Protokoll
fört vid SBaKs telefonmöte tisdagen den 8 februari kl 19.00


Protokoll
fört vid SBaKs telefonmöte tisdagen den 8 februari kl 19.00

Närvarande: Ursula Nielsen, Håkan Hemäng, Christina Järveback, Berit Roos, Ingemar Olofsson, Susanne Lindquist
Ej närvarande pga jäv; Mikael Löfberg, Bo Olofsson och Josephine Veen Huis
   
01.11
 
Mötets öppnande
Sussi hälsade alla välkomna och öppnade mötet.
   
02.11

 
Val av sekreterare att föra mötesprotokoll
samt val av justerare att jämte ordförande justera protokollet
Till sekreterare valdes Berit och till justerare valdes Ursula.
   
03.11
 
Godkännande av dagordningen
Den förelagda dagordningen godkändes.
   
04.10
 

 

 


 

Överklagan- DP (mail samt inkommande 2011-01-09 fr. xxxx)
(handlingarna bilägges detta orginal)
Mötet beslutade att, med stöd i Drevprovsreglernas §19 ”Egenskapsbedömning”, bifalla protestens 2:a punkt.
I §19 står ”Graverande fel (G) innebär att provet skall avbrytas omedelbart och att pris EJ får tilldelas.”.
Då provet ej avbröts omedelbart anses tekniskt fel ha begåtts och xxxxx får provresultatet struket.

Mötets åsikt var att punkterna 1, 3, och 4 i skrivelsen inte visade på några felaktigheter eller avvikelser från drevprovsreglementet.
   
05.11
 
Nästa möte
Onsdag 2011-02-16 kl 19, telefonmöte
   
06.11 Mötets avslutande
   


Vid protokollet

………………………………………………
Berit Roos

 

Justeras……………………………………….
Susanne Lindquist    

Justeras……………………………………...
Ursula Nielsen