SBaK CS möte i Västerås 2010 04 25.

Närv: Torbjörn Lenstad, Mikael Löfberg, Jan- Erik Berglind, Christina Järvebäck, Göran Petterson, Bo Olofsson, Håkan Sköld. Särskilt inbjuden: Tord Markström ordförande valberedningen. Anmält förhinder: Berit Roos, Eva Pettersson.

13.10. Mötets öppnande.

Tobbe öppnade mötet och hälsade samtliga välkommna.

14.10 Justerare

Till att justera dagens protokoll jämte Tobbe valdes Göran.

15.10 AU-beslut under perioden.

Konstaterades att inga  AU beslut var tagna.

16.10 Inkommande post.

Ingen hade några kommentarer angående inkommen post under perioden.

17.10 Fullmäktige 2010.

Beslutades att fullmäktige kommer genomföras enligt tidigare beslut på Scandic Hotel i Upplands Väsby. Fullmäktige kommer börja klockan 12.00 med lunch. Mellan 13.00 och ca 15.00 blir själva fullmäktige. Mellan 15.00 och 15.30 kaffe och efter detta ett föredrag av Kjell Andersson SLU ang ärvbarheten av jaktliga egenskaper. Fullmäktige beräknas vara avslutat 17.00.

18.10 Valberedningen

Tord presenterade valberedningens förslag. Liggande förslag är precis lika det valberedningen redan skickat ut till samtliga klubbar.

Styrelsen diskuterade förslaget och var inte på alla punkter inte överens med valberedningen men konstaterade att det är upp till fullmäktige att besluta.

19.10 Verksamhetsberättelsen.

Utskickad förhandskopia av berättelsen gicks igenom och kommenterades. Det mesta ansågs färdigt och bara vissa mindre justeringar skulle göras.

20.10. Ekonomi.

Kasan är för närvarande 220.378:-

Förslag till rambudget för 2010 0ch 2011 förelåg. Budgeten diskuterades och vissa ändringar noterades. Bl.a. skulle medlemsavgiften för 2011 vara oförändrad,  minska på bidraget till LA till 35 kr/medlem. I utbyte skulle LA inte behöva betala sina annonser i BB. Föreslogs också att LA själva skulle beställa material direkt från tryckeriet och även få fakturan på detta direkt.

Beslutades att framtida fakturor måste innehålla följande för att vi skall betala dom.

Vem är kund. Ett unikt löpnummer för varje faktura. Säljarens organisationsnummer. Säljarens registreringsnummer för moms. De momssatser som gäller. Säljarens namn och adress. Den moms som skall betalas.

Resultatrapporter för 2008 och 2009 bifogas till verksamhetsberättelsen när den distribueras till delegaterna. Likaså förslag till rambudget för 2010 och 2011.

Kassören skall även kontrollera möjligheterna att SBaK kan få dispens från att deklarera.

21.10 Motioner inför fullmäktige.

Till fullmäktige har fyra motioner inkommit. Motion 1 är från LA mellan och vill att när det gäller dom Franska Bassetraserna skall samtliga hundar som tilldelats CK i jakthundsklass erhålla även certifikat, lika som nu görs för övriga drivande raser.

CS anser. Motionen avslås. Då utställningsreglerna kommer ändras 2011 i och med att det skall bli lika i hela norden och då kommer endast cert delas ut i han- respektive tik-klassen för samtliga raser.

 Motion 2 var även den från LA mellan och gällde merit för Franska Bassetraser  för att få deltaga i jakthundsklass på utställning skall vara minst ett 2:da pris från drevprov. Detta i stället för dagens 3:de pris.

CS anser. Motionen avslås. CS anser att vi inte skall försvåra motiven för att ställa upp på drevprov.

Motion 3 gäller ändring av nuvarande stadgar och kom från BGV-klubben.

CS anser. Motionen avslås. CS anser att det är nödvändigt av kommande CS att se över samtliga klubbars stadgar inom SBaK. Att samtliga våra stadgar till fullo följer av SKK framtagna stadgar för Specialklubb, lokalavdelning och rasklubb. Detta var ett uppdrag 2008 års fullmäktige gav till nuvarande CS, men som inte hunnits med.

Motion 4 är från LA N-Ö och avser Bassets rätt att obegränsat antal gånger få starta på drevprov utan utställningsmerit.

CS anser. Motionen bör antas. Det är mycket viktigt att det blir så lätt som möjligt att starta på drevprov. Ju färre hindrande regler desto bättre.

22.10 Verksamhetsplanen för 2010 och 2011.

Bo färdigställer verksamhetsplanen och får med att vi behöver arbeta offensivt med att få fler medlemmar och att få till nya stadgar.

23.10 Övriga frågor.

Micke vill att brev ang ansökan om internationellt drevprov hos N-Ö skall skickas till registreringsavdelningen inom SKK senast under V 17. Micke skickar framtaget brev till Göran som undertecknar och skickar in. Även kopia till N-Ö.

Allt kvarvarande material överlämnades av Janne till Micke, som behåller det tills ny materialansvarig utsetts.

Motioner och förfrågningar från SKK och hur dessa skall hanteras av CS hänvisades till nästa CS att besluta om.

Noterades att ingen inom SBaK får protokoll speciellt hemskickade. Alla protokoll finns att hämta på vår hemsida.

24.10 Nästa möte.

Nästa möte är kl. 10.30  29/5 Scandic Hotel Upplands Väsby. Före fullmäktige.

24.10 Mötets avslutande.

Tobbe avslutade mötet och tackade alla för visat intresse.

 

Vid protokollet: Bo Olofsson

 

 

Justeras:

 

                      Torbjörn Lenstad                                      Göran Pettersson