Protokoll fört vid telefonmöte med

Centralstyrelsen för

Svenska Bassetklubben

Plats och datum:

Månd 2/11 19.00

 

 

Närvarande:
Magdalena Lindberg, Håkan Hemäng, Christina Järveback, Stefan Lundh, Berit Roos, Ronny Westerlund

Anmält förhinder:
Catrin Hultén

Frånvarande:
Tomas Danielsson, Oscar Mårtensson

 

§

 

Ärende

Ansvarig

1.  

Mötet öppnas 

 

2.  

Val av mötesordförande Magdalena Lindberg, mötessekreterare Berit Roos

                       

 

3.  

Val av justeringsperson Stefan Lundh

 

 

4.

Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes efter viss komplettering  

 

5.

Föregående protokoll  2015-09-23 godkändes  

 

6.

Inkommande skrivelser

2015-10-25 Skrivelse från Ingemar Olofsson angående hans synpunkt på avauktoriserings ärendet i Basset Öst.

2015-10-18 Information från Brith Andersson monteransvarig angående kostnader för specialklubbs deltagande på mässan.

2015-10-15
Information från Nina Berggren SKK angående att specialklubbar inte kan ha monter på rasklubbstorget.

2015-10-13 Uppdaterad information angående ny utvecklingsavgift, IT-stöd för utställningsverksamheten samt SKKs Internetanmälan‏.

2015-10-08 Remiss angående Allmänna regler för utställningar, prov, tävlingar och beskrivningar 2017-2021‏ från Kjell Svensson SKK.

2015-10-07 Mail från SBHS angående att de ska ha egen rasmonter på Stora Stockholms hundmässa.

2015-10-07 Mail från Karin Drotz SKK angående Information om entropion och ögats adnexa‏. Viktig information till ras- och specialklubbar och för vidarebefordran till klubbens avelsfunktionärer.

2015-10-14 Information från Nina Berggren angående monter på stora Stockholm där hon meddelar att specialklubbar ej längre får delta på rasklubbstorget. Varje rasklubb måste hyra egen monterplats.

2015-09-30 Protokoll från DN-sammanträde den 21 augusti‏. SKK.

2015-09-30 Svenska Kennelklubbens nya uppfödarutbildning - intresse för ytterligare handledarutbildning‏. SKK.

2015-10-30 Mail från Anso Pettersson med budgetfrågor

2015-10-31 Mail från Håkan Eklund ang småhundsSM

2015-11-02 Brev från Ann Jonasson med synpunkter till avaktorisations-ärendet

 

7

Utgående skrivelser

2015-10-08 Offertförfrågan från Stefan Lundh om priser på chipsläsare

2015-10-23 Håkan Hemäng har beställt prov på tygmärken genom Premiemax AB.

2015-10-30  Från Håkan Hemäng med inbjudan till alla La om BassetSM drev

2015-10-30 Mail till Håkan Eklund ang budgeten för SmåhundsSM

 

8.

AU-beslut

 Inga beslut tagna.

 

9.

Bordlagda frågor till detta styrelsemöte   

 Disciplinärenden Magdalena Lindberg skickar

 BANK RAS förtydligande inhämtas till nästa CSmöte den 8 december

 

Alla

10.

Utställningsgruppen

Frågeställning ang. monter på Stora Stockholm. Catrin Hultén skriver och frågar varför man prioriterar Rasklubbarna före Svenska Bassetklubben

Före 2015-12-30 skall ansökningar för utställningar 2018 vara SKK tillhanda  

Christina

11.

Jaktgruppen (drev och viltspår)

a)


Viltspår för blandrashundar utan tävlingslicens. Det har inkommit till CS:s kännedom att tävlingslicens har sökts i efterhand. Stefan Lundh tar kontakt med domaren ifråga så rätt information kommer till hundägarens kännedom
b)
Ny viltspårdomare Jan Westby godkändes
c)
Rapport från regelrevideringsgruppen för nya drevprovsregler 2017
d) 

Håkan Hemäng lämnar rapport om Drevprovs-SM som kommer att gå av stapeln den 12-13november i trakterna runt Finspång och att inbjudan är utskickad till La
e)
SmåhundSM - Håkan Hemäng begär åter igen in budget från Västsvenska Dreverklubben för arrangemanget med hänvisning till Fullmäktigebeslut 2014.

 

Håkan

Oskar

Tomas 

Stefan

12.

Ekoni
Enl. Christinas mail-utskick den 25/10.
Christina Järveback besvarar Anso Petterssons mail beträffande budgetfrågorna

Christina

13.

Bassetbladet

Stoppdatum den 1 november

Catrin alla

14.

Framtidsgruppen

a)
Rapport från framtidsgruppens möte 2015-10-22 
Ronny Westerlund redogjorde från sista mötet
b)
LA indelning.
CS skriver en remiss om ny LA-indelning till fullmäktigemötet den 15 maj.

Ronny

15.

Rapport från LA och Rasklubbar.

Inga rapporter har inkommit  

Ronny

16.

Mötets aktuella frågor  

a)  Disciplinärende:  
XX -mail sänt till samtliga i CS med påhopp av förtroendevald YY -otrevligt telefonsamtal till markägare för att söka finna/tillverka osämja runt drevprov och svartmåla hundägare  

AA -mailpåhopp på SBaK Öst:s styrelse och domarkollegor inför extrainsatt drevprovskollegie.  

AA ska även få en erinran i sin domargärning inom SBaK. Detta pga att han själv är domare och har handlat oetiskt tillsammans med domarkollegan BB  

b)

Återkallande av drevprovsresultat 2014-10-30, 2014-11-01 skickas till SKK för åtgärd
Samtliga övertramp som föregått disciplinärendena och erinran (a) samt återkallande av drevprovsresultat (b) är pga händelser som resulterade i insändning av avauktorisering av drevprovs- och viltspårsdomare BB. Denna avauktorisering kommer återigen att sändas in till SKK för verkställning för SBaK:s räkning. Detta efter nytt förbiseende av domaren inför extrainsatt drevprovskollegie samt nya inskickade dokument till SBaK CS från f.d. ordförande i SBaK Öst,  Ann Jonasson, samt från f.d. drevprovsansvarig i CS, Ingemar Olofsson.  
c)
Fullmäktige. Christina Järveback begär in offerter på från olika   konferansställen till nästa CSmöte den 8 december.  

 

17.

Övriga Frågor

 

18.

Nästa möte

Nästa möte beslutades till den 8 december 2015 kl 19.00

 

19.

Mötet avslutas 

Magda tackar de närvarande och förklarar mötet avslutat