Telefonmöte CS 2010 11 30

SbaK CS telefonmöte 2013-09-13

Närvarande:
Susanne Lindquist, Josephine Veen Huis, Christina Järveback, Berit Roos, Ingemar Olofsson, Håkan Hemäng

Meddelat förhinder:
Mikael Löfberg, Susanne Nilsson, Bo Olofsson

§88.13 Mötets öppnande
Sussi hälsande de närvarande välkomna och öppnade mötet.

§89.13 Val av justerare och sekreterare för mötet
Till sekreterare för mötet valdes Berit och till justerare Christina.

§90.13 Sekreterare CS
Bo Olofsson har pga tidsbrist avsagt sig sekreterarskapet, dock kvarstår han som
administrativ sekreterare fram till fullmäktigemötet i april 2014

§91.13 Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes

§92.13 Föregående protokoll
Inga kvarstående punkter från 26/2 och 13/5.

§93.13 Post inkommande och utgående
Domaransökan, med närvarointyg från jakt, för vidareutbildning på samliga bassetraser har inkommit från exteriördomare Hans Almgren.
Ansökan vb av Sussi till samtliga rasklubbar för yttrande innan ansökan besvaras.

§94.13 Ekonomi
Christina redogjorde för ekonomin
Noteras att betalning gjorts för BANK:s räkning.

§95.13 Drev/Viltspår

Håkan har kontaktats av SKK ang att hundägare inte får sina spårprov registrerade.

Håkan har på förekommen anledning diskuterat uppkommen situation med 2 domare och kommissarie från NordÖstra och överlämnar till LA att följa upp ärendet.
(skr från SKK bilaga)

BassetSM viltspår som arrangerades av LA Östra 2013 var uppskattat och gick bra.

Att tänka på framöver vid arrangemanget är att lägga in fler svårighetsgrader för att lättare kunna särskilja hundarna som deltar– bör redovisas på fullmäktige.

PM har upprättats för arrangörer av SpårSM

BassetSM Drev arrangeras i höst av La mellan den 14-15 november på Värmlandsnäs och förberedelserna är i gång. PM kommer att presenteras i nästa Bassetblad.

Ny Viltspårdomare: La N-Ö har ansökt om att få Stefan Lund godkänd som Viltspårdomare. Oenighet har rått om huruvida S.Lund har tillräckligt antal elev/aspiranttjänstgöringar. Enl. La N-Ö  har SKK/K.Bräster godkänt antalet med komplettering av en elevtjänstgöring. Håkan fick i uppdrag att be om en skriftligt godkännande av antalet från SKK. Därefter godkänns S.Lund som Viltspårdomare.

Håkan återkommer om svar på den tidigare skrivelse som sänts till SKK. 

Beslut SmåhundsSM
Vid samrådsmötet i Vårgårda 17/8 enades raserna om några förändringar gentemot tidigare regler.
 Oförändrade regler förutom att Basset och Tax har 4,5 timmars losstid. (Tidigare 4 tim) Drever / Beagle fortsatt 6 timmar.
Tid för uppnådd drevtid för 3:de pris har ändrats från 30 till 45 minuter för Drever  / Beagle. (Basset och Tax fortsatt 30 min)

 

§96.13 Utställning
Gemensamt arbetssätt/ram för alla LA gällande sista anmälningsdatum för utställning.
Sussi skriver i nästa Bassetblad
Utställning för 2016 skall lämnas till Christina i december
 

§97.13 Avel
Vetrinärstatistik har inkommet från Agria gällande BH Sussi kontaktar Karin Dorts ang övriga Bassetraser

§98.13 Medlemsärende (Ingemar)
CS hänvisade att detta är ett ärende för lokalavdelningen

§99.13 LA och Rasklubbar

Syd
Har deltagit i Jakt och Fiskemässan på Bosjökloster 24-25 augusti, nya roll-ups har tagits fram.

Väst
Ingen info

Öst
Deltagit på Elmia, arrangerat SpårSM, begärt om flyttning av utställningsområde till Skedhult 2014.

Mellan
Deltagit i mässa Närke och på Lillerudsdagarna och är i gång med planeringen för DrevSM

NordÖstra
Ingen Info

BANK
CS övertagande av hemsida, avelsråd mm
Josephine kontaktar revisorerna i BANK med stöd av mail från Thord Markström om hur vi skall agera framöver.
Avelsråden och Valphänvisare kvarstår

SFBK 
Ny ordförande Anders Eriksson. Drevprovsintroduktion har anordnats

SBGVK 
Bo Olofsson har i mail 29/8 2013 föreslagit mätning och skallräkning av raserna.
Rasklubben måste skicka in begäran till CS som skickar vidare till SKK

SBHS
Houndhelgen i Tånga Hed en trevlig tillställning – Monica Andersson domare
med närmare 60 anmälda hundar

§100.13 BB/SBaK.nu
Sussi bett om en länk till SKK Fullmäktige

§101.13 Övriga frågor

Fullmäktige hålls i Jönköpingsområdet den 5-6 april 2014.
I samband med fullmäktige hålls på lördagen work-shops för La och R-kl samt gemensam middag.
Fullmäktige hålls på söndagen.
Arbetsgrupp för fullmäktigemötet bestående av Sussi, Christina och Håkan utsågs
SKK Fullmäktige Sussi och Christina deltar.

 

§102.13 Nästa möte

Nästa möte under vecka 43 21-25 oktober 2013

 

§103.13 Mötet avslutas

Sussi tackade de närvarande för visat intresse och avslutade mötet

 

Vid protokollet

Berit Roos
 

Justeras

Susanne Lindquist                                 Christina Järveback