Telefonmöte CS 2010 11 30

Protokoll fört vid SBaK CS telefonmöte 2011-11-14

Närv: Ingemar Olofsson, Håkan Hemäng, Berit Roos, Bo Olofsson, Christina Järveback.
Anmält förhinder: Josephine Veen Huis, Susanne Lindquist, Mikael Löfberg

 

114.11 Mötets öppnande

I frånvaro av Sussi valdes Håkan Hemäng till ordförande att leda dagens möte. Håkan öppnade dagens möte och hälsade samtliga välkomna.

115.11 Val av justerare.

Till justerare att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Christina.

116.11 Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes som den förelåg, med tillägget för Rasklubbar och lokalavdelningar.

117.11 Föregående protokoll

Inga punkter kvarstod.

118.11 Inkommande post

All inkommande post är distribuerad till CS, La och rasklubbar.

För utgående post noteras särskilt brevet angående rasmonter vid Stockholms Hundmässa som gått till rasklubbarna, med uppmaning att ställa upp med hundar och personal.

119.11 Ekonomi

Christina redogjorde för dagsläget i vår ekonomi och konstaterade att prognosen ser ut att vi kommer innehålla årets budget. Det enda mörka molnet är dom fallande medlemstalen. När det gäller kostnaderna för BB skall det kontrolleras om inte tryckeriet kan göra en insats vad gäller etikettering och postning till en lägre kostnad än i dag.

120.11 Monter vid Stockholms Hundmässa 2011.

Monter är klar för SBaK. Kontakt har tagits med en reklamman för att få till en bra utformning. Rasklubbarna måste ta fram egen personal + hundar till montern. CS tar fram två Roll Ups för ändamålet som sedan köps av Nord Öst. Bo skickar iväg ytterligare mail till rasklubbarna om att dom måste ställa upp med både folk och hundar bägge dagarna. Namn på dessa personer skall skickas till Sussi.

121.11 Drev & Viltspårsfrågor

Viltspår: CS auktoriserade Laila Dahlman till ny viltspårdomare för LA Syd. Bo skickar domarkort till Laila.

Angående dom nya viltspårsreglerna som börjar gälla från 2012 så kommer en text om detta i BB 4 och på hemsidan. Håkan skickar texten till Eva och Cilla. Eventuellt kommer en gemensam viltspårskonferens med Tax och Retriever anordnas. Håkan har också kontakt med Taxklubben angående nya viltspårsprotokoll och skogskort.

Drev: Basset SM är genomfört 11/11 i Nord Östras regi. Evenemanget gick av stapeln i trakterna av Hedesunda i norra Uppland. Segrade gjorde Around Jar of Jam från LA Väst. CS gratulerar vinnaren. Nord Öst har rapporterat till vår lagledare Göran P vilka som kommer representera SBaK på Småhunds SM.

Noteras från vårt SM att La Mellan inte skickade någon domare och att La Väst endast skickade en domare. Sen saknades tyvärr direktrapportering via Nord Östras hemsida från tävlingen.

Ingemar har filat ytterligare på dom nya digitala blanketterna. På anmälningsblanketten har det särskilt noterats att gäller det viltspår behövs inget medlemskap. Även dom nya digitala drevprovsprotokollen har fått sig lite små justeringar. CS konstaterade att det såg mycket bra ut, och Ingemar kommer nu skicka ut dessa till berörda kommissarier.

För att snabba upp resultaten på respektive rasklubbs hemsida beslutades att Ingemar förutom att skicka dom nya digitala resultatlistorna till SKK även skickar till respektive rasklubbs webbmaster. Alltså skall även kommissarierna skicka listan till Ingemar för en sista kontroll innan den går till SKK och rasklubbar. Ingemar skickar ut mail om detta till berörda. 

Ingemar kommer också inom kort skicka ut uppgifter på en blivande drevprovsdomare från Öst, så CS kan ta ett mailbeslut på att tillstyrka domarens auktorisation. Öst har stort behov av fler domare.

122.11 Utställningsfrågor.

Bertil Lundgren och Arvid Göransson har anmält intresse att få döma våra raser. Deras ansökan har skickats till respektive rasklubb för yttrande. BGV- klubben har svarat positivt på bägges ansökan. Övriga rasklubbar påminner Bo om att snabbt svar önskas.

Föreslagen domare till CS utställning 2013 godkändes av mötet. Vid många anmälningar måste eventuellt en domare till kontaktas.

Specialhundsklubbarna på Gotland anser inte att SBaK har lokalavdelning på Gotland och skall därför inte få vara en del av deras utställning. Gotland tillhör Nord Öst vilket är en lokalavdelning.  Sussi  och Christina får överta det arbete Ursula påbörjade om att SBaK får vara en del av deras utställning.

123.11 Avel

Vad gäller RAS för BANK så jagar Anna Wilhelmsson de svar som ännu inte inkommit och sammanställer resultaten från hälsoenkäten

124.11 LA & Rasklubbar.

BGV: Har genomfört sitt sjunde rasmästerskap i drevprov. Vann gjorde Around Jar of Jam.

BANK: Inget speciellt.

SBHS: Inget speciellt.

Fauve: Skall anordna uppfödarträff i April 2012.

Nord Öst: Har genomfört Basset SM.

Mellan: Inget speciellt.

Väst: Göran P jobbar på med Småhunds SM.

Öst: Länskampen genomförs 2/12.

Syd: Drevstjärnan Syd har hållits. I år i ett lite nytt format.

125.11 Övriga frågor.

Bo skickar påminnelse ang när motioner skall vara CS tillhanda inför fullmäktige 2012.

Noterades att Håkan Hemäng numera är ordinarie ledamot i CS efter Ursulas bortgång.

Noterades att CS genom Sussie hedrade Ursula på hennes begravning och att CS, likt fler andra klubbar, skänkt pengar till Läkare utan gränser i stället för blommor.

126.11 Nästa möte

Beslutades att Sussie kallar när hon fått ordning på dom digitala kommunikationerna.

127.11 Mötets avslutande

Håkan tackade dom närvarande och avslutade mötet.

 

Vid protokollet: Bo Olofsson


Justeras:

Håkan Hemäng                                     Christina Järveback