Protokoll för:

Svenska Bassetklubben, CS

Plats och datum:
Onsd 26 Aug 2015 kl. 19.00-21.00

Närvarande:
 Magda Christina, Håkan Stefan Berit

Anmält förhinder:
Catrin Ronny

Frånvarande:
Tomas Oscar

 

§

Ärende                                           Beslut *

Ansvarig

1.

Mötet öppnas

2. 

Val av mötesordförande, Magda mötessekreterare Berit

3.

Val av justeringsperson Håkan

4.

Godkännande av dagordning

5.

Föregående protokoll  20150616

6.

Inkommande skrivelser

2015-06-16 Basset Öst informerar om skrivelse från en av deras domare i viltspår och drevprov som med omedelbar verkan uppger att denne vill avsäga sig alla uppdrag inom Basset Öst. Bilaga på mailet skickat till samtliga i Cs.

2015-06-30 Nyhetsbrev från Svenska Kennelklubben

2015-07-23 Mail från Tommy Lannemar från Specialklubben för ställande

Fågelhundar. SSF tillstyrker förslaget till SKKs policy för hundanvändning vid jaktprov, jaktträning och jakt

2015-07-27 Reviderat RAS för Basset Hound

  2015-08-04 Mail angående erbjudande om att arrangera Basset SM i drev 
från Annette E. Petersson

2015-08-04 Björn Ek SKK Infoblad om Regler och riktlinjer för konferenser.

2015-08-07  Angående: SKKs Utställningskommittés funktionärsstipendium.

2015-08-10 Kontaktlista BH Ny styrelse.

2015-08-19 Björn Ek skrivelse angående Arrangera Jaktprov. 

7.

Utgående skrivelser
2015-06-30 Info angåendeTelefonmöte ang. Avelsutvärdering / Drevprovsdokumentation.

2015-07-02  Påminnelse angående Remissvar viltspår från Stefan Lundh till samtliga rasklubbar och LA

2015-07-31 Remisssvar viltspårrevidering frånSBaK CS‏.

  2015-08-04 Svar från Håkan Hemäng till Anette Peterson mfl ang arrangemang av Basset SM.

8.

AU-beslut
Beslut taget angående deltagande av löptik under viltspår SM. 
Löptik får deltaga men ska hållas skild från resterande ekipage.

Beslutet godkänns
Håkan ändrar i PM för att arrangera SM

9.

Bordlagda frågor till detta styrelsemöte
Inga

10.

Utställningsgruppen
Förändring av anmälningsblankett för utställning Håkan kontaktar Annika och Carina för att få in förslag

Christina

11.

Jaktgruppen (drev och viltspår)

SmåhundsSM
Gösta Mörk som var utsedd att hålla i gruppen för drever, beagle och basset har inte längre möjlighet att ställa upp. Frågan bordläggs till nästa möte.

Hunddata har bytt namn till att Arrangera Jaktprov. Christina undertecknar avtal och skickar till SKK. Representant i SKK Folke Johansson för beagle drever basset

Stefan tar upp frågan om jägarexamen krävs för att bli spårdomare. 
Svar
  SBaK följer SKK:s regler

ViltspårSM 2015
CS representerades av Stefan som redogjorde för arrangemanget som han tyckte var välordnat och trevligt

Håkan

Oskar

Tomas

Stefan

 

12.

Ekonomi 

Innestående PG 55.668 Bankgiro 171.203

Exteriördomarkonferansen

Kostnadsfråga från drever/bealgleklubben kan SBaK ta hela kostnaden för konferansen för att i efterhand fördela på klubbarna. Beslut. SBaK kan ta hela kostnaden under förutsättning att drever/beagleklubben förskotterar överenskommen summa
Christina

13.

Bassetbladet
Reportage om Olofssons, Kärråsens kennel med bild Håkan fixar

Stort tack till Eva Pettersson som lyckats sänka kostnaderna för Bassetbladet med 7.000:- kr/nummer

14.

Hemsida
Catrin

15.

Rapport

  •         SBaK:s lokalavdelningar.
        Östra har stor uppslutning till sin utställning den 26 augusti ca 110 hundar anmälda

·          

  •          SBaK:s rasklubbar ..

BANK har tvingats ändra sitt möte till den 19 september. Olyckligtvis kolliderar det med nordöstras utställning i Kungsör – men om nordöstra lägger BANhundarna först på dagen hinner de som vill till mötet i Tidaholm

Det är försent att ändra dag eller plats eftersom man på avels-och uppfödarkonferansen i Jönköping 18/19 april beslutade att alla BANägare skulle kallas  via post och kallelserna har redan skickats ut. BANK har inte ekonomi att skicka ut kallelsena ytterligare en gång, men kan justera programpunkterna.

Ronny

16.

Mötets aktuella frågor

a)  Disciplinära övertramp omkring ärendet Kjell-Åke Frykholms avauktorisering. Från om med nu kommer CS att skicka alla övertramp  som är ställda till SBaK direkt till SKK och diciplinnämnden

b)  Framtidsgruppens arbete bordlägges till nästa möte. Magda skickar frågan till gruppen om hur samtalen gått hittills

c)  Framtagande av dokument ”Arbetsbeskrivning för ledamot (förtroendevald) i SBaK CS, dess lokalavdelningar och rasklubbar” Håkan tar fram förslag tillsammans med Brun Föreningskommitten

d)  Kennelfullmäktige.SKK. den 2-4 oktober Christina deltar från SBaK

 RAS för Basset Hound godkändes

17.

Övriga frågor

Exteriördomarkonferansen
Magda och Christina redogör från telefonmötet med drever/beagle och basset

Fullmäktigemöte 2016
Det är dags att vid nästa möte påbörja planeringen

18.

Nästa möte
Nästa möte den 23 september kl 19.00

19.

Mötet avslutas
Magda tackar de närvarande och avslutar mötet

Skrivet av: Berit Roos

 
 
  Ordf.

-------------------
--------------------
(Justerare)