Telefonmöte CS 2010 11 30
CS telefonmöte 31/5 2011

Närvarande: Mikael Läfberg, Christina Järveback, Berit Roos, Ursula Nielsen, Ingemar Olofsson, Håkan Hemäng, Bo Olofsson.

Anmält förhinder: Sussie Lindquist, Josephine Veen Huis.

56.11 Mötets öppnande.

Micke öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

57.11 Val av ordförande.

I frånvaro av Sussie valdes Micke till ordförande för mötet.

58.11 Val av justerare

 Christina valdes att jämte ordförande justera dagens protokoll.

59.11 Godkännande av dagordningen.

Dagordningen godkändes som den förelåg.

60.11 Föregående protokoll

Inga synpunkter framkom på föregående protokoll.

61.11 Inkommande och utgående post.

All inkommande post är distribuerad till CS, La och rasklubbar.

Utgående post under perioden är: Inbjudan till drevprovsdomarkonferens, hemställan till La att anmäla provmarker till CS för domarkonferens som skall äga rum före 1/10 så att CS kan be om dispens. Reviderat utställningsprogram till utställningsansvariga.

62.11 Kennelfullmäktige 2011.

Beslutades att SBaK gemensamt med övriga jakthundsklubbar föreslår Christoffer Schildt för SKKs valberedning.

63.11 Exteriördomarkonferensen 2014 eller 2015

Beslutades att även denna gång ha ett samarbete med Dreverklubben och Beagleklubben. I arbetsgruppen från CS ingår Sussie, Christina och Ursula. Rasklubbarna utser själva sina representanter. Arbetsgruppen skall fortlöpande rapportera till CS om hur arbetet fortskrider. Christina tittar igenom bokföringen och med vägledning därav upprättar en budget för denna konferens. Christina och Sussie ansöker hos SKK om bidrag för konferensen. Påpekades att rasklubbarna bör diskutera dessa frågor i fler olika forum för att få en bred förankring av eventuella förändringar.

64.11 Frågor från ordförandekonferensen.

Nya statuter för Årets Drevprovshund. Ingemar skickar ut förslag till CS för beslut via mail. Detta skickas sedan vidare till La och rasklubbar på remiss.

Nya statuter för Årets Viltspårhund. Håkan har sänt ut förslag enligt vad som sagts på ordförandekonferensen. Förslaget är antaget och gäller från och med detta år. Finns även på hemsidan. Ett förtydligande. Det är yngsta hund vid provtillfället som gäller vid lika ställning.

Roll-Ups. Frågan bordlades då Josephine inte var närvarande.

Digital anmälningsblankett. Skall tas fram av CS. För drevprov finns det framme och kommer att presenteras på drevprovskonferensen i augusti. Ses över om den med enkla grepp går att ändra så den även kan gälla viltspår och utställning.

Katalog för PC. Behövs fler licenser? Sussie kollar upp detta.

Motionsfullmäktige. Frågan kvarstår.

65.11 Royal Canin avtal.

CS försöker få till sponsring av sina SM tävlingar. Viltspår och drev. För detta får RC ha logga på SBaK. nu. För La och rasklubbsutställningar får varje klubb själva ansöka om sponsring. Kontakt kan tas via RC hemsida. Nord Öst har redan skrivit avtal. Varje klubb kan sedan ha RC logga på sin hemsida och på sin sida i BB eller i egen klubbtidning.

66.11 Jakt och viltspårsfrågor.

Viltspår. Håkan skickar ut ett brev till samtliga kommissarier angående nya regler. Påpekar också när protokoll senast skall vara honom tillhanda och vilka protokoll som får användas. Påminner också om att kommissarierna uppgift är att vara hjälpsamma med att få till provstarter.

Beslutades att godkänna Karl – Edvin Martinsson från La Syd som ny viltspårdomare.

Drev. Kallelse har gått ut angående drevprovskonferens. Slutgiltig version av nya drevprovsreglerna har nu gått ut till La och rasklubbar på remiss. Remissvar till CS sekreterare senast 7/8 -11

67.11 Utställningsfrågor.

På La Mellan utställning i Karlstad så blev domaren akut sjuk. Ny domare som fanns på plats togs in och bedömde resterande raser. Ordinarie domare hade redan bedömt PBGV. CS anser att La Mellan hanterat den uppkomna situationen på ett mycket bra och praktiskt sätt.

68.11 Material

Nya priser. Beslutades att föreslagna tennfat skulle införskaffas. Berit kollar av priset även med Premiemax. Blir detta billigare så kan hon beställa fat i fallande storlek. Annars ett mellan och två små. Jubileumspriser diskuterades. Frågan bordlades tills vidare.

 

69.11 Ekonomi.

Konstaterades att vi ligger något bättre än budget vilket känns bra.

70.11 Avel.

RAS för BAN hade SKK synpunkter på. Ursula reder ut detta med SKK.

RAS för PBGV har fastställts av SKK 2011-05-25. BGV-klubben har också ett färdigt förslag på RAS för Grand. Finslipas lite på innan det sänds till CS.

71.11 Rasklubbarna.

BANK hade medlemsträff i samband med utställningen i Karlstad. Mycket trevligt och uppskattat arrangemang.

BGV. Har haft sitt viltspårsmästerskap. Kulleröds Peggy segrade för tredje året i rad.

Fauve. Ny hemsida är igång. Kommer arrangera medlemsträff 17 – 19/6 i Marma. 40 personer redan anmälda.

SBHS. Inget att rapportera.

72.11 La

Syd. Utställning med 57 hundar anmälda. Eventuellt måste ny lokal sökas till höstens utställning. Berit meddelar Christina som får meddela SKK om så blir fallet.

Väst. Inget

Öst. Har monter på Elmia nu i helgen.

Mellan. Utställningen 21/3 hade 51 startande. Jobbar mycket med kommande viltspårs SM.

Nord Öst. Har arrangerat två utställningar. Arrangerar sitt stora Marmaprov i viltspår 11/6.

73.11 Basset Bladet.

Manusstopp 30/5. Micke har skrivit till jaktsidorna. Även Ingemar, som gjort en rättning av tidigare publicerad lista. Håkan har skrivit om viltspår.

74.11 Övriga frågor.

SBak jubileum. Ingen hade fått några speciellt bra idéer. Bordlades till nästa möte med uppmaning att då ha fler kreativa idéer färdiga. Beslutades att Christina får gå på kassörutbildning som arrangeras av SKK i januari nästa år.

75.11 Nästa möte.

Beslutades att nästa möte blir ett telefonmöte 9/8 kl.19.00

76.11 Mötets avslutning.

Micke tackade dom närvarande och konstaterade dagens möte gått på rekordsnabba 90 minuter.

 

Vid protokollet:  Bo Olofsson

 

 

Justeras:           Mikael Löfberg                                              Berit Roos