansvariga. N-Ö undrar hur medlem byter LA. Svar:Medlem får begära detta.
Mellan: Inte ansökt om utställning för 2011.
Väst: Har inte ansökt om utställning för 2011. Har ingen certifierad utställningsansvarig.
Öst: Inget att rapportera.
Syd: Har ansökt om utställning för 2011.
BANK: Inget att rapportera.
Fauve: Har ansökt om utställning för 2011. 10-årsjubileumsutställning.
Basset Hound:
 
Har ansökt om utställning för 2011.
Ansöker om bidrag för avelskonferens i Jönköping i april 2009. Se svar på detta nedan.
Petit: Staffan Lejon är nu certifierad utställningsansvarig. Har ansökt om utställning för 2011.

80.08 Exteriördomarkonferensen.
Kompendiet klart och inskickat till SKK / DK. Eva P. tar in 3 offerter på tryckkostnad för detta kompendium
Eva P skall skicka det färdiga kompendiet till samtliga inom CS.
Kompendiet blev mycket snyggt och CS tackar kompendiegruppen för ett bra arbete.

81.08 Viltspårskommissariekonferensen
Kostnad blir 350 – 400 kr/pers. Inbjudna är lokalavdelningarnas kommissarier och några från CS.
Kostnad för konferensen ca 4.000 – 5.000:-

Personlig inbjudan skickas på nyåret.

82.08 Drevprovskommissariekonferensen
Kostnad/ person ungefär densamma för denna konferens.

83.08 Ordförandekonferensen
Inget att rapportera.

84.08 Ekonomisk rapport
Material som tillhandahålls LA faktureras till självkostnadspris. Avrundning sker uppåt. CS vill att internfakturering skall upphöra. Förslag om detta till nästa fullmäktige.

85.08 Bassetbladet
BB nr 4 har gått till tryck.

86.08 Övriga ärenden
Bo är anmäld till specialklubbskonferensen. Tobbe fixar sin anmälan omg.

Beslutades att för Basset Hounds planerade avelskonferens i april står CS för hälften av beräknad kostnad på 150:-/ pers. Dock max 3.000:-.

CS förordar att BHS bjuder in Göran Bodegård alt Johan Beck Friis som föreläsare.

Brev från Ursula Nilsen skickas till rasklubbarna för kommentarer. Valpförmedling på SBak´s hemsida kan vara fråga att diskutera på ordförandekonferensen.

86.08 Mötet avslutas
Tobbe avslutade dagens möte och tackade deltagarna för ett bra genomfört möte.
Tiden för mötet noterades till 1 timme 10 minuter

 

Vid protokollet:

Bo Olofsson

 

Justeras:

Torbjörn Lenstad                                         Berit Roos