Telefonmöte CS 2010 11 30

SBaK CS Telefonmöte 2012- 11- 08

Närv:
Sussie Lindquist, Christina Järveback, Håkan Hemäng, Susanne Nilsson,
Bo Olofsson, Ingemar Olofsson, Mikael Löfgren, Berit Roos.

Anmält förhinder: Josephine Veen Huis.

53.12 Mötets öppnande

Sussie öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

54.12 Val av justerare

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Ingemar.

55.12 Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes som den förelåg.

56.12 Föregående protokoll

Dispens att få starta på drevprov utan utställningsmerit är inte inlämnad.
Bo fixar omgående.

57.12 Post inkommande / utgående

All inkommande post är vidarebefordrad till CS, La och rasklubbar.

Noteras kan följande post:

Från SKK: UtstK stipendium för funktionärer. Sista ansökan 12-11-30.

Från SBFK: Ang uträkning av Årets Hundar.

Från SBGV: Ang SBFKs skrivelse.

Från SKK/JhK: Protokollsutdrag ang fråga från La Öst.

Från SKK/DK: Avslag på ansökan om bidrag till exteriördomarkonferens.

Från SKK: Inbjudan avelskonferens mars 2013. Sista anmälan 13-01-11

Från STOKK: Inbjudan till utbildning av CUA.

Från SKK: Inbjudan till utbildning av handledare för utbildning av CUA. 

 

Utgående post:

Till rasklubbarna: Info om monter på Stora Stockholm i december.
Anmälan till Sussie.

Svar på skrivelse från SBFK.

Fråga till SDK om gemensam exteriördomarkonferens 2016. Inget svar än så länge. 

58.12 Ekonomi

Noterades även att ekonomin ligger något bättre än budgeten. Ungefär 20.000:-

59.12 30- årsjubileumet.

Utställningen och lunchen var mycket uppskattad. Något fler hundar än vanligt var anmälda.

60.12 Drev / Viltspår

Viltspår: Två nya viltspårdomare är nu auktoriserade. Desirée Högman, Tierp och Magnus Thorsell Vargön. Båda har fått sitt domarkort tillsänt sig.

Drevprov: SBaK ska skicka lag till årets Småhunds SM. Bo reserverade sig mot det beslutet. Bestämdes också att ny lagledare efter Göran Pettersson är Bo. Bo ringer också Göran och meddelar honom detta samt tackar honom för det arbete han lagt ner genom åren.

Till nästa år måste reglerna för Småhunds SM ändras. Det bör bli så lika regler som möjligt ock SBaK ska försöka få så att det inte blir 90 minuters drev som gäller. Så låga drevminuter som möjligt. Helst 60 minuter för ett första pris. Förhandlingsgruppen är Ingemar, Micke och Bo.

La har utsett sina fullmäktige / drevprovsansvariga enligt följande:  Syd: Per Eriksson; Väst: Willy Gustavsson; Mellan: Carina Eriksson; Öst: Bertil Grandalen; Nord Öst: Tom Rundgren.

Ny förtydligad skrivning om Årets Drevprovshund ska publiceras i BB 4. Är inskickat till Eva P.

Bo kontaktar Väst ang utskick av inbjudan till La sekreterare vad avser årets Basset SM.

61.12 Utställning

Sussie har varit på möte för utställningsansvariga. Mycket prat om bestyrelsen och dess arbetsuppgifter. Rapport kommer när minnesanteckningar sänds ut. Publiceras i BB.

För vår utställning 2013-04-13 är lokal bokad ( Vilsta Eskilstuna ). Även stugor för övernattning är bokade. Annons kommer i BB 4. Beslutades att anmälningsavgiften blir 220:- och från tredje hund 110:- vid samma ägare. Valpar gratis.

Noterades att Nord Östras tilläggsansökningar 2013 och 2014 på Gotland är godkända av SKK.

62.12 Avel

RAS för BANK börjar nu ta form. Är kompletterat med den statistik SKK krävt. Ska skickas ut för samråd till samtliga uppfödare av rasen innan den lämnas in till CS.

 

63.12 La & rasklubbar

Syd: Malmö valp nu till helgen. Annars inget speciellt. SM representant Star Ban Zmilla.

Väst: Jobbar för fullt med kommande Basset SM drev.

Öst: Länskampen blir 7/12. Hjortängens Molly blir representant till SM.

Mellan: Drevprovsdomarkonferens genomförd. Ännu ingen klar hund till SM.

Nord Öst: Årsmötet bestämt till 2013-03-23 på Scandic Upplands Väsby. Vill också ha en förändring av BB utgivningstider, alternativt antal nummer. Klart med utställning på Gotland redan till hösten i samarbete med jakthundsklubbarna.

BANK: Se 62.12 avel.

SBFK: Har genomfört drevprovsintroduktion med ett 20-tal deltagare runtom i Sverige.

SBGVK: Har genomfört sitt årliga Drevprovsmästerskap. Jobbar med årets sista nummer av Petitbladet.

SBHS: Har sökt två utställningar för 2015.

64.12 BB / SBaK.nu

Manusstoppet för BB 4 var 1/11 så nu måste allt material in. Detta nummer blir det första numret i färg. Sussie har via hemsidan uppmanat till julannonser. Inbjudan till CS utställning kommer i detta nummer. Sussie skickar in bilder och text från jubileumsutställningen.

Sussie tar kontakt med Cilla angående hemsidan.

65.12 Material

Täcken och tallrikar för Basset SM är klara. Tas med av Syds domare till tävlingen. Berit har ett stort antal broschyrer på våra raser. Lämpliga att dela ut på mässor. Fördelas till våra olika La. Christina har nu fått beställda utställningsväskor. Kommer att finnas för avhämtning på Stora Stockholm.  

66.12 Övriga frågor

Beslutades att Håkan tar fram en ”manual” för framtida Basset SM. Gäller både viltspår och drev. Manualen ska innehålla rutiner för ett SM och också vad ett SM ska innehålla. Håkan tar hjälp av Mikael och Ingemar vad avser drevdelen.

Josephine sammanställer ett CV för vår kandidat till Hamiltonplaketten. Ansökan ska vara SKK tillhanda senast 31/12.

Konstaterades att samtliga La skickar ut diplom till dom som genomfört viltspårsprov eller drevprov. CS ansåg att det är bra att dessa diplom skiljer sig i utformning mellan dom olika La.

BO ska skicka ut gällande typstadgar till samtliga La och rasklubbar innan deras årsmöten. Dessa typstadgar ska sedan beslutas om på årsmötena och skickas in till CS för fastställande. Allt enligt beslut på senaste fullmäktige.

66.12 Nästa möte

Januari 2013. Sussie kallar.

67.12 Mötet avslutas

Sussie tackade alla för visat intresse och avslutade mötet.

 

Vid protokollet: 

Bo Olofsson

 

Justeras:

Sussie Lindqvist                                 Ingemar Olofsson