Telefonmöte CS 2010 11 30

Protokoll för:

Svenska Bassetklubben, CS

Plats och datum:
Måndag 11 augusti 2014 kl.19.30 tel.möte


 

Närvarande:
Magdalena Lindberg, Håkan Hemäng, Christina Järveback, Catrin Hultén, Ronny Westerlund, Tomas Danielsson, Stefan Lundh, Berit Roos, Oskar Mårtensson.

 

Frånvarande:

 

 

§

Ärende

Ansvarig

Klart senast

1.       

Mötet öppnas             
Ordförande förklarar mötet öppnat
 

 

2.       

Ev. val av mötesordförande, mötessekreterare
Sittande Ordförande väljs. Sittande sekreterare väljs.

 

3.       

Val av justeringsperson
Tomas Danielsson

 

4.

Godkännande av dagordning
Styrelsen godkänner dagordningen.

 

5.

Föregående protokoll 20140611
Föregående protokoll gås igenom och vi förtydligar med anledn av Anso P skrivelse att det gäller tävlan om Årets Hund (medl skap i SBaK ) och INTE delta på utställning som står i protokoll.
 

 

6.

Inkommande skrivelser
2014-06-11 Inbjudan från SKK angående utbildning för sekreterare, ordförande samt kassör.. Ingen intresseanmälan har kommit Cs tillhanda.
2014-0613 Skrivelse från Ingemar Olofsson angående Beagle klubbens beslut ang Jyckedata.
2014-07-12 Skrivelse från Stefan Lundh –viltspårdomare... Stefan Lundh är nu auktoriserad viltspårdomare.
2014-07-03 fr Anso Pettersson ang utl ägd hund och tävlan, om Årets Hund ska vara medlem i SBaK. Samt info broschyr.
2014-06-25 mailbeslut Jyckedata.. (se §8 )
 

 

7.

Utgående skrivelser
2014-07-16 Inbjudan till endagars konferens för drevprovsdomare av Håkan Hemäng.

 

 

8.

AU-beslut
Jyckedata

AU Tar mailbeslut 25/6 Jyckedata ska inte införskaffas av SBaK.
AU Beslut via mail på grund av att brådskande besked begärts in av berörda parter.
Vid mötet dags datum godkänner resterande styrelse AU:s beslut.

 

9.

Bordlagda frågor till detta styrelsemöte
a) Facebook sida . Denna kommer genom Catrins försorg vara uppe senast
2014-10-01.

b) Nytt sätt att protokollföra beslut. Patrik Särenfors fortsätter sitt arbete
med detta.

c) Mediagruppen. Består för närvarande av Catrin Hultén samt Cilla Gylén.

d) Jyckedata-mailbeslut 25/6 (se § 8 )
 

 Alla
Catrin
Håkan
 

10.

Utställningsgruppen
SBaK Cs har lagt till följande personer på listan för aspirantdomare

Nina Karlsdotter- Samtliga bassetraser
Bjarne Sörensen- Samtliga bassetraser
Bo Wallin- Basset Fauve De Bretagne
 

Christina

11.

Jaktgruppen (drev och viltspår)
a) Quiz 1866:-.. Detta kan utföras av domare på dreverklubbens hemsida utan kostnad.
b) Jyckedata (Se § 8)
c) Tävlingsregler.. De flesta domare inom SBaK är nu utbildade i de nya drevprovsreglerna.
d) Drevprovskonf. Lörd 16/8 Vätterleden.. Det hela avlöpte i god anda med ett givande resultat. Bo Olofsson protokollförde och ska skicka protokoll till Cs.
e) Förslag om nya regler Årets hund, drevprov. Statuter kommer att sändas
ut till berörda parter.

 

Håkan
Oskar
Tomas
Stefan
 

12.

Ekonomi
BANK tillgångar ska överföras från PG konto 433 11 24-0 till SBaK PG konto 79 08 27-0 För att sedan efter att skuld reglerats läggas undan tills BANK eventuellt återupptar sin verksamhet.

 

Christina

13.

Bassetbladet
a) Till ordf konferens eksjö 31/8.. Förslag från mediegruppen att göra en samlad tidskrift av alla olika blad som förekommer i klubben
 

Catrin alla

14.

Hemsidan
a) Mediagruppen Hemsidan fungerar idag fint. Men förslag att göra den mer simultan och designmässigt mer lika för alla La står kvar.

b) Facebook sida.. Facebook sida kommer att sättas upp av Catrin Hultén senast 2014-10-01.

 

 

 Catrin

15.

Rapport
• SBaK:s lokalavdelningar.. Inga rapporter
• SBaK:s rasklubbar .. Inga rapporter
 

 Ronny

16.

Mötets aktuella frågor
a) BAN ; hemsida,infoblad, tillsätta arb.grupp ? Arbetsgruppen för BAN består av Berit Roos, Magdalena Lindberg samt Christina Järveback.
b) Rasklubbarnas ansvar för rasinfo utöver RAS ? Frågan tas upp på dagordning inför Ordförandeträffen.
c) Katalog för pc? Tas upp på Ordförandeträffen.
d) LA ansvar för marknadsföring och information i respektive region.. Även
denna fråga tas upp på Ordförandeträffen.

 

Berit
Magda
Christina
Catrin
 

 

 

17.

Övriga frågor
Boende är bokat till ordförandeträffen Samtliga LA Samt rasklubbar kommer
att vara representerade.
Mötet börjar Sönd 31/8 09.00 Dagordning kommer att sändas ut senast v 34
denna sammanställs av Magdalena Lindberg och Catrin Hultén.
Middag anordnas till lörd kvällen på Pensionat Paradis.

Håkan

18.

Nästa möte
2014-09-24 19.30

 

19.

Mötet avslutas   
Ordförande förklarar mötet avslutat

 

Vid tangentbordet

Catrin Hultén
 
Ordförande
Magdalena Lindberg
-------------------------------------
  Justeras
Tomas Danielsson
---------------------------------------
(Justerare)