Telefonmöte CS 2010 11 30
SBaK CS Telefonmöte 2011 03 15


Närvarande
: Mikael Löfberg, Ursula Nielsen, Ingemar Olofsson, Berit Roos, Håkan Hemäng, Christina Järveback, Bo Olofsson.

Meddelat förhinder: Sussie Lindquist, Josephine Veen Huis
 

25.11 Mötets öppnande.

Micke valdes till mötesordförande och hälsade samtliga närvarande välkomna samt öppnade dagens möte.

26.11 Val av justerare.

Till justerare att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Ingemar.

27.11 Godkännande av dagordningen.

Dagordningen godkändes med tillägget pkt.36.11 Basset Bladet.

28.11 Föregående protokoll.

Inga frågor kvarstod.

29.11 Inkommande post.

All inkommande post är distribuerad till CS, La och rasklubbar. Noterades särskilt att avauktoriserad domare skickat in sitt domarkort till sekreteraren.

30.11 Ordförandekonferensen

Plats är i Jönköping den 10/4 mellan 11.00 – 17.00.

Preliminärt program enligt följande:

10.45 – 11.00 Kaffe

11.00 – 11.15 Konferensstart och inledning ( Sussi )

11.15 – 11.30 Sekreterarinfo – Informationsflöde. ( Bosse )

11.30 – 12.00 Uttagningsregler till Drev SM och Viltspårs SM. ( Ingemar och Håkan )

12.00 – 12. 30 Förslag till nya statuter för Årets Viltspårshund / Årets Drevprovshund. ( Ingemar/ Håkan )

12.30 – 13.15 Lunch

13.15 – 14.00 Information om nya drevprovsregler och från träffen på Öster Malma. ( Micke, Håkan )

14.00 – 14.15 Information om Basset Bladet och SBaK. Nu. ( Eva P och Cilla )

14.15 – 14.30 Pr-material, Roll Ups  ( Josephine )

14.30 – 14. 45 Eftermiddagskaffe

14.45 – 15.15 Gemensamma anmälningsblanketter, protokoll, resultatlistor. ( Sussi och Micke )  

15.15 – 15.30 Utställningsinformation

15.30 – 16.15 Stadgar

16.15 – 16.30 Avslutning

Beslutades att det skall vara en person /rasklubb och La och att CS betalar konferensen. Respektive klubb betalar reseersättning.

31.11 Jakt och Viltspår.

CS tackade Håkan för ett hårt, svårt och idogt arbete med uträkningen av årets Viltspårshund.

Håkan kommer till nästa möte lämna förslag till nya statuter för titeln Årets Viltspårshund.

För att underlätta uträkningen i framtiden finns förslaget att: När respektive La registrerar resultatet till SKK skall även kopia gå till viltspårsansvarig och avelsråd.

När det gäller drevprov skall senast tre veckor efter kollegium hållits resultatet finnas hos drevprovsansvarig.

Statuter ang. årets Drevprovshund diskuterades. Inga beslut om detta togs. Tas upp på ordförandekonferensen.

Ingemar har även lämnat förslag till nya uttagningsregler till Basset SM i drevprov. Kommer också upp på konferensen.

32.11 Material

Berit har skickat gåva till Norska Bassetklubbens 25-årsjubileum.

Berit efterlyste tillgången på SBaK-klubbnålar. Micke och Bosse lovade att leta i gömmorna.

Till Basset SM i viltspår finns vinnartäcket framme. Förslag på bra ersättare till älgen och haren som pris önskas.

33.11 Ekonomi

Resultatet är för närvarande + 20.000:- vilket är bättre än budget.

34.11 Rasklubbarna

BGV: Har officiell utställning i Köping 19/3. Årsmöte 20/3 på samma plats följt av ett uppfödarmöte där revideringen av vårt RAS kommer behandlas.

BANK: Har haft årsmöte i helgen. Glädjande att notera att 17 personer närvarat. Även här diskuterades RAS,. Skall anordna medlemsträff 21/5 i samband med Mellans utställning.

SBFK: Har haft årsmöte i Göteborg. Stora delar av styrelsen blir ny. Skall anordna ett event ang. Fauven som jakthund i juni. Plats Marma i Norduppland.

SBHS: Därifrån förelåg ingen rapport.

35.11 Lokalavdelningarna.

Syd: Har haft årsmöte. Inga större förändringar har gjorts.

Väst: Har haft årsmöte.

Öst: Har haft årsmöte. Stora delar av styrelsen är nu ny.

Mellan: Har haft årsmöte. Några motioner hade inkommit. I övrigt inga större förändringar.

Nord Öst: Årsmöte 26/3 i Haninge. Planerar nu för fullt för årets Drevprovs SM som går av        stapeln 11 11 11.

36.11 Basset Bladet

Bo skickar mail till La-sekreterarna och ber dom presentera eventuella nya styrelsemedlemmar i nästa nummer av Basset Bladet. Manusstopp 15/5.

CS beslutade att Sussi tar kontakt med NÖ och uppmanar dom att fylla sina sidor i Basset Bladet.

Ursula åtar sig att skriva om ordförandekonferensen för Basset Bladets räkning.

BB nr 1 kommer inom kort.

37.11 Övriga frågor

JAP och JUP-diplomen är nu utskickade till respektive La. Nytillkomna diplom är  JAP i brons: Russindalens Gazelle. JUP i brons: Kennel Banubas.

Drevprovskonferens kommer att genomföras 2011 och ske före 16:de augusti. Beräknad kostnad för denna konferens beräknades till 8.000:-. Beslutades att CS betalar denna konferens och att la och rasklubbar får skicka 1 representant/klubb.

Christina redogjorde för den inställda utställningskonferensen. Kostnad för att konferensen blev inställd sent landade på 9.000:-. Av detta drogs lärdomen om att sluta bättre avtal med konferensanläggningarna framöver.

Konstaterades att det är krångligt för vår medlemsansvarige att hålla reda dom som inte tillhör den La dom egentligen skall göra. Ett förslag att lösa detta är att lägga ansvaret för La-tillhörighet på den enskilde medlemmen. Ursula kontaktar SKK i frågan.

Roll Ups-frågan kommer tas upp på ordförandekonferensen enligt bestämt program.

 

38.11 Nästa möte.

Lördag 9/4 på kvällen före ordförandekonferensen i Jönköping.

39.11 Mötets avslutande.

Micke tackade dom närvarande för ett bra och rimligt kort möte och avslutade därmed mötet.

 

 

Vid protokollet:    

 

                                Bo Olofsson

 

 

Justeras:

 

 

                              Mikael Löfberg                       Ingemar  Olofsson