Protokoll för:

Svenska Bassetklubben, CS

Plats och datum:
Månd 2015-03-03 kl.18.30 tel.möte tel.möte

Närvarande:
Magdalena Lindberg, Håkan Hemäng, Catrin Hultén, Christina Järveback,
Berit Roos, Stefan Lundh,
Ronny Westerlund, Oscar Mårtensson

 

Anmält förhinder:

Frånvarande:
Tomas Danielsson

 

§

Ansvarig

1.       

Mötet öppnas
Orförande Magdalena Lindberg hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

 

2.       

Ev. val av mötesordförande, mötessekretera    Sittande Orförande,
sittande sekreterare väljs.

 

3.       

Val av justeringsperson
Berit Roos

 

4.

Godkännande av dagordning  

 

5.

Föregående protokoll  20150112
Mötet beslutar att digitala signaturer ska gälla vid justering av protokoll.

  *

6.

Inkommande skrivelser

2015-02-10  
Håkan Hemäng skrivelse angående ny medlem i Mediagruppen. Magnus Nilsson från Fauve Klubben samt sekr i LA Mellan.

2015-02-17 
Remiss - Förslag till nya Grundregler från SKK Annika Klang

2015-02-19
 
Ansökan från Anette Edlander angående vidareutbildning på  Samtliga Bassetraser

2015-01-20
Skrivelse Från SKK Björn Ek angående nya regler från Jordbruksverket

2015-01-21 
Kjell Svensson SKK Allmänna regler för prov och utställningar

2015-02-18 
Karin Drotz SKK Skrivelse till Specialklubbarna angående SRD

2015-02-24  
Påminnelse från SKK angående inrapportering av nya styrelser efter  Årsmöten. 

2015-02-24
 
Kjell Svensson SKK Artiklar rörande rekrytering av nya exteriördomare för jakthundsraser‏.

2015-02-24
 
Berit Rinnert SKK Katalogisering av artiklar från ras- och specialklubbarnas tidskrifter‏.

2015-03-01
Mail angående NNs begäran att bli avauktoriserad som  drevprovsdomare.

 

7.

Utgående skrivelser

2015-01-27  
 
Håkan Hemäng mail till alla drevprovsansvariga i La angående några punkter att tänka på vid rapportering.

2015-03-02 
 
Catrin Hultén utskick av sammanställning utförd av Magdalena Lindberg rörande Specialklubbskonferens 2015-02-7+8

2015-02-02
Catrin Hultén utskick till samtliga LA och Rasklubbar med inbudan till den av SBaK Cs arrangerade Avels/Uppfödarträffen 18+19 April 2015

2015-02-02  
Utskick till samtliga LA och Rasklubbar med förslag till ny rambudget samt medföljande infobrev angående extra fullmäktige möte 2015

2015-02-10
Håkan Hemäng utskick angående Magnus Nilssons Sekr Mellan erbjudande att hjälpa till i arbetet för ett framtida SBaK

2015-02-26  
Utskick till Rasklubbarna samt Cs angående Anette Edlanders förfrågan  angående vidareutbildning på samtliga Bassetraser.

 

8.

AU-beslut  
Beslut att skicka blommor för 500 kr till NN begravning.  

 *

9.

Bordlagda frågor
Jaktgruppen

a)Hur ska det vara formulerat på hemsidan angående de poäng i drev och viltspår som ska tillräknas  vid uträknande av årets hund. Förtydligande.

b) Ordförande uppmanar Jaktgruppen att titta närmare på hur uttagningen till årets hund går till.

10.

Utställningsgruppen

a )

Ansökan från Anette Edlander angående vidareutbildning på  samtliga         Bassetraser . Mötet beslutar att godkänna ansökan
b )

 


Cs har uppmärksammat att samma domare används vid flera tillfällen vid  SBaK utställningar under samma år. Cs tycker ej att detta är önskvärt utan vill påtala vikten av att kommunicera LA emellan för att förhindra att samma domare används för ofta. Uppmaning kommer att skickas ut av Christina Järveback för förtydligande.
c)
Ansökningar för utställningar 2017 är inskickat till SKK.

Christina

      *

 

11.

Jaktgruppen (drev och viltspår)

a) Stefan informerar om att det vore önskvärt att det var mer tydligt på    hemsidan med info angående proven som ska tillräknas vid poängräkning för årets hund.

Håkan
Oskar
Stefan

 

12.

Ekonomi .

a) Christina har mailat ut eko rapport till styrelsen som alla tagit del av.

b) Cs beslutar att skicka blommor för 500 med anledning av NN s bortgång.

 

Christina

       *

 

13.

Bassetbladet

a)

Nytt tryckeri? Mötet beslutar att godkänna Eva Petersson förslag till nytt tryckeri till nästa nr.

b)

Tidning på fil? Framtidsgruppen undersöker intresset för detta.
c)

 

Framtidsgruppen undersöker intresset hos rasklubbarna för en gemensam tidning. Ronny gör ett utskick angående gemensam tidning till rasklubbarna.  

 d) Mötet beslutar att ge ut tre tryckta nr 2015 varav ett dubbelnummer.

Alla

      *

 

14.

Framtidsgruppen

Består för närvarande av:
Cilla Gylen web ansvarig Cs. Ronny Westerlund Ledamot Cs. Magnus Nilsson sekreterare LA mellan, Eva Pettersson Redaktör
Bassetbladet samt Catrin Hultén sekreterare Cs/Utst ansv LA Öst.

För närvarande jobbar Framtidsgruppen med följande frågor:

a)
Hemsida
b)
Gemensam medlemsavgift
c)
BB
d)


Cs ser gärna intresserade från styrelse eller kommitté i BGV klubben, Basset Hound S, BAN ,LA syd, LA Nö, LA väst som medlemmar i Framtidsgruppen.
e)

Framtidsgruppen rapporterar hur arbetet fortskrider vid nästa möte.

Catrin

Ronny

 

15.

Rapport

  •  SBaK:s lokalavdelningar

  • SBaK:s rasklubbar

Cs styrelserepresentanter kollar av med sina respektive LA och rasklubbar om något finns att rapportera.

Ronny

 

16.

Mötets aktuella frågor

 a)


Rapport från Specialklubbsträffen i Stockholm Ordförande rapporterar om vad som avhandlades under träffen. Sammanfattning är skickad till LA och Rasklubbar.
 b)


SBaK hemsida samt LA hemsidor. Ska de vara konstruerade på samma sätt för enklare navigering.
(Se § 14)

 c)

 

 


Hur motiverar vi fler till att utbilda sig till domare i drevprov/viltspår

svar: Cs önskar att LA  aktivt arbetar för att få fler att utbilda sig till drevprov/viltspår domare Förslag: lägga ut intresseanmälan på hemsidor samt info om var man vänder sig om man är intresserad.  Catrin Hultén mailar LA  samt Rasklubbar angående detta.

Alla

17.

Övriga Frågor
Mötet diskuterar behovet av en policy för kondoleanser vid dödsfall

18.

Nästa möte
2015-05-05

 

19.

Mötet avslutas
Ordförande tackar deltagarna och förklarar mötet avslutat

 

Skrivet av: Catrin Hultén

 
 

-------------------------------------
  Ordf.
---------------------------------------
(Justerare)