Telefonmöte CS 2010 11 30
CS – möte 2011- 04 -09 i Tokeryd, Jönköping.
 

Närvarande: Sussie Lindquist, Mikael Löfberg, Ingemar Olofsson, Berit Roos,
Håkan Hemäng, Christina Järveback, Bo Olofsson.

Anmält förhinder: Josephine Veen Huis, Ursula Nielsen.

40.11 Mötets öppnande.

Sussie hälsade samtliga välkomna och öppnade mötet.

41.11 Val av justerare.

Till justerare att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Håkan.

42.11 Dagordning.

Dagordningen godkändes som den förelåg.

43.11 Föregående protokoll.

Inget kvarstående.

44.11 Inkommande post.

All inkommande post är distribuerad ut till sekreterare och CS.

45.11 Ordförandekonferensen

Morgondagens program gicks igenom och vissa justeringar gjordes. Noterades att vi särskilt bör påpeka att vår webbmaster Cilla vill ha en betydligt bättre uppdatering från rasklubbar och la vad avser material till hemsidan.

46.11 Jakt och Viltspår.

Viltspår: Nya rutiner inför nästa säsong kommer införas. Håkan föreslår följande: Protokoll inkomna efter 31/1 kommer ej med i uträkningen. Endast Bassetklubbens protokoll kommer godkännas. Det är den vita delen som skall skickas in till Håkan. CS ställde sig bakom dessa nya rutiner, och påpekade att detta måste redovisas på hemsidan. På samma sätt som beslutet om minst fyra domare.

Ang domarutbildningen kommer kraven skärpas. Utbildningen skall ske under längre tid, skiftande väderleksförhållanden, olika hundraser och erfarenhet om olika pris är krav som kommer att ställas. Protokollen från domarutbildningen skall också vara av enhetlig typ.

Håkan redogjorde också vad som avhandlats på mötet på Öster Malma. Protokoll därifrån kommer senare.

För att få titeln Årets Viltspårshund inom någon av våra raser anser CS att det bör krävas minst ett första pris och ytterligare ett prisvärt spår. Dessa prov skall också ha skett vid minst två olika tillfällen. Kommer att diskuteras på ordförandekonferensen.

 

Drevprov: Remiss angående regelrevideringen kommer skickas ut i juni i år. Svar till regelrevideringsgruppen skall vara inne i september.

 Årets drevprovskonferens kommer hållas 14:de augusti på hotell Vätternleden. Där kommer vi utvärdera provverksamheten 2010, uttagningsregler för Basset SM och besvara remissen från regelrevideringsgruppen. Kostnaden blir 190 kr/person och det beslutades att CS står för denna kostnad samt att man betalar resekostnaden för rasklubbarnas representanter. Resekostnaden för lokalavdelningarna kommer att betalas av CS för att sedan fördelas jämt mellan lokalavdelningarna enligt tidigare beslutad mall.

Noterades att resultat från ett drevprov från la Nord Östra är felaktigt som det är inrapporterat till SKK. Provet skall strykas och det måste göras av den som rapporterat in det.

47.11 Utställningsfrågor

Diskuterades att köpa in Katalog för PC och att detta är en fråga för ordförandekonferensen.

48.11 Material

Beslutades att som nya priser för pristagarna på SM skall det införskaffas tennfat med vår logga på. Detta kommer ersätta nuvarande priser, älgen och haren.

Roll Ups. Beslutades att visa dom exempel som fanns framme på morgondagens konferens för att få in fler synpunkter.

49.11 Ekonomi.

Konstaterades att vi ligger ungefär 10.000:- bättre än budget.

50.11 Avel

BGV-klubbens inskickade revidering av RAS  med tillhörande dokument om hur revideringen förankrats inom klubben godkändes. CS skickar in detta till SKK.

BANKs inskickade RAS-revidering godkändes av mötet. Men BANK måste komma in med en mycket bättre och tydligare redovisning om hur deras revidering förankrats bland uppfödare och medlemmar.

Noterades att förenklat RAS för Bleu är inlämnat och godkänt av SKK.

För Grand har arbetet påbörjats för att ta fram ett förenklat RAS.

51.11 Rasklubbarna.

BGV: Har haft utställning med 55 anmälda hundar i Köping. Det kom 43 Petiter och 5 Grand, 7 stycken uteblev.  Samma helg anordnades även årsmöte och uppfödarmöte. På uppfödarmötet togs dom sista besluten angående revideringen av RAS. Klubben kommer också nästa år låta SKK ta hand om medlemshanteringen då detta blivit ett mycket tungt arbete tack vara det stora medlemsantalet.

BANK: Inget

SBFK:  Sammanställning mätning är klar och inskickad. Skall arrangera jakthundshelg. Skall också förnya sin hemsida. Efter årsmötet blev det en del förändringar inom styrelsen.

SBHS: Noterades att det är en rätt kompakt tystnad därifrån.

52.11 Lokalavdelningarna.

Syd: Inget.

Väst: Inget.

Öst: Inget.

Mellan: Jobbar med viltspårs SM. Efterfrågade sponsorer.

NÖ: Har haft årsmöte. Vissa förändringar i styrelsen.

53.11 BassetBladet.

Nästa manusstopp är 15/5. Micke skriver jakthundssidorna. Det är viktigt att nästa nummer kommer ut i rätt tid.

54.11 Övriga frågor.

Bästa hund bland Fauve är nu rättad. Ingemar skickar rätt lista till Eva P.

40-årsjubileumet infaller 2012. Förslag är att BB 2 eller 3 blir ett rent jubileumsnummer. Jubileumet skall också uppmärksammans extra på våra utställningar under 2012, liksom även våra SM-tävlingar.

55.11 Nästa möte

Nästa möte blir ett telefonmöte sista tisdagen i maj.( 31/5.)

56.11 Mötets avslutande

Sussie tackade dom närvarande och avslutade mötet.

 

Vid protokollet:

Bo Olofsson

 

Justeras:

Sussie Lindquist                     Ingemar Olofsson