Telefonmöte CS 2010 11 30

Protokoll för:

Svenska Bassetklubben, CS

Plats och datum:
Onsdag 24 sept 2014 kl.20.30
tel.möte 

Närvarande:
Magdalena Lindberg Håkan Hemäng Catrin Hultén Christina Järveback Berit Roos Stefan Lundh Ronny Westerlund
 

Anmält förhinder:
Oscar Mårensson

Frånvarande:
Tomas Danielsson

 

§

Ärende

Ansvarig

1.       

Mötet öppnas             
Ordförande förklarar mötet öppnat
 

 

2.       

Ev. val av mötesordförande, mötessekreterare
Mötet väljer Håkan Hemäng till mötesorförande. Catrin Hultén till sekreterare
 

 

3.       

Val av justeringsperson
Till Justerare väljs Christina Järveback
 

 

4.

Godkännande av dagordning
Dagordningen godkänns
 

 

5.

Föregående protokoll 20140811

 

6.

Inkommande skrivelser
2014-08-18 Info från SKK angående nominering till Hamiltonplaketten. 2014-08-21 Kort rapport från Sussi Lindqvist från SKK träff angående extrördomarsituationen i gr 5.6.7
2014-08-25 Inbjudan till Rasklubbstorg Stora Stockholm utställningen.
2014-08-25 Inbjudan från SKK angående specialklubbskonferens februari 2015 /Cs kommer att närvara. Representant ej utsedd.
2014-08-26 Information från Ingemar Olofsson att Jaktjournalen sänder direkt från småhunds SM
2014-08-26 Info mail från sekr SBaK NÖ angående styrelsebeslut att ej deltaga med rasmonter på Stora Stockholm Utställningen.
2014-08-27 SKK Info Auktorisation för extriördomare Benny Blid von Schedvin på Basset Hound
2014-09-18 Stefan Besterman har sänt inbjudan/förslag till utställning av SBaK raser på Sunne Jaktmässa 2015
2014-09-23 Skrivelse från SKK jaktkommité angående avsägande av domarlicens med hänvisning till rovdjursproblemet.
 

 

7.

Utgående skrivelser
2014-09-08 Minnesanteckningar från Ordförandeträffen utskickat av
Catrin Hultén till samtliga närvarande representanter.
2014-09-15 Håkan Hemäng skickat info angående Drevprovskonferens med hundsläpp.

 

 

8.

AU-beslut
Inga beslut tagna.

 

9.

Bordlagda frågor till detta styrelsemöte a)
a) Facebook sida
Facebook sidan är nu uppe och tillgänglig
för alla. Cs uppmanas att ”adda” personer
och dela sidan. Styrelsen beslutar att sidan
ska vara i formen av öppen grupp
tillsvidare.

b) Nytt sätt att protokollföra beslut
Arbetet är fortfarande aktuellt och H. Hemäng ska be P. Särenfors komma
med förslag till förbättring.

 

Alla
Catrin
Håkan
 

10.

Utställningsgruppen
Störst fokus i utställningsgruppen för närvarande har
Exteriördomarkonferensen 2016. (Se § 16)

 

Christina

11.

Jaktgruppen (drev och viltspår)
 

a)  Revidering/utvärderingen av nya drevprovsreglerna

Detta arbete börjar genast. En arbetsgrupp har även utsetts från SBaK

för att vara behjälplig med utveckling av SKKs program till hunddata för drevprov. Denna grupp består av Ingemar Olofsson, Håkan Hemäng samt Patrik Särenfors. Svar skickas till SKK senast 30 september.  

b)  Tävlingsregler småhunds SM?

SBaK föreslår ingen ändring i reglerna till 2014. 

Nya regler föreslås till 2015.

c)  Nya "drevprovsblanketter" Anmälan - Skogskort - Protokoll - Resultatlista – Avelsutvärdering.

Dessa blanketter kommer att skickas ut till kommissarierna och La för att läggas in på allas hemsidor. Vi bör även tydliggöra vilken blankett som gäller.

Stefan L har haft kontakt med klagande hundägare som gått viltspår inom SBaK och ej fått detta reg. hos SKK. Spåret har gåtts i SBaK NÖ och viltspårsdomaren är kontaktad. Stefan återkommer med info om resultat på nästa möte.

Håkan
Oskar
Tomas
Stefan
 


 

12.

Ekonomi
Resultatet för tillfället är + 2.500 kr
 

Christina

 

13.

Bassetbladet
a) Förslag på gemensam tidning utifrån Ordförandeträffens diskussion
Styrelsen återkommer i frågan efter La svar 15/11. (Se § 16)

 

Catrin alla

14.

Hemsidan
a) Mediagruppen
Inget nytt från Mediagruppen

 

Catrin

 

15.

Rapport
• SBaK:s lokalavdelningar
• SBaK:s rasklubbar

 

Ronny

16.

Mötets aktuella frågor

a)   Utvärdering av ordförandeträffen

Mötet är eniga om att ordförandeträffen var ett bra forum för inhämtning av åsikter och tankar i La och Rasklubbar. Många förslag till förändring i SBaK arbetades fram. Catrin Hultén kommer att skicka ut en påminnelse samt minnesanteckningar till La och rasklubbar. För att jobba med dessa frågor i respektive styrelse.

Samt att senast 15 november 2014 inkomma med svar till Cs.

b)   LA Indelning

På denna fråga väntas svar från La 15 november.

c)   Rasmonter Stora Stockholm.

Rasmonter kommer anordnas av Cs. Ansvariga för detta är Christina Järveback och Catrin Hultén. 

d)   Utställning Sunne Jaktmässa 2015?

Cs kommer ej ha arrangemang i detta. Överlämnar frågan till Mellan.

e)   Reklam/info material

Berit Roos har gett olika förslag på material som kan vara intressant för klubben. Det kommer ej beställas nytt i år utan blir en fråga för 2015.

f)    Extriördomarkonferensen 2016

      Arbetet fortskrider med extriördomarkonferensen 2016. Magdalena 

      Lindberg och Christina Järveback är Cs representanter i arbetet. Samt

      Sussi Lindqvist som tas in som adjungerad i styrelsen för denna fråga.

      Magdalena och Christina kommer att arbeta med förslag till nytt  

      Domarkompendium.


 

Alla
Berit
Magda
Christina
Catrin
 

 

 

17.

Övriga frågor

  1. Christina Järveback föreslår att Cs ska organisera en uppfödarträff 2015.
    10.000 Kr finns att ansöka om hos SKK för detta.

  2. Håkan Hemäng föreslår ett medlems/uppfödarmöte för att utröna inställningen till de frågor som diskuterats på ordförandeträffen m.m.
    Ett förslag på forum inom SBaK för framtidsfrågor med medlemsinflytande.

 

18.

Nästa möte
2014-11-18 19.30

 

19.

Mötet avslutas   
Ordförande förklarar mötet avslutat

 

Skrivet av: Catrin Hultén

 
 
Ordförande
Magdalena Lindberg
-------------------------------------
  Justeras
Christina Järveback
---------------------------------------
(Justerare)