Bassetklubben-CS möte 2009-09- 17  Telefonmöte

 
Närvarande: Torbjörn Lenstad, Christina Järveback, Mikael Löfberg, Göran Pettersson, Berith Roos, Bo Olofsson och Eva Pettersson del av tiden.

42.09 Mötets öppnande
Tobbe öppnade mötet och hälsade samtliga välkomna.

43.09 Val av justerare
Till att jämte Tobbe justera dagens protokoll valdes Micke.

44.09 Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes.

45.09 Föregående protokoll
Christina har besvarat remissen från SKK ang gemensamma nordiska utställningsregler.

46.09 AU-beslut. Ekonomiska och övriga.
Christina har fått köpa en skrivare till klubben

47.09 Inkomna skrivelser.
Remiss från Kjell Bräster. Besvaras av Bosse. SBaK är för detta.
Brev från avelskommitté Fauve. Bosse besvarar och redovisar CS ståndpunkt.
Äskande från Syd ang mer pengar till Basset SM. Begäran avslogs. I beslutet deltog inte Berith.

48.09 Skickade skrivelser
Inget skickat

49.09 Rapport från respektive ansvarsområde

Bank:
Inget att rapportera

Nord-Östra:
Till utställningen i Köping är det 92 hundar anmälda.
Många viltspår är genomförda.

Basset SM i viltspår genomfört med bra hundar, god mat, bra spår och nöjda deltagare.

Drevprovsdomarkonferens genomförs 27/9 i Almnäs.

Internationellt drevprov arrangeras 3 – 4 / 11

Digitala protokoll för viltspår är under framtagande.

Fauve:
Inget

Petit:
Petit SM drev genomförs 29/10.
Petitbladet Nr 2 är precis utskickat.

BHS:
RAS är inlämnat till SKK

Öst:
Inget

Mitt:
Klart med domare inför 2010 års utställningar.

Utställning:
Christina skall på utställningskonferens och efter detta kommer hon skicka ut ett PM till samtliga utställningsansvariga.

Syd:
Inget

Väst:
Utställningen i Tånga Hed är genomförd.

Jakt:
Småhunds SM går av stapeln sista måndagen i november. Samling dagen innan. Startavgift för klubben betalas senast 1/11. Tillkommande startavgift på 500:-/ hund fick Göran till uppgift att ifrågasätta. Stryks den inte skall SBaK betala denna avgift.

Göran vill ha presentation av samtliga deltagare i Basset SM.

Uppmanades att propagera för Småhunds SM. PM kommer inom kort.

SBaK har redan klart med sina tre domare och tre provrutor.

50.09 Rapport från möte på SLU.
Minnesanteckningar från mötet är redan skickat till samtliga i CS.

51.09 Synpunkter från Micke ang drevprovsregler.
Beslutades att SBaK tillsammans med övriga specialklubbar skall begära hos SKK om att förlänga nuvarande drevprovsregler till 2014- 06- 30.

Beslutades att SBaK skall tillämpa reglerna om ID-kontroll vid drevprov enligt regelbokens §4.

Beslutades att CS stödjer lokalavdelnings önskan om att kunna auktorisera drevprovsdomare från och med 18-års ålder om dessa uppfyller övriga kriterier på blivande domare.

52.09 Förberedelse inför fullmäktige 2010.
Beslöts skjuta på denna punkt till nästa möte.

53.09 JAP och JUP
Nu har Bosse fått dessa diplom, med benäget bistånd från dottern, elektroniskt och kan börja skicka ut dessa till dom som ansökt.

54.09 Ekonomisk rapport
Resultatet är för närvarande – 47.074:- . Vilket ligger i linje med beslutad budget.

 

55.09 Bassetbladet
Bassetbladet Nr 3 går i tryck på måndag 28/9

56.09 Övriga ärenden
Christina skickar ut listan på dom exteriördomare som deltog i vår utbildning i våras och uppmanar lokalavdelningarna att använda sig av dessa domare.

Även beslutet att det måste vara minst fyra olika domare på fem starter för att tillgodoräkna sig dessa resultat i tävlingen årets viltspårshund diskuterades. CS beklagar att beslutet kom lite för sent och att vi även informerade berörda kommissarier för dåligt. CS tar åt sig av den kritiken, samtidigt som vi anser att beslutet var rätt och nödvändigt. 

57.09 Nästa möte
Telefonmöte 22/10 kl 19.00

58.09 Mötet avslutas
Tobbe avslutade mötet och tackade för visat intresse.

Vid pennan: Bo Olofsson
 

Justeras:
 

Torbjörn Lenstad                                   Mikael Löfberg