Telefonmöte CS 2010 11 30

SBaK CS Telefonmöte 2013-02-26

Närv: Josephine Veen Huis, Mikael Löfgren, Susanne Nilsson, Christina Järveback, Bo Olofsson, Berit Roos, Ingemar Olofsson, Håkan Hemäng.

Anmält förhinder: Sussie Lindquist

68.13 Mötets öppnande

Josephine hälsade dom närvarande välkomna och öppnade mötet.

69.13 Val av justerare

Till justerare att jämte ordförande justera dagens protokoll valdes Micke.

70.13 Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes som den förelåg.

71.13 Föregående protokoll

Inga kvarstående punkter fanns

72.13 Post inkommande / utgående

All inkommande post är distribuerad till CS, LA och rasklubbar. Vad gäller utgående post noterades att Micke skickat avrapportering från våra drevprovskonferenser till SKK ( Kjell Bräster )

73.13. Ekonomi

Christina redogjorde för ekonomin som ser mycket bra ut. Bättre än lagd budget. Bokslutet för 2012 är snart färdigt och skickas då ut till revisorerna för granskning.

74.13 Drev / Viltspår

Noterades att Staffan Corneliusson och Markku Viitanen från LA  Väst blivit godkända som drevprovsdomare. Bägge har fått sina domarkort. Beslutades att vad det gäller Årets hund i viltspår, vilket inte fungerat särskilt bra detta år, så ska alla protokoll från respektive LA in senast 15/1 till viltspårsansvarige. Viltspårsansvarige kopierar sedan protokollen och skickar till respektive rasklubb för uträkning av årets hund.

Vid drevprov har vi dom rutiner som fungerat riktigt bra hittills. Dvs LA skickar efter genomfört kollegium protokoll till hundägare, rasklubb och till CS drevprovsansvarige. Därefter räknar rasklubben ut årets drevprovshund. Noterades också att dom eventuella drevprovsresultat som görs i februari av rådjursrena hundar skall tillgodoräknas hunden kommande säsong.

Angående Småhunds SM så håller Bo kontakten med Taxklubben. Möte är nu bestämt till 12/3.

Noterades att regelrevideringsgruppen ansökt om medel för drevprovsdomarkonferens för 2014. Vi kan även ansöka för våra konferenser som sker därefter. Ansökan ska till SKK / JHK.

Drevprovskonferens planeras till 11/8 – 2013. Samma plats som förra året. Inbjudan till lika som föregående år och också kostnadsfördelning lika föregående år.

LA Väst har annullerat ett drevprov. Detta beslut har överklagats. Beslutades att CS vidimerar LA Väst beslut och hänvisar till regelbokens § 11.

Texten till statuterna för Årets Drevprovshund har redigerats en smula för att bli ännu tydligare. Redigeringen godkändes av CS och Ingemar skickar detta till Eva P för införande i BB 1, och Bo skickar till Cilla för publicering på SBaK.nu.

75.13 Utställning

Noterades att Anita Witmarsh är godkänd för utbildning till exteriördomare även på Basset Hound.

På CS utställning 14 april är anmälningstiden förlängd till 25/3. Besked senare om CS ska ha styrelsemöte i samband med denna utställning.

76.13 Avel

Noterades att BAN och Fauve fått sina reviderade RAS godkända av SKK.

77.13 LA / Rasklubbar

Syd: Årsmöte 10/3

Väst: Årsmöte 8/3

Öst: Årsmöte 10/3. Har ännu inte fått ihop full styrelse. Lämplig kandidat till kassörsposten saknas.

Mellan: Årsmöte 9/3

Nord Öst: Årsmöte 23/3

BANK: Årsmöte 16/3

Fauve: Årsmöte 9/3. Vad gäller inskickade stadgar noterade CS att ha röstning via ombud så är det inte förenligt med SKKs stadgar. Bo skriver till SBFK och ber dom stryka detta innan CS kan fastställa deras stadgar.

SBGVK: Årsmöte 16/3 och samtidigt utställning med fransk domare i Kungsör.

SBHS: Inga noteringar

78.13 BB / SBaK.nu

Deadline var 15/2. Det mesta materialet är inskickat. Josephine fick i uppdrag att skriva, om inte ordförandes rader, så åtminstone vice ordförandes rader.

79.13 Material

Christina har fått lista på material som Berit har på lager så det kan bokföras.

80.13 Övriga frågor

Ingemar och Håkan är anmälda till jägarförbundets och SKK/JHK gemensamma träff som i år sker i samband med Elmiamässan.
 

81.13 Nästa möte

Bestämdes att datum för detta beslutas via mail.

82.13 Mötets avslutande

Josephine tackade alla för visat intresse och avslutade mötet.

 

Vid protokollet:  

Bo Olofsson

 

Justeras:

Josephine Veen Huis                                 Mikael Löfberg