Telefonmöte CS 2010 03 04
Närv:
Torbjörn Lenstad, Mikael Löfberg, Christina Järveback, Göran Pettersson, Håkan Sköld, Eva Pettersson, Berit Roos, Bo Olofsson.
Ej närv:
Jan-Erik Berglind

01.10 Mötets öppnande.
I frånvaro av Tobbe öppnade Göran mötet.

02.10 Godkännande av dagordningen.
Dagordningen godkändes som den förelåg.

03.10 Val av justerare.
Till justerare valdes Håkan att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

04.10 Föregående protokoll.
Inget kvarstod från föregående protokoll.

05.10 AU-beslut under perioden.
Inga AU-beslut har fattats.

06.10 Inkommande och utgående skrivelser.
CS, sekreterare i la och i rasklubbar får fortlöpande del av all inkommande post som kommer sekreteraren tillhanda. Under denna period finns vissa saker att ta upp på mötet.

Remiss från SKK ang regler för freestyle och heelwork to music. Motionen är besvarad av sekreteraren.

Utvärdering av SRD. Detta har kopierats och skickats till Christina och sekreterare i respektive rasklubb.

Brev ang SRD-ansvarig funktionär. CS beslutade att Christina blir ansvarig funktionär för SBaK. Christina får sedan delegera arbetet till respektive ansvarig i la och rasklubb.

Brev från la Väst ang JAP och JUP. Beslutades återigen att dessa diplom skall skickas elektroniskt till respektive la för utskrift på plats. Noterades att det är viktigt att likartat papper används och Eva tog på sig att ordna detta.

Noterades att ansökan om internationellt drevprov är inskickat av Göran tillsammans med ansökan om övriga drevprov.

Kallelse till seminarium på Öster Malma med SKK och SJF. Beslutades att Micke och Bosse åker.

07.10 Rapport från respektive ansvarsområde.

Bank: Årsmöte hålls 13/3. Micke avgår som ordförande. 67 medlemmar 31/12

Fauve: Inget att rapportera.

BGV: Årsmöte 27/3 i Uppsala. 920 medlemmar 31/12 vilket är ny toppnotering.

BHS: Inget att rapportera.

NÖ: Har haft drevprovsdomarträff sista söndagen i september. Drevprovsverksamheten fick upphöra 11/1. Internationellt drevprov med 7 deltagare. Två avhopp pga vargproblematiken och detta är första gången det inträffar i NÖ. En ny drevprovsdomare är utbildad. Årsmöte 27/3 i Uppsala.

Mellan: Inget att rapportera. Christina påpekade att hon känner att hon dålig kontakt med la.

Öst: Skall skicka två på utställningscertifieringskurs.

Väst: Ställde in drevproven i mellandagarna efter förbud från länsstyrelsen. Har påbörjat arbetet med spår-SM. Årsmöte 12/3

Syd: Genomfört Basset-SM i drev. Årsmöte 14/3

Jakt / Spår: Årets hundar är uträknade. Hittills inga fel inrapporterade om detta. Drevprovsstarter har minskat denna säsong. Dock inte så mycket som befarats pga den urusla jaktvintern. Göran kollar återigen vilken hund som var bäst i Syd med CS sätt att räkna. Micke var på möte på SLU ang regelrevideringen. Nytt möte sker 6/3 och Micke närvarar för oss. SBaK står för lunchen på detta möte för samtliga deltagare. Beslutades att Micke får köpa in 200 nya drevprovsregelhäften. Göra har varit på utvärderingsmöte ang Småhunds-SM. Göran skickar runt protokollet när det kommer. Beslutades att CS skall arbeta för att samtliga la fyller in drevprovsprotokollen på likartat sätt. Skall tas upp på nästa träff med kommissarier.

Noterades särskilt att Bassetlaget vann Småhunds-SM i stor stil.

Utställning: Christina har skickat information till berörda om hur utställningsverksamheten skall gå till. Har också skickat in ansökningar om utställningar för 2012 till SKK. Noterades att nya utställningsregler kommer gälla from 2011. Skall bli likvärdiga regler i hela Norden.

08.10 Inför fullmäktige.
Bosse påbörjar revideringen av verksamhetsberättelsen. Skickar runt den så får övriga komplettera med sina uppgifter. Likaså gäller för verksamhetsplanen. Bosse påbörjar arbetet.

Tobbe bokar lokal inför fullmäktige. Tobbe föreslår även ett lämpligt program inför fullmäktige. Beslut om detta på nästa möte.

09.10 Ekonomisk rapport.
Christina redogjorde för ekonomin för 2008, 2009 och även preliminärt för 2010. Christina hade även gjort en preliminär rambudget för 2010 -2011. Beslutades att samtliga tar till sig förslaget och på mötet 25/4 så måste denna rambudget spikas. Några förslag var att CS tar större kostnader för protokoll, kuvert och liknande och bidraget till la minskas med motsvarande. På så sätt undviks en massa onödigt internfakturerande. Även bidragen till våra SM-tävlingar kanske skall höjas rejält.

10.10 Övriga ärenden.
Bosse efterfrågar legat. Christina fixar.

11.10 Nästa möte.

Nästa möte sker 25/4. Beslutades att då Berit inte kan närvara så ändras plats från Jönköping till Arboga- Västerås. Besked om var kommer inom kort. Valberedningen är kallad till detta möte.

12.10 Mötet avslutas.
Göran tackar för förtroendet att fått vara ordförande på mötet och överlämnar ordet till Tobbe som tackar alla för visat engagemang.

Vid pennan:

                      Bo Olofsson

Justeras:

                      Göran Pettersson                                   Håkan Sköld