Protokoll för:

Svenska Bassetklubben, CS

Plats och datum:
tisd 16  juni 2015 kl.19.00 tel.möte

Närvarande:
Magdalena Lindberg Ronny Westerlund Håkan Hemäng Christina Järveback Stefan Lundh Berit Roos

Anmält förhinder:
Catrin Hulten

Frånvarande:
Tomas Danielsson Oscar Mårtensson

 

§

Ärende                                           Beslut *

Ansvarig

1.

Mötet öppnas av Magdalena

2. 

Val av mötesordförande Magdalena, mötessekreterare Berit

3.

Val av justeringsperson Christina

4.

Dagordningen godkändes

5.

Föregående protokoll  20150505 godkändes

6.

Inkommande skrivelser

2015-05-04 Mailsvar från SKK med korrigering av felregistrerat drevprovsresultat. 

2015-05-20 Inbjudan till grundutbildning för avelsfunktionärer 10-11 oktober 2015‏

 

2015-05-21 Information angående viltspårsveckan på Kosta skjutfält 6-12 juli från Svenska Schweisshundförbundet.

2015-05-25 Skrivelse från JHK angående inhibition av SBaK´s avauktorisering av drevprovsdomare.

2015-04-27 Förfrågan från Griffon Fauve de Bretagne klubben om deras medlemmar som vill bli viltspårdomare kan göra detta genom SBaK.

2015-06-06 Info från Joakim Andersson, Basset Väst  angående deras arrangemang runt viltspårs SM 2015 8 Augusti.

2015-06-08 Ansökan från domare som vill utöka rasregister med Bassetraserna.  CS tillstyrker

 

7.

Utgående Skrivelser

2015-05-01 Mail till SKK ang. felaktigt registrerat drevprovsresultat

2015-05-04 Skrivelse från Håkan Hemäng till SKK angående otydlig dagordning av SKK typstadgar.

2015-05-17 Utskick till LA samt rasklubb att titta i kalendern innan man bokar domare till sina utställningar. För att på så sätt undvika att man bokar samma domare för ofta inom SBaK.

2015-05-25 Påminnelse till rasklubbarna angående arbetet inför exteriördomarkonferensen.

2015-05-31 Håkan Hemäng skickar ut info till JHK med en förteckning över vilka LA som vill arrangera domarkonferens med hundsläpp.

2015-06-10 Utskick av minnesanteckningar från framtidsgruppnens möte till samtliga berörda samt Cs.

 

8.

AU Beslut

2015-05-28

Beslut att annullera tidigare beslut (se protokoll 2015-03-03 § 13 d) där beslut om 3 tryckta nummer tagits. Således kommer åter 4 nr ges ut.

CS tillstyrker Au-beslutet

 

9.

Bordlagda frågor till detta styrelsemöte

Inga

 

10.

Utställningsgruppen

2017 års utställningar godkända av SKK

Ansökan från domare som vill utöka sitt rasregister skickas till RASklubb för återkoppling snarast till CS som tar beslut-

Christina skickar remiss till RASklubbarna betr Championat och Utställningsmerit. Senast den 1 jan 2016 skall svaret vara Kjell Svensson SKK  tillhanda

 

Christina

11.

Jaktgruppen (drev och viltspår)

Uppgifter för regelrevidering av viltspår. Stefan har inte fått någon återkoppling från Tomas. Uppgifterna skall vara insamlade och inskickade före den 31 juli för att komma med . Stefan tillskriver alla viltspårkommissarier och domare igen och ber om svar omgående.

 

Program för avelsutvärdering för drevprovsegenskaper skickas ut till RASklubbarna från drevprovsansvarig.

 

Håkan

Oskar

Tomas

Stefan

 

12.

Ekonomi 

Anso har ringt till Christina och gjort vissa påpekanden om besparingar som bör göras i budget. CS vill har skriftligt på påpekandena

 

Christina

13.

Bassetbladet

Christina Järveback har skickat in en rapport från uppfödarmötet i april.

Det är viktigt att CS får Bassetbladet för korrekturläsning i god tid för att hinna påpeka ändringar. Nu kommer viltspårrutan med igen fast det påpekades att den var fel redan i förra numret

 

14.

Framtidsgruppen

2015-05-26 Möte i framtidsgruppen. (Se bilaga minnesanteckningar )

Ronny redogjorde för mötet och såg positivt fram på nästa möte

 

Ronny

15.

Rapport

  • SBaK:s lokalavdelningar

  • La Öst har anmält att man har svårt att arrangera BassetSM i höst både fullmäktige och kommissarier har avgått, samt provmarker har försvunnit. La Öst förhör sig om något annat La kan hjälpa till

  • La Öst har även svårt att bedriva drevprovsverksamhet och har tillskrivit SKK med
    begäran om att få använda sig av Dreverklubben.

  • SBaK:s rasklubbar

  • BANK. Hemsidan kommer igång under sommaren, adress www.bassetartesienklubben.se. BANmöte är fastställt till den 26 september plats inte fastställd ännu.

 

Ronny

16.

Mötets aktuella frågor

a)   a) Behandling av förfrågan från Griffon Fauve de Bretagne klubben (Se ink skrivelser)
     CS tillstyrker förfrågan

b)   b)  Inhibition från SKK, JHK av SBaK´s beslut om avauktorisation av 
      viltspår & drevprovsdomare.

Beslutades att Magdalena, Catrin och Håkan sammanställer materialet på nytt enligt SKK:s, JhK anvisningar och sänder åter in avauktorisering av viltspårs- och drevprovsdomare nn. Ev. kompletterande med nya uppgifter.

 

17.

Övriga frågor

Telefonmöten

Hur bokar vi telefonmöten framöver. Det har kommit till CS kännedom att otillåten telefonavlyssning förekommit vid ett flertal tillfällen. Christina kontaktar AFFINIPY och kollar om man kan få en lista på vem som ringt .

Förtydligande om hur anmälan till spårprov och drevprov skall gå tillväga bör göras av dess ansvariga i CS.

Exteriördomarkonferansen 2016

Rasklubbarna måste börja och jobba aktivt

 

18.

Nästa möte

26 augusti kl 19.00

 

19.

Mötet avslutas

Magdalena avslutar mötet och önskar alla en skön sommar

 

Skrivet av: Berit Roos

 
 
  Ordf.

-------------------
--------------------
(Justerare)