Telefonmöte CS 2010 11 30

CS möte i Örebro 2012-04-21

 

Närv: Susanne Lindquist, Christina Järveback, Berit Roos, Ingemar Olofsson, Josephine Veen Huis, Håkan Hemäng, Bo Olofsson

Anmält förhinder: Mikael Löfberg

 

158.12 Mötets öppnande

Sussie öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

159.12 Val av justerare.

Berit fick det ärofulla uppdraget.

160.12 Föregående protokoll

Noterades att Hunky Dory Hunter Ullis JAP i brons missat i förra protokollet.

Sussie hade varit i kontakt med SKK ang deras eventuellt genomförda avelsinformation för Basset Hound. SKK återkommer i ärendet.

161.12 Fullmäktige 2012

Var och en svarar för ”sin del” av verksamhetsberättelsen och frågorna på denna.

Utmärkelser: CS har via mailbeslut beslutat att föreslå Fullmäktige att utnämna Börje Blomgren till hedersmedlem och samtidigt ge honom SBaKs Förtjänsttecken.

I utskickade stadgarna har vi hittat några smärre fel. Dessa kommer rättas inför sittande fullmäktige innan beslut om dom nya stadgarna tas.

Noterades att ansökan om att arrangera en exteriördomarkonferens 2015 är insänd till SKK.

162.12 Mötets avslutande

Sussie tackade alla för visat intresse och avslutade mötet.

 

Vid protokollet:

Bo Olofsson

 

Justeras:  

Susanne Lindquist                               Berit Roos