Protokoll för:

Svenska Bassetklubben, CS

Plats och datum:
Tisd 5 maj 2015 kl. 18.30 tel.möt

Närvarande:
Närvarande Magdalena Lindberg, Catrin Hultén, Christina Järveback, Ronny Westerlund, Tomas Danielsson, Stefan Lundh

Anmält förhinder:
Håkan Hemäng

Frånvarande:
Oscar Mårtensson

 

§

Ansvarig

1.

Mötet öppnas  Ordförande hälsar deltagarna välkomna

2. 

Ev. val av mötesordförande, mötessekreterare
Sittande Ordförande väljs Sittande sekreterare väljs.

3.

Val av justeringsperson
Berit Roos

4.

Godkännande av dagordning
Mötet godkänner dagordningen

5.

Föregående protokoll  20150303

6.

Inkommande skrivelser

2015-03-19 Kopia från Björn Ek SKK JHK på överklagan av avauktorisering  av   drevprovsdomare efter beslut i Cs 2014-11-20.

2015-03-23 Av Anso Pettersson inskickade handlingar från LA NÖ Årsmöte

2015-03-25 Skrivelse från Björn Ek JHK angående att de anlitat en skribent som skall skriva informativa artiklar riktade till SKK Jakthundsklubbar.

2015-04-02 Helena Lundbohm inbjuder intresserade jakthundsklubbar att delta vid jaktmässa 5 juli i Ulricehamn.

2015-04-15 Förfrågan från Berit Roos om att få tillgång till rasregister på BAN genom att Cs står som sekretess garant. Förfrågan gällande detsamma från Catrin Hultén gällande Grand Basset Griffon Vendeen.

2015-04-17 Ulrika Henriksson informerar om auktorisering av exteriördomare Liz-Beth C Liljeqvist som gruppallrounder för gr 6.

2015-04-20 Förfrågan från Cecilia Von Braun angående möjligheter för Tinkerhäst sällskapet att köpa in sig på SBaK abonnemang för telmöte.

2015-04-21 Thord Markström inkommer med förfrågan gällande hur man som medlem ska kunna få tillgång till bilagor som inkommande/utgående skrivelser.

2015-04-24 Mail från Anso Petterson Samt Bengt Anholm där det framgår att de ej
Står bakom den avauktorisation av drevprovsdomare som Cs utfört i
enighet med beslut 2014-11-20 .

2015-04-27 Förslag till ny policy för hundanvändning vid jaktprov, jaktträning och jakt  

2015-04-27 Förfrågan från SRD-K om ögonmaterial‏ till berörda ras och specialklubbar.

2015-04-27 Förfrågan från GFDB klubben angående möjligheter för deras medlemmar som vill utbilda sig till viltspårdomare att göra detta genom SBaK LA.

2015-04-28 Björn Eek Remiss Viltspårprov.

2015-04-30 Björn Eek information angående SKKs nya administrativa verktyg Arrangera Jaktprov (Jakthundsdata).

2015-05-01 Fredric Zetterheim inrapporterar nya styrelsen för BFDB klubben

 

7.

Utgående skrivelser

2015-03-12 Utskick till LA och Rasklubbar från Ronny Vesterlund med inbjudan om att delta i framtidsgruppen.

2015-03-13 Sammanfattning till SKK ang. drevprovsdomarekonferens inom SBaK‏.

2015-04-04 Upptäckta felaktigheter eller frågor ang. SBaK:s drevprov‏

Skrivelse till LA samt Rasklubbar från drevprovsansvarig Cs Håkan Hemäng.

2015-04-19 Förfrågan angående godkännande av domaraspirant Aina Lundmark för samtliga 6 bassetraser skickad till rasklubbarna.

 

8.

AU-beslut

2015-03-25 Au beslut taget att ge bidrag till web ansvarig med 699:- för inköp av office paketet för bättre hantering av dokument till SBaK hemsida.

2015-03-26 AU beslut taget att representanter för bildandet av Grand klubben  samt representanter för BAN ska får tillgång till rasregister genom att Cs står som garant gällande sekretess.  

2015-04-07 AU beslut på att utse Håkan Hemäng som representant för SBaK

i den grupp som utsetts till ledningsgrupp för småhunds SM. Samt att utse Oscar Mårtensson som ersättare.

*

9.

Bordlagda frågor till detta styrelsemöte

Inga bordlagda frågor.

10.

Utställningsgruppen

Ansökan inskickad gällande domaraspirant för Aina Lundmark gällande alla 6 bassetraserna.

Mötet beslutar att godkänna Aina Lundmark som domaraspirant.

Christina

        *

11.

Jaktgruppen (drev och viltspår)

a) Remiss för regelrevidering viltstspår

     Mötet beslutar att Tomas Danielsson och Stefan Lundh kallar LA samt berörda

     Rasklubbar till möte angående revidering av viltspårsregler. Denna ska vara

     Inlämnad senast 31 Juli.

b)Utse deltagare till JHK SKK arbetsgrupp gällande verktyget Arrangera Jaktprov.

  Mötet beslutar att utse Håkan Hemäng samt Oscar Mårtensson som reserv.

Tomas Stefan

      *

 

12.

Ekonomi 

Christina rapporterar utifrån utskickade handlingar som styrelsen tagit del av rörande ekonomin.

Det ekonomiska läget vid mötet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat  

 

 

22 438 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tillgångar 

 

224 235 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avel och uppfödarmötet kommer att kosta ca 12 000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bassetbladet kommer att gå ca 30 000 minus, om vi inte drar in ett nummer 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medlemsintäkterna ligger lite plus, 5000:-,  jämfört med samma tid förra året

   

 

Christina

13.

Bassetbladet

Deadline 15 Maj.

14.

Framtidsgruppen

Ronny kallar alla anmälda representanter till telefonmöte gällande en medlemsavgift samt gemensam tidning.

 

Catrin
Ronny

15.

Rapport

  •     SBaK:s lokalavdelningar..

  •    SBaK:s rasklubbar ..

  •   Ronny rapporterar från SKK möte gällande BH och SRD. Deltog gjorde Tessy  Waerlien, Marie Kvenild samt Ronny Westerlund. Ronny rapporterar att mötet avlöpte i en konstruktiv anda med för rasen viktiga frågor utifrån SRD.

 

Ronny

16.

Mötets aktuella frågor         

a)     BAN Interimsstyrelse är utsedd denna arbetar för att få till ett medlemsmöte snarast. BANK´s kassa saldo kommer att återföras till klubben när nytt konto för BANK öppnats.

b)     Uppdaterade stadgar för Cs och LA. OK.

c)      Behandling av överklagande gällande Avauktorisering (protokoll 2014-11-20 § 11) av drevprovsdomare   (Se bilaga sänd 2015-03-28) Mötet beslutar att bordlägga frågan och invänta svar på aktuell överklagan från SKK JHK.  Sekr Catrin Hultén skickar fråga till JHK hur ärendet ligger till där.

d)     Rapport Uppfödarkonferensen. Cs har fått fin feedback av deltagarna med önskemål om fler liknande träffar.  Christina Järveback skickar en specifikation på hur konferensen avlöpt till SKK.

e)     Ansökan om bildande av Svenska Grand Basset Griffon Vendeen Klubben( se bilaga) Cs beslutar att godkänna ansökan gällande bildande av rasklubb. Frågan angående ekonomiskt bidrag skickas vidare till BGV klubben. Interimsstyrelse utsedd 2014-11-20 bestående av Sammankallande Zelina Olesen, Sekr Catrin Hultén samt Monica Andersson. Dessa kommer att arbeta med att få ett bildandemöte till stånd 2015-06-27.

f)       Hur kan medlemmar på ett enkelt sätt få tillgång till bilagor av inkommande utgående skrivelser till Cs?

Cs rekommenderar att man som enskild medlem begär ut bilaga av sekreteraren i Cs eller sekreterare i respektive LA då det i dagsläget ej finns något annat bra sätt att delge bilagor. Man måste även här ta hänsyn till att viss sekretess kan råda.

 

/På förfrågan från Cecilia von Braun angående Tinkerhäst S möjlighet att använda SBaK´s telmötes tjänst beslutar styrelsen genom mail beslut att ej bifalla förfrågan. CVB är informerad.

 

17.

Övriga frågor

Inga övrig frågor

18.

Nästa möte

16/6 19.00

 

19.

Mötet avslutas

Ordförande tackar deltagarna och förklarar mötet avslutat

 

Skrivet av: Catrin Hultén

 
 
  Ordf.
Magdalena Lindberg
  

-------------------
--------------------
(Justerare)
Berit Roos