Telefonmöte CS 2010 11 30

Protokoll fört vid SBaK CS telefonmöte 2011-09-27

Närv: Sussie Lindquist, Ingemar Olofsson, Håkan Hemäng, Berit Roos, Mikael Löfberg, Bo Olofsson, Christina Järveback.

Anmält förhinder: Josephine Veen Huis, Ursula Nielsen.
 

96.11 Mötets öppnande

Sussie öppnade mötet och hälsade samtliga välkomna. Hon passade samtidigt på att tacka Micke för arbetet med att ordna ny telemötesmöjlighet.

97.11 Val av justerare.

Till justerare att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Berit.

98.11 Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes som den förelåg.

99.11 Föregående protokoll

84.11 på denna punkt var tryckfelsnisse framme. Är nu rättat.

85.11 Digitala blanketter är nu framme. Har skickats till samtliga för påseende. Konstaterades att inte samtliga har det moderna formatet på Exel som dom kom i. Bo försöker ändra formatet till ett mer kompatibelt. Innehållet i blanketterna är i stort sett bra. Vissa justeringar måste göras och skall vara framme tills i morgon då detta måste distribueras snarast.

100.11 Inkommande post

All post är distribuerad till CS, La och rasklubbar.

101.11 Rapport från SKK KF2011

Sussie och Christina var SBaKs representanter på årets KF. Noterades att samtliga motioner utom en hade antagits i enlighet med CS förslag. Vi valen blev det några mindre förändringar i förhållande till valberedningens förslag. Vilka som blev valda till dom olika posterna finns på SKKs hemsida.

102.11 Exteriördomarkonferensen 2015

Inget nytt att rapportera. Noterades att Dreverklubben kommer ha en ny kontaktperson.

103.11 Monter vid Stockholms Hundmässa 2011.

Monter är beställd för SBaK. Kontakt har tagits med en reklamman för att få till en bra utformning. Rasklubbarna måste ta fram egen personal + hundar till montern. CS tar fram två Roll Ups för ändamålet som sedan köps av Nord Öst. Kostnader förutom för själva montern är mat till dom som står i monterna och entrébiljetter för domsamma.

104.11 SBaKs Fullmäktige 2011.

Valberedningen måste börja jobba snart. Bo påminner sammankallande. Lämplig tidpunkt med tanke på andra aktiviteter är 20-21/4 ( fredag –lördag ) eller 21-22/4 ( lördag-söndag ). Plats kan denna gång vara Örebro. Lämplig ordförande för mötet? CS funderar på bra kandidater.

105.11 Drev & Viltspårsfrågor

Viltspår: Ny viltspårsdomare i Väst är Jan Inge Jansson enligt tidigare mailbeslut. Noterades att pristagarna i viltspårs SM var mycket nöjda med dom nya priserna som CS tagit fram

Drev: Drevprovsträffen i augusti var välbesökt. Micke och Ingemar fick en del frågor att ta med till det fortsatta revideringsarbetet. Konstaterades att det inkommit dåligt med svar till konferensen på utskickade remisser. Framför allt från La.

Micke har varit på möte hos SKK ang. digitalt stöd för drevprovsverksamheten.   Blir det nu gemensamma regler för samtliga drivande raser kommer SKK ge ett massivt stöd för att få fram detta.

Beslutades att CS naturligtvis står för kostnader för Micke och Ingemar i samband med nästa möte regelrevideringskommittén har i Upplands Väsby senare i höst. Kostnaden beräknades till 4.000:-

Ingemar skickar ut en påminnelse om hur flödet av blanketter skall vara i samband med att han skickar ut dom nu framtagna digitala blanketterna.

106.11 Utställningsfrågor.

Ramp för BH skall finnas på samtliga utställningar. Hitintills har det endast funnits på två utställningar. SBaKs undantagna. Sussie utvärderar och skickar ris till berörda klubbar med kopia till SKK/DK.

Beslutades att för CS utställning 2013 skall platsen ändras från Eskilstuna till Boxholm som kan erbjuda ett mycket billigare alternativ.

107.11 Material

Två Roll Ups tas fram. Se pkt 103.11

108.11 Ekonomi

Ekonomin ser bra ut. För närvarande ligger vi plus 25.000:- i stället för budgeterat minus på 19.000:-

Revisionsrapport finns framme för 2010. Inga problem noterades i den rapporten.

109.11 Avel.

RAS för BAN skickar Sussie till Karin Drotz SKK. Det framtagna förslaget för RAS för GBGV ansågs alldeles för ambitiöst för en så pass liten ras. Det finns stor risk att ett så pass ambitiöst dokument mer bromsar än hjälper aveln. Sussie tillskriver BGV-klubben med sina synpunkter. CS ansåg dock att det är glädjande att ett så omfattande dokument tagits fram för rasen. Materialet blir ett utmärkt underlag vid vidareutbildning av uppfödare.

110.11 Rasklubbarna.

BAN: Christina har ännu inte fått någon kostnadssammanställning för hälsoenkäten.

BGV: 19-20/10 anordnar BGV återigen sitt drevprovsmästerskap i Aneby. Håller på att lägga över sin medlemshantering på SKK.

SBFK: Full fart. Planerar för en uppfödarkonferens. CS uppmanade att i god tid ( 6 månader ) göra en budget för detta och äska om pengar hos SKK via CS. Kommer arrangera drevprovsträffar på två ställen i landet för att lära ut hur ett drevprov går till.

SBHS: Planerar uppfödarträff och CS har samma uppmaning som dom har till SBFK.

111.11 Lokalavdelningarna

Syd: Har haft sin utställning. Betydligt färre anmälningar än tidigare år.

Väst: Har haft sin utställning i Tånga Hed. Utställningen gick bra men även här var det färre deltagare.

Öst: Har haft utställning i Skedhult. Allt fungerade utmärkt, även sjukvården. Uttagningstävlingarna för Drev SM startar inom kort.

Mellan: Har varit ganska lugnt sedan Viltspårs SM genomförts. Ny kommissarie är Boel Nilsson.

Nord Öst: Har haft sin utställning i Köping och även genomfört en drevprovdomarkonferens.

112.11 BB & SBaK.nu

Manusstopp 1/11 för BB. Utgivning före jul. Valberedningen skall uppmanas att ha en ruta i detta nummer inför kommande Fullmäktige.

SBaK.nu: Countern är nu utbytt så nu kommer inga pop-up fönster komma längre.

113.11 Övriga frågor.

Huvudsponsorer, sådana som sponsrar våra mästerskap, skall alltid erbjudas en gratis årsannons  i BB och att ha en banner på hemsidan.

114.11 Nästa möte

Preliminärt bokades 2011-10-25 klockan 19.00 för ett telefonmöte.

115.11 Mötets avslutande

Sussie tackade dom närvarande och avslutade kvällens möte.

 

Vid protokollet:      

Bo Olofsson

 

 

Justeras:

Sussie Lindquist                                     Berit Roos