Protokoll fört vid telefonmöte med

Centralstyrelsen för

Svenska Bassetklubben

Plats och datum:

Tisd 8/12 19.00

 

 

Närvarande:
Håkan Hemäng, Berit Roos, Ronny Westerlund, Magdalena Lundberg, Christina Järveback Catrin Hultén

Anmält förhinder:
Stefan Lundh

Frånvarande:
Tomas Danielsson, Oscar Mårtensson

§

Ärende

Ansvarig

1.

 

Mötet öppnas

Ordförande förklarar mötet öppnat.

2.

Ev. val av mötesordförande, mötessekreterare
Sittande

3.

Val av justeringsperson
Ronny Westerlund

4.

 

 

Godkännande av dagordning

Mötet Godkänner dagordningen

5.

Föregående protokoll 2015-11-02

6.

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

Inkommande skrivelser

2015-11-13   protokollsutdrag från SKKs arbetsgrupp för standardfrågor angående översättningen av standarden för petit basset griffon vendéen. Utskickat av Håkan Eriksson SKK.

2015-11-23 Ansökningar preparandkurs för Christian Gabler 2016‏ utskickat från Ulrika Henriksson SKK.

2015-11-27 Supplement till Utställnings och championatregler från SKK.

2015-11-29 Protokoll från årets Kennelfullmäktige‏ SKK.

2015-11-30 Godkännande från Petit klubben gällande Christian Gabler preparandkurs samt godkännande från BFDB, BANK, och Grand Klubben gällande densamma.

2015-12-02 Ansökningsdatum för utställningsprogram 2018‏ utsänt från SKK.

2015-12-07 Förfrågan från medlemmar på Gotland om att få tillhöra Basset Öst.

7.

 


 

 

 

Utgående skrivelser

Christina skickat ut ekonomisk rapport till alla i styrelsen 2015-12-06.

 

2015-11-19 Utskick angående inkommen förfrågan om preparandkurs för för utställningsdomare från Christian Gabler och samt utökning av rasregister från Bo Paulsson.

2015-10-30 Skrivelse gällande förfrågan om insyn i budget runt småhunds SM utsänt till Svenska dreverklubben av Håkan Hemäng.

2015-11-19 Begäran av underlag för SBaK bokföring i samband med utbetalning för småhunds SM utsänt till Svenska dreverklubben av Håkan Hemäng.

8.

 

 


AU-beslut

2015-11-15 Beslut angående att skicka Christina Järveback som representant för SBaK till möte angående SRD inför exteriördomarkonferensen 2016.

2015-11-15 Beslut att ge Eva Pettersson i uppdrag att sammanställa domarkompendiet till en kostnad av 3000-5000 kr.

 

*

9.

 

 

Bordlagda frågor till detta styrelsemöte

a)Diciplinärenden

b)RAS BAN

 

 

Alla

10.

 

 

 

 


Utställningsgruppen

a)Christina redogör för mötet på SKK angående SRD inför exteriördomarkonferensen.

SRD gruppen har skickat ett tilläggsbrev till alla domare som dömer Basset gällande SRD på Basset Hound. (Se bilaga)

b) BGV klubben förfrågan angående byte av plats och tid för utställningen 2017

Cs beslutar godkänna förfrågan.

c) Raskompendier för BBDG och BH är klara.

Christina

 

 

 

 

 

 

11.

 

 

 

 

 


 

Jaktgruppen (drev och viltspår)

a) Basset SM

Håkan redogör för att Basset SM avlöpte väl. Dock har priset för bästa samarbete ej delats ut på grund av att vandringspriset ej kom klubben tillhanda i tid.

b) Cs beslutar att endast ta ansvar för de vandringspriser som delas ut av Cs

Småhunds SM: Lagledarna beslutade att bilda en arbetsgrupp enligt tidigare beslut för att diskutera formen för framtida SM.

Viltspårsdomare som ej dömt blandras är nu informerad om att endast tävlingslicens krävs för att starta på officiellt viltspår.

Efterågan från LA att få en uppdaterad domarlista gällande drevprov och viltspårs domare.

Håkan

Oskar

Tomas

Stefan

*

12.

 

 

Ekonomi

Eko rapport visar ett + saldo på 37,000 kr.

Christina

13.

 

Bassetbladet

Eva Pettersson är redaktör för Bassetbladet Nr 1 2016.

Catrin alla

14.

 

 

 

Framtidsgruppen

Eva Pettersson har avsagt sig vidare deltagande i framtidsgruppen.

Ronny informerar om att de som är med i rasklubb samt SBaK är 75% SBHS 66% BGVk.

För övriga raser har listor ej inkommit i skrivande stund.

Ronny

15.

Rapport från LA och Rasklubbar.

Ronny

16.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mötets aktuella frågor

 

a) RAS BAN

Cs beslutar att godkänna ras för BAN

b) Fråga från medlemmar på Gotland om att få tillhöra Basset Öst. Lista på 20 medlemmar som under möte enats om att skicka förfrågan till Cs i ärendet.

Cs beslutar att hemställan från Gotland ej behandlas under dagens möte då Cs planerar att inkomma med en remiss angående ändring av den geografiska fördelningen i LA inför fullmäktige 2016-05-15.

I övrigt ges som information att det står varje medlem fritt att ansöka medlemskap till vilket LA man önskar tillhöra.

c) Tygdekal pris?

Cs beslutar att dekalen ska kosta 30 kr för en 50 kr för två inkl porto.

d)

e)

 

 

 

*

 

 

 

*

 

 

 

 

 

 

*

17.

Övriga Frågor

18.

Nästa möte
2016-01-21 19.00

19.

Mötet avslutas
Ordförande förklarar mötet avslutas.

Vid tangentbordet: Catrin Hultén                                                                                          


Ordförande:                                                                     Justeras: