Telefonmöte CS 2010 11 30

SBaK CS Telefonmöte 2012- 08- 28


Närv: Sussie Lindquist, Christina Järveback, Håkan Hemäng, Susanne Nilsson, Bo Olofsson,
Ingemar Olofsson, Mikael Löfgren.

Anmält förhinder: Berit Roos, Josephine Veen Huis.

37.12 Mötets öppnande

Sussie öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

38.12 Val av justerare

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Susanne Nilsson.

39.12 Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes som den förelåg.

40.12 Föregående protokoll

Noteringen som gjordes om hög portokostnad berodde på att Nord Öst utnyttjat kontot. Är nu fakturerat Nord Öst.

41.12 Post inkommande / utgående

All inkommande post är vidarebefordrad till CS, La och rasklubbar.

Nämnas bör skrivelse från La Öst om domare.

Inbjudan till specialklubbskonferens 26 – 27 januari 2013: Beslutades att Susanne Lindquist deltar från SBaK (Sussi anmäler). Beslutades att till SKK föreslå att frågan om förbättringar av SKKs hemsida, som upplevs som väldigt svårnavigerad i dag, tas upp på konferensen.

Inbjudan till rasmonter vid Stockholms hundmässa 15 – 16/ 12; Beslutades att SBaK skall delta med monter. Sussi är SBaKs huvudansvarig. Beslutades att ge Rasklubbarna i uppdrag att ansvara för att det till montern finns hundar och personal. Sussi kontaktar Rkl.

Fr. SBFK ang bidrag: Beslutades att SBFK erhåller 3000:- i bidrag för arbetet med RAS i samband med klubbens medlemsträff.

CS påminner om att Rkl, via SBaK CS, hos SKK kan ansöka om konferensbidrag enligt SKKs regler. Dock krävs framförhållning då bidragen skall sökas i god tid.

Följande regler gäller för erhållande av bidrag till avelskonferenser för avelsfunktionärer och/eller medlemmar.

Bidrag kan sökas av specialklubb eller till SKK direkt avtalsansluten rasklubb (från och med steg III).

Bidrag utgår för att täcka kostnader för föredragshållare och/eller andra gemensamma kostnader som till exempel konferenslokaler och konferensmaterial. Bidrag utgår ej till deltagares eller förtroendevaldas kostnader.

Bidrag till klubbar med ansvar för en ras kan beviljas vart tredje år. Bidrag till specialklubbar med ansvar för flera raser kan beviljas vartannat år.

Bidrag skall sökas senast sex (6) månader före planerat konferensdatum.

Ansökan om bidrag skall ställas till SKK/AK och skall innehålla preliminärt program samt budget för konferensen.

Efter prövning och beslut i SKK/AK utgår bidrag med 75 procent av kostnaderna, dock högst med 10 000 kronor.

 

Utgående post:

Remiss LA/Rkl ang Vargfrågan:  Några svar har inkommit. BO formulerar vår inställning som innan det skickas till SKK först remissas inom CS.

Hamiltonplaketten: CS hade skickat ut förfrågan om förslag.

42.12 Ekonomi

Noterades även att ekonomin ligger något bättre än budgeten.

 

43.12 30- årsjubileumet.

Inbjudan till jubileumsmiddag och konferens om föreningsteknik har skickats ut till samtliga La och rasklubbar. CS noterar att något intresse för ett sånt arrangemang är näst intill obefintligt  och beslutade därför att ställa in det hela. CS kommer i stället bjuda in till en ordförandekonferens. Lämpligt datum undersöks. Beslutades att deltagarna på jubileumsutställningen i stället ska bjudas på lunch. Sussie samordnar med Anso.

44.12 Drev / Viltspår

Viltspår: Konstaterades att samma regler för anmälan som alltid gällt fortfarande ska användas. Betala anmälningsavgift, få domarförslag från kommissarien och sedan starta.

Håkan hade också närvarat på Basset SM i viltspår arrangerat av Syd. Allt hade fungerat bra på mästerskapet.

Drev: Micke rapporterade om drevprovskonferensen i augusti. Noterades att många deltagare återkommit och berömt både Micke och Ingemar för en väldigt bra genomförd konferens.

Småhunds SM: Noterades att kallelsen till startmöte ang detta kommit SBaK alldeles för sent. Två dagar före mötet. Beslutades att Micke och Ingemar går till Småhunds SM gruppen och kräver ändrade regler. Efter slutförd förhandling återkommer dom till CS som sedan tar beslut hur vi ska göra.

Drevprovsregelkommittéen: Tax har ett extra fullmäktige för att besluta hur dom ska gå vidare.

Beslutades att BO meddelar SKK att Basset skall kunna starta på drevprov utan utställningsmerit intill tre ettor erhållits.

Årets drevprovshund: Som vanligt ska detta räknas per ras och ska räknas ut av varje rasklubb. Det finns inget som heter årets drevprovsbasset, då vi inte konkurrerar mellan raserna.

45.12 Utställning

Inbjudan från SKK till utställningsansvariga. SBaK anmäler Sussie.

Ny domare är klar och kontrakterad till vår utställning 2013.

46.12 Avel

Inget att rapportera i detta.

47.12 La & rasklubbar

Syd: Genomfört ett mycket bra Spår SM. Deltagit på Bosjöklostermässan.

Väst: Haft sin årliga utställning på Tånga Hed.

Öst: Haft sin utställning i Hultsfred.

Mellan: Haft en mycket lyckad träff och firat 20-årsjubileumet. Beslutades att CS betalar ut tidigare bestämd summa/deltagare.

Nord Öst: Har över 80 anmälda hundar till utställningen i Köping.

BANK: Inget att rapportera.

Fauve: Haft en mycket lyckad aktivitetshelg i Marma. Många medlemmar var där.

BGV: Förbereder sig för sitt sjunde Drevprovsmästerskap som går av stapeln 17 – 18 oktober.

SBHS: Klubbhelgen och årsmötet blev i år en väldigt stor succé. Många medlemmar deltog och även efter har det varit många lovord för ett lyckat arrangemang.

48.12 BB / SBaK.nu

Noterades att det var manusstopp till BB nr 3 15/8.  Beslutades att Eva måste påminna alla om aktuellt manusstopp. Beslutades även att Eva alltid måste bekräfta att material har inkommit.

49.12 Material

Deltagarrosetter för jubileumsutställningen trycks i samråd med Nord Östra. Sussie och Anso samordnar.

Dekalerna skall ha den välkända slogan: ”Glädje på passet. Jaga med Basset” och inget annat. Annons för dessa varor ska finnas i BB. Beslutades att Berit beställa 200 st á 5:- / st. + framtagning av matris 2x 750:-

50.12 Övriga frågor

Saker som tas upp via mail inom CS mellan mötena måste vara med på dagordningen till nästa möte. Antingen av Sussie eller frågeställaren. Eventuella mailbeslut skall alltid noteras på nästkommande möte.

51.12 Nästa möte

Slutet oktober. Sussie kallar.

52.12 Mötet avslutas

Sussie tackade alla för visat intresse och avslutade mötet.

 

Vid protokollet: 

Bo Olofsson

 

Justeras:

Sussie Lindqvist                                 Susanne Nilsson