Telefonmöte CS 2010 11 30

SBaK CS Telefonmöte 2013-05-13

Närv: 
Josephine Veen Huis, Mikael Löfberg, Ingemar Olofsson, Sussie Lindquist,
Bo Olofsson, Christina Järveback, Berit Roos, Håkan Hemäng

Anmält förhinder: Susanne Nilsson

 

83.13 Mötets öppnande

Josephine öppnade mötet och hälsade alla välkommna.

84.13 Val av justerare

Till justerare att jämte ordförande justera dagens protokoll valdes Berit

85.13 Dagordningen

Dagens möte hade endast en punkt på dagordningen och det gällde fortsatt medverkan i regelrevideringen efter även Taxklubbens avhopp från densamma.

86.13 Regelrevideringen

Efter inkomna svar från La och rasklubbar beslutade CS att SBaK
ska fortsätta att arbeta med regelrevideringen trots Taxklubbens avhopp från densamma.

86.13 Mötets avslutande

Josephine tackade samtliga för visat intresse och avslutade mötet.

 

Vid protokollet:

Bo Olofsson
 

Justeras:

Josephine Veen Huis                              Berit Roos