SBaK CS telefonmöte 2010-11-30


Närv:
Susanne Lindquist, Mikael Löfberg, Ursula Nielsen, Ingemar Olofsson,
Josephine Veen Huis, Håkan Hemäng, Bo Olofsson

Anmält förhinder: Christina Järveback

 

81.10 Mötets öppnande.

Sussie hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

82.10 Val av justerare.

Till justerare valdes Josephine

83.10 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes som den förelåg.

84.10 Föregående protokoll

71.10 Remiss ang domararvoden. Remissen besvarad.

72.10 Hemsida. Sponsorloggor skall in på hemsidan. BO kontaktar aktuella sponsorer.

85.10 AU-beslut / mailbeslut

Christina och Sussie åker på specialklubbs konferensen 29 – 30/1 2011.

86.10 Inkommande post

All inkommen post är distribuerad till CS, La och rasklubbar.

87.10 Jakt / Viltspår

En ansökan om ny viltspårdomare, Leif Bernhardsson, har inkommit från La Väst. Godkändes.

Diskuterades att alla lokalavdelningarna borde ha samma blanketter och ansökningshandlingar. Håkan letar på SKKs hemsida och ser vad han hittar. Annars får vi inom CS se till att ta fram egna.

Beslutades att CS, när alla resultat är räknade, gratulerar årets vinnare av drev- spår- och utställningshund och meddelar samtidigt att pris finns att hämta på lokalavdelningens årsmöte.

Ansökan om viltspår är nu inlämnat från samtliga La.

Micke och Bosse representerade CS på årets Drev-SM och dömde också varsitt ekipage. Öst hade fått till ett utmärkt arrangemang.

Micke kommer att sätta statuterna för Drev-SM på pränt, så att inga oklarheter behöver komma framöver.

Regelrevideringen av drevproven fortsätter. Arbetet går sakta men säkert framåt. Tidsplanen kommer att innehållas.

 Ang. avauktorisation av drevprovsdomare. Micke tillskriver aktuell domare som får tillfälle att yttra sig före beslut i CS.

Småhunds-SM är tyvärr inställt. Berörda är informerade. Eventuellt kommer arrangemanget gå av stapeln i januari.

Utbildning av drevprovsdomare borde förändras. Ingemar har ett bra förslag som SBaK kan föreslå till regelrevideringskommitten.

88.10 Utställningsfrågor

Christina har skickat information om det mesta till La och rasklubbar. Lite om nya utställningsregler och om utställningsutbildning.

Utbildningsdag för utställningsansvariga kommer att hållas i Upplands Väsby i 21/1-11. Kallelse kommer att skickas ut till La och rasklubbar. Kostnad för denna utbildning är 495:- / person. Beslutades att varje La och rasklubb får skicka 2 personer / klubb. Varje La betalar 250:- / person och rasklubb betalar 150:- / person. Detta innebär en kostnad på ca 6.000:- för SBaK centralt.

Eventuella önskemål om ändringar i championatsreglerna diskuterades. Till denna låsningsperiod är det alldeles för kort tid för några ändringar. Rasklubbarna uppmanas att bevaka utfallet under denna låsningsperiod för att eventuellt göra några ändringar till nästa låsningsperiod 2016.

På Gotland finns det endast en utställning / år. Det diskuterades ett eventuellt samarbete med taxklubben om ett samarrangemang. Aktuell lokalavdelning hos SBaK skall vara arrangör. Sussie och Ursula jobbar vidare på detta.

89.10 Bassetbladet / Hemsidan

BB4 har gått till tryckeriet. Innan dess har samtliga i CS fått korrektur att läsa igenom och göra eventuella rättningar.

Webbmaster efterlyser mer information och reklam för framför allt våra egna mästerskap. Alla, La, rasklubbar och CS måste bli bättre. BO påminner detta till La och rasklubbar.

90.10 Stadgar

BANK har hört av sig om nya stadgar. Konstaterades att dom liksom flertalet övriga rasklubbar måste ha motion om ändring av stadgar inne före 1 november före årsmötet. Detta innebär att nödvändiga förändringar till typstadgarna kan göras först 2012. Konstaterades också att samtliga rasklubbar förutom SBHS har stadgar som ligger nära aktuella typstadgar. SBHS stadgar däremot avviker mycket och där är en förändring till typstadgar nödvändig.

 

 

 

91.10 PR-frågor

Josephine har fått svar och material från samtliga rasklubbar angående Roll-Ups. Konstaterades att bilder måste vara väldigt högupplösta för att klara storlekarna på bilderna som blir aktuella. Josephine gör ett exempel på Roll-Ups och skickar till La för synpunkter. Varje La skall framöver ha sin egen uppsättning av Roll-Ups för arrangemang inom lokalavdelningens område.

För vår ras Basset bleu de Gascogne som saknar rasklubb tar Ursula fram bilder om möjligt.

Att ha en monter på Hund-2010 saknades det tydligen helt intresse för. PBGV-klubben var enda rasklubb som svarade på vårt upprop. Senare har det framkommit att tydligen skall SBHS ha en egen monter på Hund- 2010. Ett mycket märkligt agerande av SBHS anser CS. Samarbete borde vara ett nyckelord inom en specialklubb.

92.10 Avelsfrågor

PBGV-klubben redovisar aktuell statistik i kommande BB4.

93.10 Ekonomi

Kassören är för närvarande i Mexico och ingen ekonomisk rapport finns framme.

94.10  Rasklubbar

BANK: Jobbar med RAS. Har även ett diskussionsforum på sin hemsida som börjar komma igång. 

PDGV: Utställning i Köping 19/3. Vivianne Philips är domare. Gemensam middag på lördagskvällen. Årsmöte och uppfödarmöte 20/3 på samma plats. Skall slutföra sin revidering av sitt RAS som nu är fem år gamalt.

SBFK: Jobbar med att få fler att starta på drevprov. Även stadgefrågor jobbas det med.

SBHS: Sussie diskuterar samarbete med rasklubben. SRD-möte 26/2 -2011 planeras. Till detta betalar CS 75:- /person. Eventuella mer bidrag är för närvarande inte aktuella då kostnader är okända. SBHS uppmanas att framöver ha sådan framförhållning så att bidrag för liknande arrangemang kan sökas hos SKK. För detta behövs sex månaders framförhållning vilket CS anser inte vara helt oöverstigligt krav. SBHS har en officiell utställning i Tånga Hed 17/8. Barbara Rose Smith är domare.

95:10 Lokalavdelningar

Syd: Första tävling ingående i Drevstjärnan Syd är planerad att gå V.49.

Väst: Inget

Öst: Pustar ut efter Drev-SM. Länskampen är inställd pga. snödjupet.

Mellan: Provverksamheten pågår i praktiskt taget snöfria marker. Däremot är vilttillgången sämre.

Nord-Öst: Ca 25 drevprov hittills. Klar avmattning nu men ej totalstopp. Följer oroligt väderleken.

 

96.10 Övriga frågor.

Uttagningsregler inför våra mästerskap diskuterades. Beslutades vara ett ämne för ordförandekonferensen. Denna ordförandekonferens beslutades preliminärt till  V.14 lördag 9/4. Eventuellt ett datum som kan krocka med möte på Öster Malma med SJF. CS återkommer om datum. Övriga punkter som CS vill ta upp på denna konferens är stadgar för La och rasklubbar. Sen är CS mycket lyhörda för deltagarnas synpunkter på ämnen som borde tas upp.

Sussie har haft telefonkontakt med Norsk Bassetklubb som vill ta upp Nordiskt bassetsamarbete igen. Fortsättning följer.

97.10 Nästa möte.

Tisdag 8/2 – 2011

98.10 Mötets avslutande.

Sussie tackade dom närvarande för visat intresse och avslutade mötet.

 

Vid protokollet:  

Bo Olofsson

 

Justeras:

Susanne Lindquist                                    Josephine Veen Huis