Telefonmöte CS 2010 11 30

Protokoll för:

Svenska Bassetklubben, CS

Plats och datum:

Telefonmöte 2014-01-23

Närvarande:
Mikael Löfberg, Berit Roos, Christina Järveback, Håkan Hemäng och Ingemar Olofsson

 

Frånvarande:
Anmälda förhinder Josephine Veen Huis, Sussanne Nilsson, och Susanne Lindquist

 

 

1.       

Mötet öppnas

Hälsade vi varandra välkomna.

2.       

Val av mötesordförande   

Valdes Mikael Löfberg att leda kvällen möte.

3.       

Val av mötessekreterare 

Valdes Ingemar Olofsson

4.

Val av justeringsperson

Valdes Christina  Järveback

5.

Godkännande av dagordning

Godkändes den föreliggande  med BANK som tillägg under  Övriga frågor.

6.

Föregående protokoll  Från 2013-09-13 (Finns justerat på hemsidan)

Lades med godkännande till handlingarna

7.

Inkommande skrivelser

Inkommet: Skrivelse från Basset Syd som besvarats av CS åt olika håll.

Skrivelse från Basset Mellan inkom den 131205 angående höjd ersättning innevarande år om 5000 kr för anordnandet av Drev SM  samt Öst för viltspår SM. Beslutades tillerkänna La-na de äskade pengarna.

Skrivelse från SBak Öst 131205 ang ersättning för extraordinära utgifter i samband med deras engagemang vid Jakt- Elmia på 3300 kr.

CS beslutade tillerkänna Öst den begärda summan.

Inkommet: En senare skrivelse från Basset Syd, kräver inget svar från CS

Jordbruksverkets krav på veterinär vid drevprovstävling har upphört.

SKKs jakthundskommitté  har godkänt de nya drevprovsreglerna.

8.

Utgående skrivelser

Till Syd med anledning av deras inkomna skrivelse.

9.

AU / Mailbeslut sedan förra mötet

Karl-Erik Jonsson antas formellt som drevprovsdomare i SBaK

Ny viltspårdomare, Lennart Gustafsson La väst  

BANK vilande tills vidare, och att Berit är BANKs kontakt i CS

10.

Utställningsgruppen

·        Frågan om godkännande av SEUCH av WCC-hund

Frågan hänskjuts till Bassetklubbens rasklubbar för genomlysning och avgörande på Bassetfullmäktige. Micke L tillskriver omgående Fauve- och Petitklubben.

11.

Jaktgruppen (drev och viltspår)

·        Utökat ekonomiskt stöd till La vid arrangerande av SBaK:s SM-tävlingar. Beslutades att i budget framgent budgetera de tillerkända höjningarna av SM ersättningarna till La.

·        Skrivelse från La Öst om ekonomiskt stöd i form av bilersättning vid Elmia Jakt utmynnade i följande CS-beslut. 

Beslutades att i kommande budgetförslag skall medel avsättas för att understödja de La som genomför verksamhet vid jakt- och hundmässor. La skall inkomma till CS med en verksamhets-/ambitionsbeskrivning för deltagandet samt äskande av medel för planerade mässevenemang, i första hand resekostnader.

 

·        PM/Lathund/Regler för SBaK:s SM enligt mailutskick

Frågan diskuteras inför nästa möte och beslut tas då.

 

·        Budgetäskande föranlett av nya drevprovsreglerna

Vid införandetav det kommande drevprovsreglerna ser SBaK drevprovsansvariga att klubben har ett utökat behov av domarutbildning. Därför skall detta inarbetas i kommande verksamhetsplan och 20 000kr avsättas i budgetförslaget.

 

Vidare skall SBaK förslagsvis nyttja det rapporterings- och avelsutvärderingsprogram som beagle- och dreverklubben kommer att nyttja när det nya regelverket börjar att användas.

Även detta inarbetas i verksamhetsplan och budgetförslaget.

Bedömd kostnad är max 25 000 kr, vilket avser licenser till alla la, CS drevprovsansvarige och rasklubbarnas avelsråd.

 

Beslutades att Micke o Ingemar har mandat hantera de gemensamma  kostnader för framtagandet av de nya regelhäftena för de tre klubbarna.  SBaK avsätter omgångende max 6000 kr för klubbens eget behov om ca 300 regelhäften

12.

Ekonomi 

           Medlemsantalet är i något sjunkande, närmare analys inför nästa                

           möte. Vi är f n 1331 medlemmar

13.

Utbildning

·        Mail + brev från JhK ang. godkännande av NÖ Viltspårsdomare.

CS inväntar komplettering från NÖ enligt SKKs jakthunds kommittés beslut.

Lennnart Gustafsson La väst Godkänns härmed formellt som viltspårdomare av SBaks CS. Håkan kollar med Bosse ang domarkort.

14.

Bassetbladet

·        Presstopp 15 februari, utgivningsdag slutet av mars, så det är bara att mala på för alla berörda,    

15.

Rapporter, Inga

16.

Mötets-aktuella frågor

·        Bassetfullmäktige: Aktuella dokument tas fram och dammas av.

Gås igenom och uppdateras av respektive ansvarige efter hand inför kommande möten.

 

·        Upplägg av konferensen dagen innan fullmäktige

Ingemars och Mickes förslag att en representant från NÖ inträder i deras ställe på SKKs och Jägarförbundets möte den 5/4, antogs av CS. Förslagsvis NÖ drevprovsfullmäktige Tom Rundgren.

Christina skickar ut inbjudan till funktionärsträffen 5/4.

Håkan kontaktar Vätterleden angående bokning, deltagare för bestämning av sista dag för anmälan.

·        Uträkningarna ang. Årets Hund samt beställning av priser

Enligt uppgjorda rutiner, Håkan skickar ut påminnelse v g viltspår

Berit har koll på normalantal och beställning.

 

 

17.

Övriga frågor

·        Samtal med valberedningen enligt önskan efter förra Basset FM

Belutades att bjuda in valberedningen till kommande styrelsemöte

·        BANKfrågor

Berit kollar upp med Cilla vad gäller info om BANK på hemsidan

 

18.

Nästa möte

Torsdag den 27/2 och Torsdag den 20/3  kl 19,00

19.

Mötet avslutas

Micke tackade för ett konstruktivt möte i god anda och avslutade detsamma.

Vid tangentbordet

Ingemar Olofsson
 
Justeras

-------------------------------------
(Mötets ordförande)
  Justeras

---------------------------------------
(Justerare)