Protokoll för:

Svenska Bassetklubben, CS

Plats och datum:
Torsd 20 Nov 2014 kl.18.30
tel.möte

Närvarande:
Magdalena Lindberg, Håkan Hemäng, Christina Järveback, Catrin Hultén, Berit Roos, Stefan Lundh
 

Anmält förhinder:
Oskar Mårtensson, Ronny Westerlund

Frånvarande:
Tomas Danielsson

 

§

Ärende

Ansvarig

1.       

Mötet öppnas             
Mötet förklaras öppnat och ordförande hälsar välkomna.
 

 

2.       

Ev. val av mötesordförande, mötessekreterare
Sittande ordförande väljs. Sittande sekreterare väljs.
 

 

3.       

Val av justeringsperson
Stefan Lundh
 

 

4.

Godkännande av dagordning
Mötet godkänner dagordningen
 

 

5.

Föregående protokoll 20140924
Gk och lades till handlingarna
 

 

6.

Inkommande skrivelser

2014-10-08 Brev från Kjell Svensson SKK angående revidering av drevprovsregler 2017.

2014-10-10 Nyhetsbrev från Svenska Kennelklubben

2014-10-10 Information om DNA-tester från SKK/AK ‏

2014-10-27 Frågor om utställningsverksamhet till Ras och Specialklubbar inom SKK. Vidarebefodrat till ras och specialklubbarna . Svar skickat till SKK‏

2014-10-28 Artikel i intervju form angående SRD. Författat av Karin Drotz och Göran Bodegård.

2014-11-05  SKK informerar Auktorisationer / exteriördomare

Hans Almgren   
Basset hound
Grand basset griffon vendéen
Petit basset griffon vendéen

Liz-Beth C Liljeqvist  
Basset artésien normand
Grand basset griffon vendéen
Petit basset griffon vendéen

Bertil Lundgren
Basset fauve de bretagne
Grand basset griffon vendéen
Petit basset griffon vendéen

Dessa finns nu att tillgå som domare.

2014-11-13 Nyhetsbrev från Svenska Kennelklubben

 

7.

Utgående skrivelser
2014-09-30 Håkan Hemäng har mailat ut anmälningsblankett för drevprov samt drevprovsinstruktioner till drevprovsdomare och andra berörda parter.

2014-10-13 Minnesanteckningar samt påminnelse om Cs önskemål om återkoppling från LA och Rasklubbar senast 15/11 2014.

2014-11-07 Christina Järveback utskick till LA och Rasklubbar om att det är dags att anmäla ansöka för utställning 2017. Senast 20dec.

2014-11-17 PM till Basset representanterna i småhunds SM. (Håkan Hemäng)


 

 

8.

AU-beslut
Inga

 

9.

Bordlagda frågor till detta styrelsemöte
Nytt sätt att protokollföra beslut
Arbetet fortskrider.

 

Alla
Catrin
Håkan
 

10.

Utställningsgruppen
a) Förfrågan från Christina Daniels om att få fortsätta sin extrördomarutbildning gällande raserna Petit Basset Griffon Vendeen och Basset Fauve de Bretagne.
Cs beslutar att tillstyrka förfrågan.
b) Extrördomarkonferensen 2016. Christina Järveback skall kontakta Sussi Lindqvist för att höra hur arbetet framskrider. Ansvariga för Kompendium samt rasrepresentanter bör vara utsedda senast 1/2-15
Klar Representant för BAN är Berit Roos.
Catrin Hultén kommer att kontakta Birgitte Winter Arildsen DK för att höra vad hon kan bidra med gällande Basset Bleu de Gasgogne.
c) Klagomål har inkommit från CUA på BHS rasspecial. BHS anser i svar att klagomålen ej är skäliga.
 

Christina

11.

Jaktgruppen (drev och viltspår)

a) Avauktorisering av XXX  som såväl viltspårs- som drevprovsdomare. Efter upprepade varningar pga  händelser som ej kan anses ringa ur domaretisk synpunkt ; xxxxxxx efter samtal med Håkan Hemäng ordf SBaK Öst valt att på egen begäran avsäga sig sitt domaruppdrag i drevprov och viltspår.  Cs tillstyrker med La Öst punkter som grund att XXX avauktoriseras som domare inom viltspår och drevprov med omedelbar verkan.  Vilket meddelas till SKK av Håkan Hemäng.

b) Rapport efter samtal med viltspårdomare XXX angående försening av inlämnade protokoll/resultat. Anso Petersson har nu om sent  fått in protokollen från domaren ifråga. Dock kvarstår vissa frågetecken runt domarens förfarande.

c) På förekommen anledning vill Cs uppmärksamma reglerna angående anmälan till viltspår och drevprov.

d) Håkan Hemäng åker på uppdrag av SBaK CS till möte med de andra CS repr.i rasklubbarna som deltar i småhunds SM. Framtid och regler ska diskuteras.
e) Cs betalar ej resor till Småhunds SM. Det står dock respektive LA fritt att efter inkommen ansökan från hundägaren sponsra sina deltagare med reseersättning.

 

Håkan
Oskar
Tomas
Stefan

 


 

12.

Ekonomi
Resultaten visar ett minus på -29.000. Budgeterat underskott är dock -45.000.

Christina

 

13.

Bassetbladet
Catrin Hultén skickar ut en direkt förfrågan till rasklubbarna angående en enhetlig/gemensam tidning . Ronny Westerlund kommer att tillfrågas för uppdrag i Mediagruppen.
 

Catrin alla

14.

Hemsidan
a) Mediagruppen , se 13.
b) Facebook sida
Håkan informerar att Basset Fauve de Bretagne klubben håller
drevprovsintro med samkväm i Högsby 30/11-14

 

Catrin

 

15.

Rapport
• SBaK:s lokalavdelningar
• SBaK:s rasklubbar
 

Ronny

16.

Mötets aktuella frågor

a)   Återkoppling från LA/Rasklubbar angående frågeställningar från ordförandeträffen.
Frågan bordlägges till nästa möte pga av att alla avdelningaroch rasklubbar ej inkommit med svar.
 

b)   Uppfödarträffen 2015
Au Inväntar svar från tillfrågade föreläsare. Datum 18-19 april och plats Vätterleden är bokat. Arbetet fortskrider.
 

c)  Hamiltonplaketten
Cs har nominerat en uppfödare från vår organisation till priset.
Catrin Hultén skickar nomineringen till SKK.
 

Alla
Berit
Magda
Christina
Catrin

 

 

 

17.

Övriga frågor

a) Cs har fått information från medlem i BHS att man på ett uppfödarmöte beslutat att ej avla på hundar som fått lägre pris än Exc Ck på utställning. Detta har väckt frågor hos vissa medlemmar som ej är eniga med beslutet.
b)Tankar har väckts av Zelina Olesen och Catrin Hultén om att starta en egen rasklubb för Grand Basset Griffon Vendeen men med ett fortsatt nära samarbete med Petit Klubben.
Zelina Olesen återkommer till Cs med mer info angående detta.
c) Förslag med beslut ; att utse en kommitté för BAN kommer att tas upp på nästa styrelsemöte.
Berit kommer att kontakta berörda personer för förfrågan om deltagande.
 

 

18.

Nästa möte
Måndag 12/1 2015 18.30

 

19.

Mötet avslutas   
Ordförande förklarar mötet avslutat

 

Skrivet av: Catrin Hultén

 
 
Ordförande
Magdalena Lindberg
-------------------------------------
  Justeras
Stefan Lundh
---------------------------------------
(Justerare)