SBaK CS telefonmöte 2010-10-12

Närv: Susanne Lindquist, Mikael Löfberg, Ingemar Olofsson, Håkan Hemäng,
Berit Roos, Ursula Nielsen, Christina Järveback, Bo Olofsson.

Meddelat förhinder: Josephine Veen Huis

64.10 Mötets öppnande

Sussie hälsade alla närvarande välkomna och öppnade mötet.

65.10 Val av justerare

Till justerare att jämte ordförande justera dagens protokoll valdes Ursula Nielsen.

66.10 Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes som den förelåg.

67.10 Föregående protokoll

54.10 Domarärende bordlägges till La Syd behandlat detta klart enligt riktlinjer från CS.

68.10 AU-besut. Mailbeslut under perioden.

Noterades att CS, vid mailbeslut 2010-09-20, beslutat stödja BANK´s medlemsträff med 75:- / deltagare.

69.10 Inkommande post.

All post som inkommit under perioden är distribuerad till CS, La och rasklubbar.

70.10 Jakt och viltspårsfrågor

Dispensansökan är inlämnad och godkänd av Jordbruksverket vad avser Basset-SM i drev.

Även PBGV-klubben har inlämnat ansökan och fått den godtagen för sitt mästerskap i drev.

Håkan har fått in ansökningar från La Öst, Väst och Mellan om när dom vill arrangera viltspårsprov.
Saknas gör ansökan från La Syd och Nord Öst.

Micke redogjorde för det senaste mötet inom regelrevideringsgruppen.
Där diskuterades bl.a. SKK´s och SJF etiska riktlinjer, avelsvärderingar, vikten av lydiga hundar, poängsättningen av delmomenten, provdagens längd, moment som ej kan prissättas. Micke kommer med utförligare redogörelse i BB   nr 4.   

Protokoll från dessa möten med regelrevideringskommitten skall även skickas till Bosse för arkivering. 

Ingemar konstaterade att drevprovssäsongen är igång. Prislistor skall skickas både till SKK  och Ingemar.
Ingemar skickar ut information om rutiner till CS och samtliga drevprovsansvariga inom respektive La..

Micke har varit i kontakt med Göran Pettersson ang. Småhunds-SM. Göran har lovat återkomma.

 

71.10 Utställningsfrågor

Christina redogjorde för ändringar inom utställningsprogrammet. Fauveklubbens utställning i Avesta utgår. SBHS utställning flyttas till Vårgårda. La Väst har en endagarsutställning i stället för en tvådagars.

Remiss ang. höjning av utställningsdomararvoden diskuterades. Beslutades att CS mening var att tillstyrka en höjning, men anser att detta inte behöver innebära en höjning av anmälningsavgifter för framtida utställningar.

Motionen, med CS beslut, skall även skickas till samtliga La och rasklubbar för ett snabbt yttrande. Remisstiden går ut 30/10.

72.10 Bassetbladet och hemsidan

Det skall i nästa nummer in ett förtydligande av texten i BB under rubriken: Att veta inför utställningar och prov. Medlemskap. För att delta på utställningar och drevprov inom SBaK arrangerade av La skall samtliga ägare till hunden vara medlemmar i SBaK. Vid tävlingar arrangerade av Centralstyrelsen gäller medlemskap i SBaKs rasklubbar och eller i SBaK för deltagande.

Manusstopp för BB nr 4 är 1/11.

Eva P efterlyser bilder från vår verksamhet att kunna sätta in i tidningen.

Ang hemsidan beslutades att logga från La Öst stora sponsorer inför stundande Basset-SM även skall publiceras på vår hemsida SBaK.nu. Bosse meddelar webbmaster och ber även Kjell-Åke om att försöka utöka sponsringen till att gälla fler av SBaKs arrangemang.

73.10 Stadgar

Det har varit klent med synpunkter på detta med stadgar från La och rasklubbar. Beslutades att Sussie och Bosse jobbar vidare med frågan. Även skickar ut typstadgar till respektive klubb och ber dom anta dessa på nästa årsmöte. 

74.10 Pr-frågor

Roll-Ups är på gång. Josephine har tagit fram förslag och kostnader. Beslutades att specifik rasinformation skall lämnas av respektive rasklubb. Josephine får stöta på samtliga om att få denna information. Konstaterades att informationen inte får bli för omfattande.
Kort och slagkraftig är ledorden.

 

75.10 Avelsfrågor

SKK håller ”Temautbildning för avelsråd” 2-3 april 2011. Underrubriken är: 10 år med RAS.

Minst en från varje rasklubbs avelsråd bör närvara. Beslutades att CS kommer stå för kostnaderna för detta. 

 

76.10 Ekonomi

Ekonomiska rapporterna gicks igenom och det konstaterades att budgeten troligtvis kommer att hålla.

77.10 Rasklubbar

BANK har haft sitt medlemsmöte. Det var ett positivt möte med 11 personer närvarande. Många synpunkter om hur klubben skulle jobba framöver kom fram. CS har betalt ut bidraget för detta möte.

SBGV håller sitt drevprovsmästerskap 27-28/10 i Stockholmstrakten.

SBFK arbetar hårt för att få fler starter i skogen. Även för yngre oerfarna hundar.

SBHS arrangerar ett RAS och avelsmöte i februari. Har vidtalat Karin Drotz från SKK och Agria.

78.10 Lokalavdelningarna

Syd har haft utställning i Tyringe. Över 70 anmälda. Lyckat arrangemang.

Väst hade inget att rapportera.

Öst arbetar för fullt med kommande Basset-SM.

Mellan rapporterar att det mesta flyter på riktigt bra.

NordÖst har sin utställning i Köping. Har arrangerat en drevprovskonferens för sina domare. Till det Internationella drevprovet har det kommit in anmälningar både från Norge och Finland.

79.10 Övriga frågor

Inför kennelfullmäktige påmindes att motioner skall vara inskickade till SKK senast sista mars och även delegater skall vara utsedda.

Berit har beställt och kommer snart att få priser till våra framtida SM-tävlingar.

Konstaterades att vapenlicens ej behövs för sk startpistoler som ofta används vid spårprov om domaren ägt sitt vapen sen tiden före licensplikt infördes.

80.10 Nästa möte

Nästa möte som även det blir ett telefonmöte är 30/11 kl 19.00.

81.10 Avslutande av mötet

Sussie tackade alla för visat intresse och avslutade mötet.

 

Vid protokollet: 

Bo Olofson
 

Justeras:

Susanne Lindquist                            Ursula Nielsen