Telefonmöte CS 2010 11 30

CS-möte i Trosa 2012-05-26

Närv: Susanne Lindquist, Ingemar Olofsson, Christina Järveback, Josephine Veen Huis, Bo Olofsson, Håkan Hemäng, Mikael Löfberg.

Anmält förhinder: Berit Roos, Susanne Nilsson.

9.12 Mötets öppnande

Sussie öppnade mötet och hälsade samtliga välkomna.

10.12 Val av justerare.

Till justerare att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll valdes Håkan.

11.12 Fg protokoll 2012 04 21

Protokollet är nu justerat och undertecknat och Christina har fått ett exemplar att visa banken/posten.

12.12 Inkommande / utgående post

All post är distribuerad till berörda parter och klubbar. Sussie har fått en inbjudan att närvara på Stövarklubbens jubileumsmiddag. Christina har skickat 2014 utställningsprogram till dom utställningsansvariga.

13.12 Ekonomi

Christina redogjorde för det ekonomiska läget. Beslutades att vi bättre måste uppmärksamma dom uppfödare som betalar medlemsavgift för sina valpköpare. Både i Basset Bladet och på sbak.nu. Beslutades att ca 50.000:- skall finnas på Postgiro och resterande kapital på ett räntebärande konto på banken.

14.12 Uppdrag från FM-2012

Småhunds SM: Ingemar och Micke fick i uppdrag att ta diskussionen om likvärdiga regler med tävlingsledningen.

Basset Bladet: En grupp bestående av Eva Pettersson, Cecilia Gyllén, Sussie och Josephine får som uppgift att utveckla både Basset Bladet och hemsidan. Flera förslag diskuterades. Bla att utöka tidningen med ett nummer per år och samtidigt göra den något tunnare. Göra den i färg, eller några sidor i färg.

För att underlätta för Eva P så skall det bara vara en person från varje klubb som skickar in material till tidningen. BO påminner klubbarna om detta. Eva P måste också alltid bekräfta till den som skickar att materialet kommit fram.

Stadgar för La och Rasklubbar: BO kollar upp befintliga stadgar tillsammans med FK och gör dom ändringar som erfordras så att alla stadgar stämmer mot SBaKs nya stadgar.

Teamutveckling/ Arbetssätt: Distribution av inkommande post skall tydligt märkas ”för kännedom” alternativt ”för åtgärd” av BO före utskick till La och Rasklubbar. BO meddelar berörda dessa rutiner. Josephine gavs i uppdrag att maila ut Märsta-Sigtuna Brukshundsklubbs ”etik-dokument till CS så att det kanske kan ligga till grund för ett liknande dokument för CS. CS forsätter att arbeta med FM-uppdraget.

15.12 30-årsjubileum

Bo kollar med hotell om middag. Inbjudan skall skickas till samtliga medlemmar per post. På söndagen kommer SBaK arrangera en funktionärsutbildning för sina funktionärer. Christina har ansvaret för själva jubileumsprogrammet. BO ordnar med mat, hotell och konferenslokaler och Josephine tar fram en jubileumslogga att använda under helgen och på SBaKs SM-priser under 2012.

16.12 Utmärkelser

Årets hundar per disciplin och ras. Uträkning: Enligt tidigare CS-beslut delegeras till respektive rasklubb att senast varje år 01-15 ( gäller utställning och viltspår ) skicka uppgifter om vilka hundar, med ägare och La-tillhörighet samt poäng som erövrat utmärkelserna. För drevprov skall dessa uppgifter vara framme 02-15 varje år. Uppgifterna skickas till CS för hantering av pokaler mm.

Då flera av rasklubbarna utser ”Årets Hundar” och det är svårt för den oinvigde att vara säker vilken utmärkelse som avses så vill CS förtydliga. Titeln ”Årets Drev/viltspår/utställnings- XX ( ras ) är förbehållet SBaKs utmärkelse.

Rasklubbarnas utmärkelser benämn ”Årets rasklubbsmästare” och gäller endast medlemmar i rasklubbarna. Detta bör även förtydligas på hemsidan. 

17.12 Drev / Viltspår

Konstaterades att Basset SM är SBaKs tävling och det är CS som beslutar om reglerna.

Beslutades att ta fram en arbetsordning för hur Basset SM skall arrangeras. Hur PM och övrig information skall distribueras från arrangör till dom olika La. Likaså hur La skall anmäla domare och deltagare till arrangör.

Möte på Öster Malma med SJF och SKK/jakthundsklubbarna. Micke redogjorde i stort om vad som avhandlats. Ett fullständigt protokoll kommer från träffen och skickas då ut till samtliga.

Noterades att La Väst flyttar datum på Basset SM i drev till 16/11. Detta pga. problemet hjort och drivande hundar före det datumet.

Drevprovskonferens: CS arrangerar konferens på hotell Vätterleden 11/ 8. Fullmäktige, komissarier och två domare från varje La blir inbjudna.

Dispensansökan om att inte ha veterinär på Basset SM är klar och skickas in av BO.

Dispensansökan för respektive La drevprovsdomarkonferenser skickas in denna vecka.

Vad gäller regelrevideringen så jobbar nu alla kvarvarande klubbar på om de sista detaljerna.

Viltspår: Alla är överens om hur poängberäkningen skall gå till för att kunna få fram Årets Viltspårshund.

Basset SM i viltspår arrangeras av La Syd den 18 – 19 augusti i trakten av Hässleholm. La Syd uppmanas att lägga in detta snarast på kalendariet.

Ang viltspårsprov som utförts av domare från La Öst och inom Öst område men hanterats av La Syd skall dessa skrivas under av La Öst.

18.12 Utställning

Utställningarna i La Mellan är redan inskickade till SKK. Både plats och datum.

Noterades att CS utställning 2013 flyttas från 13/4 till 14/4.

19.12 Avel

SKK info ang BH. BH-infomöte på SKK visade sig vara ett möte med domarföreningen som skett i SKKs lokaler. Gällde ej specifikt BH.

20.12 La och rasklubbar

Noterades att protokoll från dom flesta klubbarna inte kommer in till CS. BO påminner samtliga om att protokoll skall skickas till CS.

Syd: Utställning i Hässleholm i dagarna två. Ca 60 anmälda per dag.

Väst: Inget speciellt.

Öst: Lite problem med logistiken efter byte av styrelsemedlemmar. Byte av kommissarie i Jönköpings län. Maria Wyon är ny utställningsansvarig. Haft Bassetträff med stort deltagande i Dannäs. Jobbar med en ny hemsida och har utställning 25/8.

Mellan: Har genomfört viltspårsdomarutbildning. Utställning genomförd 19/5. Viltspårsuttagningar till Basset SM sker 16/6.

Nord Öst: Har haft utställning i både Östersund och Jäderfors. Har haft monter på Tullgarnsmässan och kommer även vara representerade på Höga Kusten-mässan.

BANK: Uppfödarmöte 2/6 på Vätterleden.

SBFK: Arrangerar stor klubbhelg i Marma

SBGVK: 20-årsjubileum på Gålö med utställning, uppfödarmöte och middag. Franska domare engagerade. Petit SM i viltspår 1/6 – 2/6. Noterades att CS beslutade att skänka ett pris till 20-årsjubileumet.

SBHS: Kjell Lindström välkomnas för vidareutbildning på BH. Jobbar för Houndhelg 21 – 22/7.

21.12 BB/ sbak.nu/ PR/ Media

Jubileumslogga tas fram av Josephine. Inbjudan till jubileumsutställningen i Köping skall in på samtliga klubbars hemsida. Josephine ordnar.

22.12 Övriga frågor

Både ansökan och budget för exteriördomarkonferensen 2015 är inskickade till SKK.

Diskuterades samarbetet valberedningen / CS inför framtida fullmäktige.

23.12 Nästa möte

Nästa möte blir ett telefonmöte och Sussie kommer kalla. Ärenden ledamöterna vill ha med på mötet skickas till Sussie väl förberedda. Inte endast en kort rubrik.

 

Vid protokollet:

Bo Olofsson

 

Justeras:

Susanne Lindquist                           Håkan Hemäng