SBaK CS telefonmöte 2010-07-13

Närv: Susanne Lindquist, Mikael Löfberg, Ingemar Olofsson, Bo Olofsson,
Berit Roos, Ursula Nielsen, Christina Järveback, Josephine Veen Huis.

Ej närv: Håkan Hemäng

31.10 Mötets öppnande.
Sussie öppnade mötet och hälsade samtliga välkomna.

32.10. Val av justerare
Till justerare valdes Christina .

33.10. Dagordningen.
Dagordningen godkändes som den förelåg, men med tillägget övriga frågor.

34.10. Föregående protokoll.
Från föregående protokoll noterades att Berit Roos utelämnats som ledamot av CS. Konstaterades att Berit Roos är ledamot av CS.

Ang svar på remisser från SKK så beslutades att rasklubbar/lokalavdelningar får ca 4 veckor på sig att besvara utskickade remisser och att svaren skall gå till CS. Sedan behandlar CS svaren och skickar in remissvaret till SKK.

Beslutades att ansvaret för lokalavdelningarna är enligt följande: Syd – Berit Roos, Väst – Christina Järveback, Öst – Håkan Hemäng, Mellan – Ingemar Olofsson, Nord Öst – Josephine Veen Huis.

Att ansvaret för rasklubbarna är enligt följande: BANK – Ursula Nielsen, SBGVK – Bo Olofsson, SBFK – Håkan Hemäng, SBHS – Sussie Lindquist.

Berit Roos kontaktar aktuellt tryckeri för att förbereda nyordningen med att la själva beställer och betalar protokoll , skogskort och kuvert. Berit tar också in jämförande priser från andra tryckerier.

Övrigt material som är överlämnat från tidigare CS-medlemmar kontrolleras och fördelas vid nästa fysiska möte.

35.10. AU-beslut.
Evert Ekelund från la Öst har blivit auktoriserad viltspårdomare.

36.10. Inkommande post.
All post som inkommit är distribuerad till CS, la och rasklubbar.

Rutiner för inkommande post är att om någon anser att vi bör diskutera något inom CS så får den medlemmen själv ta upp frågan på nästa möte.

37.10. Jakt och viltspårsfrågor.
Program för viltspår och drevprovskonferensen är utskickad av Micke. Micke söker kontakt med någon som kan hålla i viltspårsdelen på konferensen.

Beslutades att konferensen skall hållas på Vätterleden.

Beslutades att på Basset-SM skall arrangerande la ansvara för fyra domare.

Noterades att Göran Pettersson även framledes kommer vara Bassetlagets lagledare.

Beslutades att auktorisation av nya domare skall gå till enligt följande. Pappren från la skickas till viltspårsansvarig eller drevprovsansvarig. Denne tittar igenom handlingarna och kontrollerar att allt är korrekt. Därefter skickar han ett mail till alla inom CS med förslag om godkännande. CS ledamöter bemödar sig om besvara detta omgående. Därefter skickar sekreteraren ut domarkorten om personen i fråga ansetts behörig av CS. Beslutet konfirmeras på nästa möte.

38.10 Utställningsfrågor.
Samordnade gemensamma Nordiska utställningsregler kommer att börja gälla from 2011-01-01.

Sussie och Christina kommer närvara på SKK´s seminarium angående detta. I vecka 03-2011 kommer SBaK hålla utbildning för samtliga sina utställningsansvariga om detta. Om CS skall stå för kostnaden för detta tas vid senare möte.

Elektronisk redovisning av resultat kommer framöver vara det absolut billigaste alternativet för specialklubbarna. Beslutades att Bo skickar ut en förfrågan till la om hur dom tänkt sig lösa detta. Alternativt kommer CS utse en person/ disciplin som sköter om detta.

39.10 Bassetbladet
Manusstopp är 15 augusti.

Beslutades att Eva Pettersson skickar ut en påminnelse ca en vecka innan manusstopp till samtliga som hon förväntar sig text ifrån.

Senaste Bassetbladet fick beröm av CS.

40.10. Stadgar
Samtliga stadgar inom SBaK måste justeras. Både CS centralt, la och rasklubbar. För att förankra detta arbete inom SBaK så måste en bred grupp bildas som ansvarar för detta arbete. Bo skickar ut förfrågan till la och rasklubbar om lämpliga kandidater.

41.10 PR-frågor
SBaK avstår att närvara detta år på Stockholms hunddag, men skall förbereda sig noga inför kommande år.

Material för sådana här mässor och jaktmässor måste vi ta fram något bra. CS ordnar detta centralt för att sedan distribuera ut till la och rasklubbar. Informativa rollupps och andra bra saker behövs för att ordna ett snyggt stånd.

Beslutades att Josephine tar fram förslag och kostnader.

Vad gäller bra videos som visar våra hundar så är det lämpligt att ställa frågan i nästa Bassetbladet om det är någon som har något sådant.

42.10 Rasklubbstidningar
CS önskar att varje rasklubb skickar ett exemplar av sin tidning till varje ledamot inom CS. Noterades att Petitklubben naturligtvis kommer att bifalla detta önskemål.

Bo skickar en vädjan om detta till rasklubbarna.

43.10 Avelsfrågor
Avelsråden skall enligt fullmäktigebeslut rapportera halvårsvis till Bassetbladet om avelsfrågor.

Inbjudan till avelskonferens år 2011 har inkommit. Programmet verkade inte så intressant. Beslutades att vi inte gör så stor propaganda för detta. Finns ändå intresse tar vi ställning senare för hur det skall betalas. CS eller respektive rasklubb.

44.10. Ekonomi
Ekonomin ser bra ut. Prognosen är att resultatet blir bättre än budget.

För närvarande finns ca 24.600:- på PG och 178.000:- på bank.

Reseersättning betalas med 18:50 kr/ mil. Även eventuell övernattning och mat betalas.

Christina skickar ut framtagen blankett för detta till samtliga inom CS.

45.10 Övriga frågor.
Bra förslag på hur vi får fler medlemmar önskas. Ett förslag är att ge uppfödare en gratis annons i BB när dom betalt för sina valpköpare. Fler idéer behövs.

46.10 Nästa möte.
Förslaget är att nästa möte sker i samband med viltspårs/ drevprovskonferensen 29/8 på hotell Vätterleden.

47.10 Mötet avslutades
Sussie tackade för ett bra och konstruktivt möte och avslutade sedan mötet.  

 

Vid protokollet:

Bo Olofsson
 

Justeras:

Susanne Lindquist                              Christina Järveback