Telefonmöte CS 2010 11 30

Protokoll för:

Svenska Bassetklubben, CS

Plats och datum:

Telefonmöte 2014-02-27 kl 1900

Närvarande: Christina Järveback, Berit Roos, Ingemar Olofsson, Håkan Hemäng, Micke Löfberg
 

Frånvarande:
Anmält förhinder , Susanne Nilsson, Bo Olofsson, Susanne Lindquist, Josephine Veen Huis
 

 

§

Ärende

Klart senast

 

Ansvarig

1.       

Mötet öppnas

 

 

2.       

Till mötesordförande valdes Håkan H

 

 

3.       

Till mötessekreterare valdes Micke L

 

 

4.

Till justeringsperson valdes Berit R

 

 

5.

Godkännande av dagordning . Tillägg gjordes under P. 7,8,11 och 13

 

 

6.

Föregående protokoll  Från 2014-01-23 (Se hemsidan)

 

 

7.

Inkommande skrivelser

Inkommet:

140122 Inbjudan genetikföreläsning. Genomförd T.H

140123 BAN SRD

140211 Inbjudan viltspårveckan. CS bör anmäla sin viltspåransvarige till

             de/någon av de föreläsningar som genomförs under veckan,  

             eftersom arrangerande specialklubb sannolikt har mycket att

             tillföra i detta ämne.

140215 Inbjudan SKK/SJF jakthundsmöte på Öster-Malma 4-5 april.

             Representant ur NÖ åker. Anmälan senast 140228 Roberto G 

             åker för SBaK. Micke L anmäler.

140227 Inbjudan grundutbild avelsfunktionärer, se nedan under P.13

 

 

 

 

20/3

 

 

 

28/2

 

 

 

B.R

 

 

 

 

M.L

8.

Utgående skrivelser

140129 Inbjudan till la och rasklubbar

140202 Till rasklubbarna angående WCC, Micke påminner.

140202 Inbjudan till valberedningen.

 

 

 

M.L

9.

AU / Mailbeslut sedan förra mötet

 

 

10.

Utställningsgruppen

Medlemsskap måste kontrolleras eftersom endast medlemmar i SBaK kan erövra ”åretshund”.

 

 

11.

Jaktgruppen (drev och viltspår)

·        PM/Lathund/Regler för SBaK:s SM enligt mailutskick. Fortsätter att utveckla PM, Skall presenteras på funktionärsträffen 5/4.

·        Förtydligande av ärendet kring S L NÖ. CS påminner NÖ om att komplettera med ett viltspårprov enligt SKK JhK.

·        Håkan saknar 10 prov från NÖ, antalet stämmer inte med hunddata. Saknar helt Syds viltspårprov.

·        Medlemsskap måste kontrolleras eftersom endast medlemmar i SBaK kan erövra ”åretshund”.

 

 

 

H.H

 

M.L

12.

Ekonomi 

BANK har inte redovisat eller överfört sin medel i samband med klubbens avveckling. SBaK har utgifter som härrör från BANK:s verksamhet. Micke tillskriver BANK:s revisor angående klubbens avveckling, ekonomiska utfallet och överföring av medel.

 

 

M.L

13.

Utbildning

Grundutbildning för avelsfunktionärer är utskickad till rasklubbarna, dock bör även CS skicka en representant. Christina ser över möjligheten att delta.

 

 

 

C.J

14.

Bassetbladet

·        Allt underlag hos Eva? Jaktsidorna klara.

 

 

15.

Rapporter

BANK: Berit har med hjälp av Cilla ordnat information om BANK på SBaK hemsida.

 

 

16.

Mötets-aktuella frågor

·        Bassetfullmäktige:

-         Förslag på mötesordförande? Micke kollar.

-         Vem anmäler CS som sekreterare vid FM?

-         Dagordning, den av Bo O fastställdes.

-         V-berättelse (CS årsredovisning). Nästan klar.

-         Balans- och resultaträkning, Klar överlämnad till revisorena.

-         Redogörelse för arbetet med avelsfrågor

-         Styrelsens rapport om de uppdrag föregående FM givit till CS.

a/ Verka för lika/rättvisa regler vid småhunds SM. Genomfört till 2013.

b/ Översyn utgivningsdatum för BB samt utveckling av den samma. Resultat okänt?

c/ Verka för teamutveckling inom CS. Ej genomfört.

-         Revisionsberättelse.

-         V-plan. Nästan klar

-         Förslag till budget. Klar med vissa justeringar.

-         Motioner: Från Mellan har en motion inkommit angående gratis medlemsskap för nya ”valpköpare” CS yrkar på bifall av motionen.

-         Övrigt: Funktionärsträff lördag den 5 april. Christina påminner om att anmälan skall vara CS tillhanda senast den 15/3. Tid för FM fastställdes till kl 1000 söndag den 6 april.

 

 

 

 

20/3

 

 

M.L

17.

Övriga frågor

·        Samtal med valberedningen enligt önskan efter förra Basset FM genomfördes.

 

 

18.

Nästa möte

Torsdag den 20/3  kl 19,00 (Håkan skriver förslag till dagordning)

 

 

19.

Mötet avslutas

 

 

Vid tangentbordet

Micke L
 
Justeras

-------------------------------------
(Mötets ordförande)
  Justeras

---------------------------------------
(Justerare)