Telefonmöte CS 2010 11 30

SBaK s telefonmöte 2012 03 19

Närv: Sussie Lindquist, Josephine Veen Huis, Ingemar Olofsson, Christina Järveback,
Mikael Löfgren, Berit Roos, Håkan Hemäng, Bo Olofsson


145.12 Mötets öppnande.

Sussie öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

146.12 Val av justerare.

Till justerare att jämte ordförande justera dagens protokoll valdes Josephine.

147.12 Godkännande av dagordningen.

Dagordningen godkändes som den förelåg.

148.12 Föregående protokoll.

Inga frågor kvarstod. Dom två ekipage som fått sina drevprov annullerade har fått möjlighet att gå om. Ett ekipage har gjort detta.

149.12 Inkommande / Utgående post.

Kallelse till Fullmäktigemötet är mailat till samtliga sekreterare i La och rasklubbar.
Även en påminnelse är mailad 2012 03 18 där CS anmodar samtliga att inkomma med namn och adress på delegater.

Ink mail från SBFK ang datumändring av Fullmäktige. Mailet är besvarat av sekreteraren.

150.12 Ekonomi.

Diskuterades budgetförslaget som skall läggas fram för fullmäktige. Christina gör några mindre justeringar innan vi skickar ut förslaget tillsammans med övriga handlingar inför fullmäktige. Eventuell höjning av medlemsavgiften 2013 diskuterades. Upp till fullmäktige att besluta om detta. 40-årsjubileumspriser diskuterades. Att med extra priser uppmärksamma att SBaK fyller 40 år.

Notera i utskicket till delegaterna frågan om deltagande i Småhunds SM. Skall vi delta eller ej med dom reglerna som är nu. Regler som klart missgynnar för Bassetlaget.

Beslutades om bidrag till BANK för att genomföra ett uppfödarmöte. Bidrag på max 3.000:- betalas ut mot redovisade kostnader.

151.12 SBak s Fullmäktigemöte 2012 04 21 i Örebro.

Scandic hotell på Västhagagatan 1 i Örebro är bokat.
Samling och lunch kommer att vara 12.00. Fullmäktigemötet mellan 13.00 – 16.00 och sedan kaffe innan hemfärd.

Bo kollar med valberedningen om dom letat lämplig kandidat till ordförande för mötet. Vissa mindre justeringar behövs innan verksamhetsberättelsen är fullbordad. Verksamhetsplanen för dom kommande två åren gicks igenom och rättades. Den är nu klar för utskick. Stadgar för SBaK centralt är nu framme. Två olika utgåvor finns beroende på om fullmäktige skall hållas varje år eller vart annat. Samtliga handlingar som skall skickas till våra delegater kommer skickas ut digitalt. Papperskopior av handlingarna kommer även denna gång finnas att beställas av Bosse.

152.12 Utmärkelser.

CS kommer ta fram namn på personer som tjänat SBaK väl och dela ut utmärkelser till dessa på Fullmäktige.

Beslutades att listorna över alla olika åretshundar hädanefter skall räknas ut av varje rasklubb. SBaK s regler för uträkningen kommer även fortsättningsvis att gälla. För framräknandet av bästa Basset totalt inom drev och viltspår kommer fortfarande ansvaret vila på CS.

Årets hundar per ras. Berit har ordnat fram pokaler till respektive La årsmöte.

Drev:

BAN: Star Ban Zkalla, Ture Davidsson.

PBGV: Around Jar of Jam, Markku Viitanen.

BFdB: Mynta, Håkan Hemäng.

Viltspår:

BAN: Vijaga Mirabean, Karl Edvin Martinsson.

BFdB: Nimrods Kung Olav, Jonas Axtelius.

BH: Swede Sun´s Winni, Eva Lotta Tiderman.

PBGV: Hedarnas Kling, Oscar Johansson.

Utställning:

BAN: Dobwest Fräsiga Frasvåffla, Maria Forsberg.

BBdG: Damnonia Blue Cross, Maria Wyon.

BFdB: Zibbans Aida, Yvonne Jyborn.

BH: Swede sun´s Cherry, Anso Pettersson.

BH: Swede sun´s Zelda, Paula Sunebring.

GBGV: Rantafejs Cassiopeja Av Deobi, Mats & Malin Persson.

PBGV: Around I´m What I´m, Johan Källén.

JAP & JUP:

Eva Pettersson har ordnat så att trycks upp och distribueras för utdelning på respektive La årsmöte.

JUP:

Guld: x 3 Kennel Vilauddens, Marie Mård.

Silver: Kennel Kärråsens, Ingemar Olofsson.

Silver: Kennel Around, Annicka Lövgren.

JAP:

Guld: Vilauddens Loka.

Guld: Rainstone Petit Utopie.

Silver: Kärråsens Elaisa.

Silver: Kärråsena Ofelia.

Silver & Brons: Cotters Penny.

Brons: Åstadalens Dimma.

Brons: Bretagne des Rocs du Plessis.

Brons: Vilauddens Isla.

Brons: Vilauddens Noa.

   

153.12 Drev & viltspår.

Micke är anmäld att vara SBaK s representant på jakthundsmötet på Öster Malma 13 – 14 april.

Vad gäller drevprovregelrevideringen har nu stövarna definitivt hoppat av det arbetet. Övriga klubbar driver nu på för att ett förslag skall finnas framme till vårt fullmäktige. Där kommer detta förslag diskuteras men inga beslut tas.

CS/ Drevprovsansvariga har skickat ut regler för hur drevprov skall genomföras ute i La. Särskilt vad gäller rapporteringen.

Funktionärsärendet i La Öst är en sak att lösa för La Öst styrelse. Inget för CS att lägga sig i.

Protokoll från genomförda drevprovskollegium skall fullmäktige tillställa sin La styrelse omgående efter genomfört kollegium. Ett bra sätt för styrelsen att ha kontroll över den verksamhet dom ändå ansvarar för.

Anmälda nya drevprovsdomare från La Väst godkändes inte. Alla papper måste enligt tidigare CS-beslut var i ordning. La Väst uppmanas att komma in med en fullständig ansökan så fort som möjligt

Viltspår:

Bo Skymnevik, pers nr 580927-7616, Bredsätter Björkhagen 1, 614 92 Söderköping auktoriserades som viltspårdomare i La Öst.   

Håkan kommer kalla samtliga viltspårskommissarier till en konferens. Konferensen kommer gå igenom dom nya reglerna och rutiner som skall fungera vad gäller viltspår. Även ändra rutinerna så att respektive avelsråd alltid får en läsbar kopia på protokollet. Även vilken typ av skogskort som skall användas. För möjligheten att utse årets viltspårshund i dom olika raserna måste det till ett sätt att poängsätta spårproven. Med Taxklubbens skogskort blir detta möjligt.

154.12 Utställning.

Inför 2013 års centrala utställning måste det fram en ny lokal. Den föreslagna har fått alldeles för mycket negativ kritik.

155.12 Avel

SKK har eventuellt haft information angående Basset Hound. Sussie kontrollerar med SKK varför varken SBaK eller SBHS fått någon information om detta, eller blivit kallade.

156.12 La & rasklubbar.

Syd: Haft årsmöte. Delvis ny styrelse. Arbetar inför Basset SM i viltspår. Delegater till fullmäktige har inte lämnats till CS.

Väst: Har haft årsmöte. Delvis ny styrelse. Har lämnat namn på delegater.

Öst: Haft årsmöte. Delvis ny styrelse. Har inte lämnat namn på delegater.

Mellan: Har haft årsmöte. Delvis ny styrelse. Har inte lämnat namn på delegater.

Nord Öst: Har haft årsmöte. Delvis ny styrelse. Har inte lämnat namn på delegater.

BANK: Har haft årsmöte. Delvis ny styrelse. Har uppfödarmöte 26/5. Har inte lämnat namn på delegat.

SBGVK: Har haft årsmöte. Delvis ny styrelse. Har skickat in namn på delegater. Har även haft mycket kontakt med Karin Drotz ang RAS för Grand.

SBFK: Har inte haft årsmöte. Har inte lämnat namn på delegater.

SBHS: Årsmöte först i sommar. Har inte lämnat namn på delegater.

157.12 BassetBladet & sbak.nu

BB nr 1 är på väg.

Hemsidan bör rensas på lite onödig information. Sussie utvecklar detta ihop med webbmaster.

 

158.12 Övriga frågor.

Valberedningen har haft lite kontakt med Sussie. Micke kommer avgå men kvarstå som representant för SBaK i regelrevideringskommitten.

159.12 Nästa möte.

I örebro 21/4 kl 10.00. Om inte det blir en stor motionsflod inför fullmäktige. I så fall kalla Sussie.

160.12 Mötets avslutande

Sussie tackade alla och avslutade mötet.

 

Vid protokollet:

Bo Olofsson

Justeras:            

Susanne Lindquist                                  Josephine Veen Huis