Telefonmöte CS 2010 11 30

Protokoll för:

Svenska Bassetklubben, CS

Plats och datum:
Telefonmöte 2014-05-07 kl. 19,30

 

Närvarande:
Magdalena Lindberg, Catrin Hultén, Berit Roos, Håkan Hemäng, Stefan Lundh, Christina Järveback, Ronny Westerlund.

 

Frånvarande:
Oskar Mårtensson, Tomas Danielsson

 

 

§

Ärende

Ansvarig

Klart senast

1.       

Mötet öppnas                           Mötet öppnas av Ordförande Magdalena Lindberg

 

2.       

Val av mötesordförande           Sittande ordförande utses

 

3.       

Val av mötessekreterare         Sittande sekreterare utses

 

4.

Val av justeringsperson          Ronny Westerlund utses

 

5.

Godkännande av dagordning Dagordningen godkännes

 

6.

Föregående protokoll                Inget från föregående protokoll

 

 

Inkommande skrivelser

2014-05-06 Nordöstra har inkommit med info angående ny viltspårdomare 

2014-04-10 WCC Fråga angående godkännande av Svenskt utst, championat
för utländska hundar med wcc. Ställd av Zelina Olesen, ordf. SvBGV     

2014-04-07 Skrivelse Från Jack Junell anförande förslag på förändringar inom SBaK.

 

Catrin

a8.

Utgående skrivelser

  • 2014-04-08Ordförande besvarat Jack Junels skrivelse som inkom 2014-04-07
  • 2014-04-29Christina har skickat info angående workshop  från fullmäktige.
  • 2014-04-14Catrin har skickat ut mail till alla lokal avd angående gratis medlemskap första året.
  • 2014-04-12 Christina har skickat in reportage till bassetbladet gällande avelskonferensen på Öster Malma 

 

 

9.

AU-beslut

 

10.

UA Utställningsprogrammet klart till 2016.

Christina

11.

Jaktgruppen (drev och viltspår)

·    Jyckedata. Ska Jyckedata köpas in av Cs?
Styrelsen diskuterar frågetecken kring Jyckedata.

·    Håkan har deltagit i ett telefonmöte angående Jyckedata. Informerar om vad som framkommit där.

·    Styrelsen bordlägger frågan angående Jyckedata till ordförande träffen för att diskutera frågan med alla berörda. Håkan tittar på möjligheter till alternativ att kunna använda tillsvidare.

·    Styrelsen godkänner ny viltspårsdomare Patrik Särenfors.

·    Håkan skickar information till lokalavdelningarna angående utbildning av drevprovsdomare i de nya drevprovsreglerna .

 

Håkan

Oskar

Stefan

Tomas

12.

Ekonomi 

·    Styrelsen beslutar att lokalavdelningarnas sponsorer ska betala för annons i bassetbladet. Alternativt lokalavdelningen betalar själv för sin sponsor. (Se§14punkt2.

·    Christina informerar  att Banks tillgångar övergår till SBaK. Återkommer angående exakt behållning nästa möte.

 

Christina

13.

Utbildning Utbildning för drevprovsdomare i de nya drevprovsreglerna pågår.

 

 

14.

Bassetbladet

·    Presstop 15 maj 

·    Företagsannons 500kr Medlemsannons 250kr, Helsidesannons. Halvsida 250kr respektive 150kr.

·    Anders Bjurström gör ett reportage angående vad som avhandlades på fullmäktige.

·    I enighet med uppdrag från fullmäktige 2012 utser styrelsen en mediegrupp. Catrin Hultén utses till kontaktperson för mediegruppen. Vilken föreslås bestå av Catrin Hultén, Cilla Gylen, Eva Pettersson, samt Jack Junel de tre sistnämnda  kommer att delges förfrågan angående deltagande i gruppen genom mail från Catrin Hultén.

·    Styrelsen bordlägger antal nr per år och inväntar rapport från mediegruppen.

·    Styrelsen informerar Eva om att styrelsen ställer sig positiv till förslag om 48 sidor.

 

 

15.

Rapport     Inga rapporter finns till mötet

 

 

16.

Mötets aktuella frågor

·    Svar på frågan angående WCC.Styrelsen utser Zelina Olesen samt Katarina Ecklein att utreda frågan vidare.

·    Berit frågar om Basset Artisien Normand (BAN) kan kan publicera sin årsbok på SBaK hemsida. Styrelsen bifaller frågan angående Årsbok från BAN på hemsidan.

·    Medlemsavgifterna. Fråga angående sammanslagning av avgifterna med syfte att underlätta för medlemmarna. Catrin kontrollerar med SKK Möjligheterna för förändring av inbetalningsförfarandet. I övrigt bordlägges frågan för att tas upp på Ordförande träff 30-31/8-2014.

·    Ordförande träff i Skedhult 30-31/8-2014. Styrelsen beslutar att hålla en ordförande träff i Skedhult ovansagda datum.
Magdalena och Catrin jobbar med inbjudan och dagordning till                         ordförande träffen.

Alla/Ordf

Catrin

 

17.

Övriga frågor

·    Facebooksida?
Frågan angående Facebooksida för SBaK tas upp på nästa möte.

·    Hemsidan.
Frågan överlämnad till mediegruppen.

·    Ny sorts protokoll.
Styrelsen för diskussion angående nytt sätt att protokollföra beslut, Förslag kommer till nästa möte.

 

Håkan

18.

Nästa möte, antalet möten 2014 Nästa möte 2014-06-09 kl19,30

 

19.

Mötet avslutas    Ordförande förklarar mötet avslutat

 

Vid tangentbordet

Catrin Hultén
 
Justeras

-------------------------------------
(Mötets ordförande)
  Justeras

---------------------------------------
(Justerare)