Bassetklubben-CS möte 2009-10- 22  Telefonmöte


Närvarande:
Torbjörn Lenstad, Christina Järveback, Mikael Löfberg, Bo Olofsson och Eva Pettersson

 

59.09 Mötets öppnande
Tobbe öppnade mötet och hälsade samtliga välkomna.

60.09 Val av justerare
Till att jämte Tobbe justera dagens protokoll valdes Christina.

61.09 Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes.

62.09 Föregående protokoll
Inget kvarstod från föregående protokoll.

63.09 Ekonomisk rapport.
Christina redogjorde för det ekonomiska läget och det konstaterades att ekonomin är bättre än budget. Dock har vi ett minus på drygt 14.000:-

64.09  Beslut angående två-domarsystem på Basset-SM i drev.
CS beslutade att det från och med i år ( 2009 ) skall vara tvådomarsystem på Basset-SM i drev. CS beslutade även att ändra bidraget till Basset-SM i drev från 10.000:- till 15.000:- och det gäller från och med årets tävling, och så länge tvådomarsystem används.

65.09 Beslut ang bidrag till BANK´s avelskonferens
CS beslutade att bevilja bidrag med det BANK äskat. 2.625:-

Noterades att Micke inte deltog i detta beslut.

66.09 Övriga frågor
Beslutades att Tobbe och Bosse gemensamt försöker finna ett lämpligt datum för 2010 års Bassetfullmäktige, och samtidigt lägga ut det på klubbens hemsida.

CS förtydligar att beslutet för att bli årets viltspårshund krävs det minst fyra olika domare på dom fem tävlingsspår som skall inräknas och det gäller från och med 2009.

Eva P och Håkan S samråder ang etiska riktlinjer för viltspårsdomare och om det behövs några ytterligare förtydliganden.

 

67.09 Mötet avslutades
Tobbe tackade alla för deltagandet i årets snabbaste möte.

Vid pennan: Bo Olofsson

Justeras:

Torbjörn Lenstad                       Christina Järveback