Telefonmöte CS 2010 11 30
 SBaK CS telefonmöte 2012 01 19

Närv: Sussie Lindquist, Mikael Löfberg, Ingemar Olofsson, Christina Järveback,
Håkan Hemäng, Berit Roos, Bo Olofsson.

Anmält förhinder: Josephine Veen Huis.128.12 Mötets öppnande.

Sussie öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

129.12 Val av justerare.

Till justerare valdes Ingemar Olofsson

130.12 Godkännande av dagordningen.

Dagordningen godkändes som den förelåg. Eventuella frågor inrymdes under pkt övriga frågor.

131.12 AU-beslut från 2012 01 13

AU beslutar stryka resultaten från drevprov dömda av Folke Jonsson gällande hundarna Häggedrågens Agnes S48232/2009 med startdag 11 11 08 och Häggedrågens Albin S 48230/2009 med startdagar 111024, 111104, 111116.

Motiveringen till beslutet: Domaren äger hannen till de två hundarna och att döma avkomma efter egen hund är ej tillåtet enligt regelboken. (Se sid 11)

Hundägarna får på La Mellans bekostnad starta om sina hundar och Ingemar ser till att detta blir möjligt.

132.12 Fg Protokoll.

Monter på Stockholms Hundmässa 2011: Vår monter blev utsedd till 3:de bästa monter. Mycket tack vare stor hjälp av Per Brandt på Ranhammar Screentryck som varit ett fantastiskt stöd och ställt upp med material, idéer och engagemang. Monterns vepor och två Roll-Ups fick vi utan kostnad. Spm tack för detta beslutade CS att Per får för sitt företag både en annons i BB och på www.sbak.nu  som ett litet tack för hjälpen. Sussie ordnar så att annonser kommer fram till redaktör och webbmaster.

133.12 Inkommande post.

All post är distribuerad till CS, La och rasklubbar.

Christina har fått mail från Finska Bassetklubben ang provstarter och medlemskap. Mailet är besvarat.

134.12 Ekonomi.

Enligt preliminärt bokslut för 2011 visar att vi gått med + ca 11.000:- i stället för det budgeterade -19.000:-. Mycket glädjande. Kassan i dag uppgår till 362.000:-

Förslag till rambudget för 2012-2013 diskuterades. Beslutades att föreslå fullmäktige en höjning av medlemsavgiften från 2013 med 30:- till 250:- för fullbetalande.

Diskuterades La´s och rasklubbarnas ekonomi, och det konstaterades att det varierar väldigt mycket mellan dom olika klubbarna.

Uppdrogs åt Bo att tillskriva La och rasklubbar och be dom skicka över sina respektive verksamhetsberättelser så fort dessa finns framme. Skall bifogas CS verksamhetsberättelse för perioden.

Christina fortsätter arbetet med budgeten.

135.12 SBaK´s Fullmäktigemöte 2012

Fullmäktige kommer att genomföras 21/4 i Örebro.

Då tiden enligt våra stadgar kan vara knapp för någon eller några klubbar att lämna in motioner så uppmanas dessa att lämna förslag på motion till CS som då kommer skriva den som CS egen motion till Fullmäktige.

Beslutades att en grupp med Håkan, Berit och Bo har huvudansvaret för att planera det praktiska kring fullmäktige.

Konstaterades att valberedningen enligt uppgift påbörjat sitt arbete.

Förslag på lämplig ordförande måste tas fram.

136.12 JAP & JUP och Årets Hundar

Konstaterades att inga ansökningar om JAP & JUP inkommit.

Eva P kommer bli tillfrågad av Sussie om att ta fram dessa diplom och att skicka dessa till respektive La för utdelning på årsmötena.

JAP & JUP-texten måste ändras också i BB vad avser utställningsresultaten.

Konstaterades att det är av största vikt att resultaten från drevproven/ viltspårsproven omgående efter dom är fastställda skickas till respektive  ansvarig i CS. Annars är det helt omöjligt att hinna räkna fram listorna på Årets Hundar. Gäller till största del drevprovsresultaten.

137.12 Drev och Viltspårsfrågor.

Vad gäller Småhunds SM skall SBaK verka för att det blir exakt samma regler och förutsättningar för alla inblandade raser. Annars är alternativet att hoppa av arrangemanget då det kostar mycket pengar. Ingemar och Micke håller i detta.

Nya auktoriserade viltspårsdomare är Eva Hörnfelt Ahlin och Johan Nilsson från La Syd och Christina Holmström från La Mellan. Även Evert Ekelund är auktoriserad för drevprov. Han är från La Öst.

Nya viltspårsregler är nu gällande. Håkan har skickat ut brev till La om förslag på hur utbildningen om dessa nya regler kan gå till. Noterades att då förändringarna är så pass omfattande är det obligatoriskt med utbildning för våra viltspårsdomare.

För att kunna få fram Årets Viltspårshund kommer det framöver alltid att behövas någon form av poängsättning, vilket saknas på dom nya protokollen. Håkan har samarbete med Taxklubben och tar fram nya skogskort där poäng finns. Sen kan den poängen noteras på protokollet.

Vad gäller handlingar som skall finnas före auktorisering av nya domare så skall LA följa det som står i regelboken. Fungerar bra vad gäller viltspår, sämre för drevprov.

Micke och Ingemar skall på regelrevideringskonferens ang dom nya drevprovsreglerna 4-5 / 2 i Upplands Väsby. CS står för deras kostnader.

138.12 Utställning.

La Mellan har önskat ändra utställningshelg 2013 till juli i samband med SKK/Ransäter. Datumförslaget har avslagits då det krockar med SBHS utställning i Vårgårda samma dag. La Mellan har inkommit med ett nytt förslag. Christina hör med SKK.

Utställning på Gotland: Den La som Gotland tillhör ( Nord Öst ) måste inleda ett samarbete med specialklubbarna på Gotland om det skall vara möjligt att vara medarrangör.

139.12 Avel.

RAS för BAN: Sussie har meddelat Karin Drotz att BANK utsett Anna Wilhelmsson att samla in och sammanställa BANK:s Hälsoenkät för vidare införande i RASdokumentet för BAN.

Sussie skall kolla upp om BANK skickat in sammanställning och haft synpunkter på SRD-utvärderingarna till SKK, som dom uppmanats att göra.

SRD: SBHS har sammanställt och vidarebefordrat klubbens synpunkter på SRD-utvärderingen till SKK.

SKK har tillsatt en SRD-grupp där Paula Sunebring ingår vilket kan vara bra då två av våra raser finns med i SRD.

140.12 LA & Rasklubbar

N-Ö: Årsmöte 10/3 Upplands Väsby. Beräknar genomföra ca 90 drevprov under säsongen.

Mellan: Årsmöte 10/3. Räknar med ca 50 drevprov.

Öst: Årsmöte 11/3. Räknar med ca 90 drevprov.

Väst: Årsmöte 9/3.

Syd: Årsmöte 11/3. Ca 50 drevprov.

BANK: Årsmöte 17/3.

BGV: Årsmöte 3/3 i Norrköping. Jobbar med sin 20-års jubileumsutställning 17/6

SBFK: Årsmöte 24/3.

SBHS: Rullar på. Mycket kontakt med medlemmar.

141.12 BB & www.sbak.nu

BB: Manusstopp till nr 1 2012 är 15/2. En ny foder annonsör har inkommit.

Sbak.nu: Bo hör med Linda om att ordna ett bokningssystem för telefonmöten där varje klubb direkt själv kan boka in sig. Nu fungerar det lite klumpigt. 

142.12 Övriga frågor.

Vad gäller att kunna anmäla sig digitalt är detta något CS förordar och vill arbeta för. Noggrannhet kommer att krävas vad gäller till vilken adress anmälan skall skickas. Måste noteras på PM vad gäller utställning. För viltspår och drevprov måste det framgå med mailadress i Bassetbladet till vilka kommissarier digital anmälan kan göras.

Upplystes om att det från 1/1 2012 krävs avmaskning av hund för infärd till Finland.

Tidigare AU-beslut ang pengar till BANK för hälsoenkät. 1.200:- är betalt till BANK.

Konstaterades att Fauveklubben inte ansökt om bidrag för eventuell uppfödarkonferens.

143.12 Nästa möte

Sussie kommer kalla till nästa möte minst en vecka innan. Sussie påpekade vikten av att så fort som möjligt anmäla eventuella ärenden till henne inför dessa möten.

144.12 Mötets avslutande

Sussie tackade dom närvarande och avslutade mötet.

Vid protokollet:

Bo Olofsson

 

Justeras:

Sussie Lindquist                                                Ingemar Olofsson