Telefonmöte CS 2010 11 30
Protokoll fört vid SBaK CS telefonmöte 2011-02-16.

Närv: Susanne Lindquist, Mikael Löfberg, Josephine Veen Huis, Ingemar Olofsson, Berit Roos, Håkan Hemäng, Christina Järveback, Bo Olofsson, Ursula Nielsen.07.11 Mötets öppnande

Sussie Öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

08.11 Val av justerare att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

Till justerare valdes Micke.

09.11 Godkännande av dagordningen.

Dagordningen godkändes som den förelåg.

10.11 F. g Protokoll.

Inga kvarstående punkter noterades.

11.11 Inkommande post.

All inkommande post är distribuerad till berörda.

12.11 Utmärkelser / JAP / JUP.

Nya rutiner ang dessa diplom diskuterades. Beslutades att hädanefter kommer CS skriva ut och skicka diplomen till respektive La. CS beställer nya diplom. Ansökningar som kommer in skickar BO till Sussie som skriver ut diplomen och postar till aktuell La. BO skickar filer till Eva P på diplomen. BO sammanställer vilka som fått diplom 2010 och skickar till Eva P för publicering i BB.

Konstaterades att pga. dom nya utställningsreglerna måste statuterna ses över.

För årets utställningshund / drevprovshund/ viltspårshund tar CS fram diplom som sen skickas ut till plats 2 -10 på respektive lista.

Översyn av statuter/ regler för årsbästalistorna tas fram och presenteras på ordförandekonferensen i April.

Förslag på regeländringar påbörjas av Håkan och Ingemar som skickar runt förslag till CS som sedan kommer med förslag och kommentarer.

13:11 Jakt och Viltspår.

Viltspår: SSRK har skickat ut förfrågan ang.  att instifta av en elitklass, över öppenklass. Håkan skickar denna skrivelse till hela CS som skickar sina synpunkter tillbaka till Håkan. Håkan sammanställer och svarar SSRK.

SBaK skall uppmana SKK att ta fram enhetliga viltspårsprotokoll. Finns dessa redan måste vi trycka på att använda dessa protokoll. Endast ”SBaK”-protokoll får användas för att räknas i uträkningen årets hund. Detta är enda chansen för att få till en enhetlig bedömning. Sedan är det viktigt att Håkan alltid får originalet ( vita sidan ) av protokollet. Detta kommer tas upp på ordförandekonferensen.

Drev: Ang enhetliga blanketter för domarutlåtande så beslutar Ingemar och Micke om vilka som skall användas efter att ha gått igenom vad som finns.

Noterades att Roberto Gonzalo är auktoriserad drevprovsdomare.

Avauktorisering  av drevprovsdomare från La Syd är genomförd. BO meddelar SKK och Micke kräver in domarkortet av aktuell domare.

Micke rapporterade från regelrevideringen. Arbetet har tagit mycket stora kliv framåt. Två möten till återstår. Resultatet kommer att presenteras på ordförandekonferensen. Sedan kommer hela förslaget på remiss i juni 2011.

Kostnaden för regelträffen som var 12 – 13 februari bestrides av CS.

Öster Malma: Micke och Håkan blir våra representanter på detta möte. BO anmäler.

Regelhäften: Faktura har kommit från Dreverklubben på 100 regelhäften. Micke har fått dessa häften och därmed är fakturan OK. Drevprovsträff: Kommer ske i augusti 2011. Kallade blir fullmäktige och kommissarier. Micke tar fram en budget för denna träff.

SKK hunddata: Många konstiga resultat kommer fram. Måste ägnas noggrann uppmärksamhet.

Drevprov: Listan på årets drevprovsbasset är klar. Även listorna fördelade per ras är klar.

Championatsregler: Skall vi närma oss övriga drivande raser vad avser regler för Championat. Frågan skall först behandlas i respektive rasklubb innan beslut tas i SBaK.

Uttagningar till Basset SM: Regler för hur dessa uttagningar skall vara beslutas av respektive La. CS vill att enhetligare regler finns och att La alltid skickar hundar som bevisligen är i form. Detta tas upp på ordförandekonferensen.

14.11 utställningsfrågor.

Utbildningen i januari blev tyvärr inställd pga. för få deltagare. Representant från La öst hann dock åka iväg . resekostnader för den faktiska sträckan betalas av CS. La öst skickar faktura på beloppet till CS.

Mail ang. ramp för bedömning av Basset Hound har skickats till länsklubbarna. Sussie bevakar detta och tar hand om eventuella beställningar på ramper.

Vad gäller utställning på Gotland är CS mycket positiva till detta. Samarrangemang  med den lokala taxklubben för att anordna en officiell utställning bedöms som  utmärkt. Josephine kontaktar ordförande i Nord Öst och tar upp detta. Sussie tar upp frågan med SKK.

 

15.11 Bassetbladet / Hemsidan

Bo skickar lista på vilka som fått JAP och JUP till Eva P. Årets bästalistor skickas in av respektive ansvarig.

Sponsorloggor kollas av BO. Ingemar sammanställer bästaslistor , vad avser drevprov och Småhunds- SM för dom senast  5 – 6 åren. Skickar detta till Cilla för publicering på hemsidan.

16.11 Stadgar

Sussie har varit i kontakt med SBHS ang. typstadgar. La öst ställer sig positiva till typstadgarna. Mer om detta kommer diskuteras på ordförandekonferensen.

17.11 PR-frågor

Josephine har nu även ett förslag på Roll-ups med träram. Basset Hound och Artesien har en klar layout. Beslutades att Josephine tillskriver övriga rasklubbar och kräver fram en slutgiltig layout inom 10 dagar. La skall också höras om intresse för dessa Roll-ups. CS anser att detta är en del av den PR som behövs för att vända den vikande trenden av medlemmar. Även många fler åtgärder kommer behövas för att öka vårt medlemsantal. Därefter skickas detta till produktion. Josephine tar fram ett exakt pris.

18.11 Material.

Sussie har mailledes gratulerat vår Norska systerklubb inför deras 25-års jubileum. Berit tar fram lämpligt pris att skänka till Norska Bassetklubben. Kostnad ej över 1.000:-.

19.11 Möte / Konferenser.

Ordförandemöte sker söndag 10/4. Plats bestämdes till trakterna kring Jönköping. Sussie bokar plats och ordnar dagordning. BO skickar inbjudan och begär in förslag på punkter från La till dagordningen och  anmälan om deltagande skall vara CS tillhanda senast 31/3.

 Till kennelfullmäktige 2011 skickar SBaK Sussie och Christina. Sussie sköter anmälan.

Rapport från SKK´s ordförande/specialklubbs konferens. Sussie drog lite  stolpar om vad som avhandlats. Protokoll kommer att komma från SKK och kommer att bifogas nästa CS- protokoll.

20.11 Ekonomi

Resultat 2010 blev – 4.880:-. Dvs. mycket bättre än budget. Christina försöker göra någon form av periodisering av medlemsintäkterna. På så sätt kommer vår budget bli mer överskådlig.

21.11 Rasklubbar.

BAN: Har skickat ut förslag till ny RAS till sina medlemmar. Pratar om SRD med SKK. Anordnar medlemsträff i samband med utställningen i La mellan.

SBGV: Anordnar officiell utställning 19/3, årsmöte 20/3 och uppfödarmöte om revidering av RAS samma dag . Allt detta sker i Köping.

SBFK: Årsmöte 26/2

SBHS: Avelskonferensen inställd. Styrelsemöte 10/3. Anordnar officiell utställning i juli.

 

22.11 Lokalavdelningar.

Översyn av postnummer måste göras. Konstaterades att hela Gotland tillhör La NordÖst.

Syd: Årsmöte 13/3.

Väst: Årsmöte 11/3 med middag.

Öst: Årsmöte 13/3. En del förändringar i styrelsen kommer ske. Deltar på Elmia 2-4/6.

Mellan: Arrangerar viltspårs-SM i år. Planerar för detta. Årsmöte 5/3.

NordÖst: Årsmöte 26/3 i Haninge.

23.11 Övriga frågor.

Inga övriga frågor fanns.

24.11 Nästa möte.

Telefonmöte bestämdes till 15/3 19.00. Fysiskt möte dagen före ordförandekonferensen 9/4.

25.11 Mötets avslutande

Sussie tackade alla för intresset och avslutade mötet.

 

Vid protokollet:

Bo Olofsson

 

Justeras:                                                                  

Susanne Lindquist                                     Mikael Löfberg