Telefonmöte CS 2010 11 30
CS telefonmöte 2011-08-11

Närv: Sussie Lindquist, Ingemar Olofsson, Josephine Veen Huis, Mikael Lövberg, Bo Olofsson, Christina Järveback, Berit Roos.

Anmält förhinder: Ursula Nielsen, Håkan Hemäng

77.11 Mötets öppnande

Sussie öppnade mötet och hälsade de närvarande välkomna.

78.11 Val av justerare att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

Till justerare valdes Ingemar.

79.11 Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes som den förelåg.

80.11 Fg protokoll

Konstaterades att inga punkter kvarstod.

81.11 Inkommande post

All post som inkommit är distribuerad till CS, La och rasklubbar. Kan nämnas mail angående nya regler för doping från JBV. Inbjudan till förstudiemöte om IT-stöd till drevprov. Micke kommer närvara.

82.11 SKK KF

KF hålls 23 – 25 september i Stockholm. Christina och Sussie är SBaK representanter och kommer utnyttja möjligheten till fullmaktsröstning. Fredagen 23/9 är SBaK inbjudet tillsammans med övriga jakthundsklubbar på möte av SBK. Beslutades att vid eventuell omröstning skall SBaK rösta för Göran Bodegård att sitta i SKK- CS.

83.11 Exteriördomarkonferens februari 2015.

SBaK tillsammans med SDK och SBeK kommer hos SKK/DK ansöka om bidrag till E-konferens. Föreslagna datum är 2015 02 14-15 eller 2015 02 21-22. Christina jobbar vidare med en budget för detta.

84.11 Uppdrag/ Ärenden från ordförandekonferensen.

Efter remissvar kommit in angående nya statuter för Årets Drevprovshund beslutades att dom nya reglerna skall vara enligt följande för att erövra titeln Årets Drevprovshund:

Högsta medelpoängen vinner.

1:a ger 20 poäng

2:a ger 15 poäng

3:a ger 10 poäng

Varje prisvärt drev poängsätts. Poäng räknas på tre resultat under provsäsongen. Medelpoängen räknas ut på alla under provsäsongen genomförda prov enligt formeln: Summa drevpoäng delat med antalet prov. Skulle drevprovspoängen vara lika medeltalsberäknas även egenskapspoängen. Är även denna lika vinner yngsta hunden. För att tilldelas Årets Drevprovshund fodras att hunden tagit minst ett första pris samt ytterligare ett övrigt pris dock ej samma dag.

Vad gäller katalog för PC ,så har efter kontroll hos SSK, konstaterats att det krävs en licens per dator. Licenskostnad är 5.900:- per licens. I dagsläget är det La Syd och Nord Öst som har sådan licens. Det är upp till övriga La att besluta om eventuellt inköp av licens. Att redovisa resultat från utställningar och spårprov digitalt är att föredra, vilket också går att göra även utan Katalog för PC. Det är mycket billigare för klubbarna och CS förordar att så sker framöver.

85.11 Jakt & Viltspår

Viltspår: Enligt mailbeslut i CS skall dom gamla viltspårreglerna gälla vid årets Basset SM. Basset SM går på lördag ( 13/8 ) denna vecka i La Mellans regi. Konstaterades att tyvärr har ingen representant från CS möjlighet att närvara på Basset SM.

Drev: Till konferensen som sker 14/8 är 16 personer anmälda. Remissvar angående det nya regelverket har endast lämnats av SBFK-klubben. Även nutidsfrågor skall tas upp på konferensen.

86.11 Utställningsfrågor

Syd har ändrat plats på sin utställning från Tyringe till Hässleholm.

87.11 Material

Konstaterades att ännu har ingen faktura kommit på viltspårspriserna. Uppdraget att ta fram Roll Up´s avslutades då inget intresse finns för detta.

88.11 Ekonomi

Enligt prognos ser årets budget ut att kunna hållas.

89.11 Avel

RAS för BANK skall Ursula komplettera till SKK.

Alla rasklubbar skall lämna avelskommittérapporter till BB minst två gånger per år enligt beslut från fullmäktige. Saknas från BANK.

Ny avelskommitté är utsedd i SBFK. Kurt Johansen och Susanna Jangeroth är dom nya namnen.

RAS för Grand finns i utkastform. Skickas till Sussie och Christina för kommentarer.

90.11 Rasklubbar

BANK: CS vill se en ungefärlig budget för porto och kuvert för hälsoenkäten vilket BANK sökt bidrag för. Noterades att CS kommer ställa sig villigt till att betala detta bidrag.

SBGV: Två Franska domare är nu engagerade till rasklubbens 20-årsjubileumsutställning 2012. Petitbladet Nr 2 kommer komma ut i slutet av augusti.

SBFK: Har haft 10-årsjubileum med en träff i Marma. CS uppmanar Fauveklubben att söka resebidrag för föredragshållare.

SBHS: Har haft årsmöte 17/7. Även en utställning hölls samma helg. Delvis ny styrtelse valdes. Sussie är ny ordförande samt två nya suppleanter invaldes. SKK typstadgar för rasklubb inom specialklubb antogs av årsmötet.

91.11 Lokalavdelningarna

Syd: Inget speciellt.

Väst: Inget speciellt.

Öst: Inget speciellt.

Mellan: Arrangerar Basset SM i viltspår 13/8.

Nord Öst: Vill att all post från CS går direkt till Anso, vilket det nu också gör.

92.11 Basset Bladet

Manusstopp 15/8. Utgivning beräknas till sista veckan i september.

93.11 Övriga frågor

Det måste fram kreativa idéer till vårt 40-årsjubileum 2012. Bjuda på SBaK tårta vid lokalavdelningarnas årsmöten var en idé som noterades. Även en jubileumsutgåva av BB i gammal stil med lite tillbakablickar i var en annan idé.

94.11 Nästa möte

Telefonmöte 13/9 kl 19.00.

95.11 Mötets avslutande

Sussie avslutade mötet och tackade dom närvarande för visat intresse.

Vid protokollet:

Bo Olofsson

 

Justeras:

 

Sussie Lindquist                                         Ingemar Olofsson