Protokoll för:

Svenska Bassetklubben, CS

Plats och datum:
Onsd 23 Sept 2015 kl.19.00 t

Närvarande:M
Magdalena Lindberg, Håkan
Hemäng, Catrin Hultén, Berit Roos, 
Ronny
Westerlund, 
Stefan Lundh (avslutar 30 min
innan mötets slut pga tidsbrist)

Anmält förhinder:
Christina Järveback

Frånvarande:
Thomas Danielsson , Oscar Mårtensson

 

§

Ärende                                           Beslut *

Ansvarig

1.

Mötet öppnas

2. 

Ev. val av mötesordförande, mötessekreterare
Sittande

3.

Val av justeringsperson
Berit

4.

Godkännande av dagordning
Mötet godkänner dagordningen.

5.

Föregående protokoll
2015-08-26

6.

Inkommande skrivelser

2015-08-27 Björn Ek, Protokollsutdrag från Jhkl senaste möte

2015-09-04 Ann-Sofie Flygare, Information angående ansökan om utställningsprogram.

2015-09-08 Inbjudan till ras och specialklubbar angående SMÖKs utställning på Öland.

2015-09-16 Annika Sjöblom, Info angående uppdatering av medlemshantering.

2015-09-17 Inbjudan till rasklubbstorg på Stockholms hundmässa.

2015-09-18 Ulrika Henriksson, Auktorisationer/Extriördomare. 
Christina Daniels basset fauve de bretagne/petit basset griffon vendéen
Benny Blidh von Schedvin petit basset griffon vendéen

7.

Utgående skrivelser
2015-08-28 Förbindelse för deltagande av SBaK i SKK projekt Arrangera
Jaktprov.

2015-09-09 Skrivelse till Dreverklubben från Håkan Hemäng gällande SBaKs möjligheter till insyn samt inflytande över småhunds SM.

2015-09-14 Skrivelse till SKK Ulrika Henriksson gällande AU beslut angående dispens för domare Göran Hallberger som aspirant domare under Basset Öst utställning i Skedhult 2015-08-29.

8.

AU-beslut
2015-08-31 AU beslut att ge Göran Hallberger dispens som aspirantdomare
för Basset Fauve de Bretagne under utställningen i Skedhult 2015-08-29.
 
Mötet godkänner AU beslut.

9.

Bordlagda frågor till detta styrelsemöte

10.

Utställningsgruppen Christina

11.

Jaktgruppen (drev och viltspår)
SBaK skrivit under förbindelse att delta i projekt Arrangera Jaktprov.
2015-08-30 Årliga drevprovskonferensen utfördes på vätterleden där representanter från samtliga La deltog undantaget NÖ. NÖ har en egen
drevprovskonferens 2015-09-26—27.

Angående småhunds SM så har Håkan Hemäng kontaktat drever klubben för att få en redogörelse för ekonomin samt insyn i övrigt. Har i ej till dags datum fått svar.

Håkan

Oscar

Stefan

 

12.

Ekonomi
Balansrapport, Resultatrapport samt redovisning utsänt som bilagor till samtliga i styrelsen. (Bilaga 2015-09-22)

Christina

13.

Bassetbladet
Håkan kontaktar redaktören om att Cs vill ha återkoppling efter korrektur.

14.

Framtidsgruppen

Rapport efterfrågades av ordförande till nästa möte på styrelsemötet 2015-08-26.

Ronny informerar om offert på 23.000 kr gällande en gemensam tidning i A4
format.
Under framtidsgruppens möte var inte samtliga överens gällande gemensam
tidning ej heller gällande gemensam avgift.

De som är positivt inställda till gemensam tidning samt ett medlemskap är
Petit och Grand klubben genom Carina Veen Huise respektive Catrin Hultén.
Representant för BH Sussie Lindqvist ställer sig tveksam till att BHS skulle
vara intresserade av en tidning eller gemensamt medlemskap då endast 10% av klubbens medlemmar är medlem i SBaK.

Ronny

15.

Rapport LA Rasklubbar
Inget har inkommit.

Ronny

16.

Mötets aktuella frågor

a) Fullmäktige 2016 Mötet beslutar att fullmäktige ska hållas 14-15 Maj
b)
Grand klubben ansökan om startbidrag. (bilaga 2015-09-22) Cs beslutar att Grand klubben får ett lån på 5000kr som ska betalas tillbaka under en period av tre år.
c)
Ska löpande tikar tillåtas vid Drevprovs SM.
Cs beslutar att löptik ej ska vara tillåten att deltaga på Drevprovs
SM.
d)

Inköp av chipläsare. inköp av broderade tygmärken med SBaK:s logga
Cs ska försöka hitta gemensam inköpare för chipläsare till domare. Stefan tittar på möjligheter för detta. Gällande inköp av tygmärken beslutar Cs att ca 200 broderade
märken köps in.
e)
Auktorisering av Magnus Arvidsson, SBaK Syd Cs beslutar att Auktorisera Magnus Arvidsson som drevprovsdomare.
f)

Godkännande av Riktlinjer gällande SBaK:s drevprovsverksamhet 2015-2016 (Bilaga) Mötet beslutar att godkänna föreslagna riktlinjer för drevprovsverksamhet.
g)

Diciplinärenden
Punkten bordläggs för att tas upp vid enskilt möte angående
diciplinärenden.
h)

Förhållningsregler/arbetsbeskrivning för SBaK:s ledamöter.
Cs arbetar med att ta fram en arbetsbeskrivning för La och
rasklubbar som är enkel och tydlig utifrån SKK´s
föreningspaket. 

i)

BANK Årsmöte, samt presentation av RAS. (Se bilaga)
BANK har vid sitt Medlemsmöte som enligt klubben är likaställt med
årsmöte i sin utformning med röstlängd samt i god tid utskickad
kallelse och information gällande mötet på klubbens hemsida.
*
Cs anser att BANK har valt ett olyckligt ordval vid kallelse till mötet.
Cs anser dock att ordvalet ej ska ligga klubben till last då mötet i alla
andra avseenden har följt de regler som är ålagda en förening
gällande möte där styrelse kan väljas. Cs beslutar utifrån detta att BANKs valda styrelse är giltig fram till nytt årsmöte som enligt stadgar för rasklubb ska ske innan sista mars 2016. Frågan angående RAS bordläggs till nästa möte.

j)
Logotype för medlemskort. Catrin tittar på olika förslag, gäller även tygmärken.
k)
Monter Stockholms hundmässa 2015. Cs beslutar att SBaK ska ha en monter på mässan. Catrin är kontaktperson för rasklubbarna.

17.

Övriga frågor

Endast en anmälningsblankett vid tävling ska användas. 
Denna finns på
SBaK´s hemsida. 
Det föreslås att LA länkar till centralsidan för att alla ska
kunna använda samma blankett.

18.

Nästa möte
2015-10-26 kl 19.00

19.

Mötet avslutas
Skrivet av: Catrin Hultén

 
 
  Ordf.
Magdalena Lindberg
-------------------
--------------------
(Justerare)
Berit Roos