Centralstyrelsen för
Svenska Bassetklubben

Plats och datum: 160121
Torsd 19.00
tel.möte

 

Magdalena Lindberg, Christina Järveback, Håkan Hemäng, Berit Roos, Ronny Westerlund

Anmält förhinder: Catrin Hultén

Frånvarande:
Stefan Lundh, Oskar Mårtensson,
Tomas Danielsson

§

Ärende

Ansvarig

1.

Mötet öppnas

Magdalena förklarar mötet öppnat

2.

Val av mötesordförande, mötessekreterare

Magdalena valdes till ordförande och Berit till sekreterare

3.

Val av justeringsperson

Ronny valdes att justera dagens protokoll

4.

Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes

5.

Föregående protokoll 2015-12-08

Föregående protokoll godkändes

6.

 

 

Inkommande skrivelser

15-11-06 Skrivelse från föreningskommittén gällande ärende rörande specialklubb

151219 Inbjudan Öster-Malma träffen‏.

15-11-30 Ras Basset Hound

16-01-10 Ansökan från La Väst ang ändrat årsmötesdatum. Sändes till H. Hemäng.

16-01-18 Svar på förfrågan om namnbyte av Sv Basset Griffon Vendeen Klubben till Petit Basset Griffon Vendeen Klubben.

16-01-18 Remiss från SKK Utställningskommitté angående utställningsreglerna 2017-2021.‏ Svar senast 160125.

16-01-02 Riktlinjer vid användande av tekniska hjälpmedel vid prov‏, JhK SSK Björn Ek.

16-01-02 Jakthundspolicy‏ utskick från Björn Ek JhK SSK.

16-01-14 Förslag till nya viltspårregler


7

Utgående skrivelser

15-12-17 Håkan H. sänder alla La och rasklubbar inom SBaK en enkät ang. den kommande revideringen av de nuvarande drevproven.

16-01-13 Håkan sänder La väst (M. Viitanen) CS (AU) beslut om godkännande att senarelägga sitt årsmöte.

16-01-17 Christina Järveback påminner LA om att det är dags att ansöka om utställningsprogram för 2018.

16-01-18 Fråga till SKK från Christina Järveback angående namnbyte för Sv Basset Griffon Vendeen klubben tillbaka till Petit klubben.

160119 Skrivelse till SKK FK med utdrag ur Cs protokoll 150923 angående BANK.

16-01-21 Håkan kontaktar Gotland enl förra protokollet

8.

AU-beslut

160113 AU Beslutar att godkänna LA Väst begäran om att ha sitt årsmöte tre dagar efter det sista datum som enligt SBaK Stadgar är 15/3.

Cs godkänner Au-beslutet

9.

Bordlagda frågor till detta styrelsemöte

a) Diciplinärenden

CS beslutar att nu, efter denna drevprovssäsong, sända vidare disciplinärenden tillsammans med avauktorisering. Allt enligt tidigare beslut.

Beslutar även att skicka skrivelse med erinran till drev-/viltspårsdomare EE som enligt mail den 16/6 avsade sig alla uppdrag inom SBaK. EE ville dock, enligt senare mail fortsätta döma men ärendet/beslutet var då vidarebefordrat till CS.
Även proven som dömdes hos EE har ifrågasatts och sänds till SKK.

 

 

Alla

 

10.

Utställningsgruppen

Inget speciellt att informera om

 

Christina

11.

Jaktgruppen (drev och viltspår)

Viltspår:

Förslag för nya viltspårsregler har inkommit från SKK. Vi fann att det var inga ändringar som var positiva ur SBaK:s synpunkt, med vårt remissvar som grund. Ny kontakt bör tas med La inför remissomgång 2.

Uträkningarna för Årets Viltspårshund bör köra igång! Alla protokoll, från alla La ska sändas till CS och då till Stefan Lundh samt till resp. rasklubb. Håkan sänder mail och informerar La om detta.

Drevprov:

Förslag på förändringar av våra drevprovsregler har sänds ut till alla La och rasklubbar. Nästan alla har svarat på något sätt (per mail alt. tel). Synpunkterna har lämnats vidare till den grupp som arbetar med drevprovsrevideringen med representanter från främst SBaK, Beagleklubben, Taxklubben och Dreverklubben.

Drevprovsperiod 2 är nu genomförd. Alla La har dock inte haft något drevprovskollegie. Tre av SBaK:s La har nya kommissarier inför denna drevprovssäsong vilket kräver sin inkörsperiod.

Håkan

Oskar

Tomas

Stefan

12.

Ekonomi

Resultatet för 2015 var +16.044 Kronor

Christina

13.

Bassetbladet

Stoppdatum 15 februari

Felet betr PGVV:s valphänvisare tillrättat

Catrin alla

14.

Framtidsgruppen

Mötet den 20 januari inställt på grund av manfall. Tidpunkt för nytt möte är den 2 februari.

Ronny

15.

Rapport från LA och Rasklubbar.

La NordÖstra var positiva till av Gotland vill tillhöra La Östra vid sitt sista sammanträde.

Ronny

16.

Mötets aktuella frågor

Uppstart BANK samt BANK ekonomi Ordförande Magdalena Lindberg skriver ett förtydligande till Föreningsskommittén SKK och Revisorerna i SBaK om tillvägagångssättet vid uppstarten av BANK (BANK:s styrelse är fortfarande att betrakta som en interimsstyrelse), samt att CS har fullt förtroende för förvaltningen av återbetalda medel fram till årsmötet i BANK den 12 mars 2016

b) RAS BassetHound

Ras för Basset Hound godkändes med gjorda ändringar

c)Årets hund.

Håkan skickar till våra La och till drevprovskommissarier om att de snarast änder alla viltspårsprotokoll och senast 10 februari sänder alla drevprovsprotokoll till Avelsråden så att Årets hund hinner räknas och pokaler hinner beställas och levereras till Årsmötena. Berit påminner Avelsråden

d) Fullmäktige 20160515

Fullmäktige förhandsbokat på Scandic Väst Örebro den 14-15 maj

e) Exteriördomarkonferens inkl Raskompendiet

Eva Pettersson har inte fått något material från Grand

f) Namnbyte

CS beslutar att godkänna Namnbytet från Basset Griffon Vendéen klubben till Petit Basset Griffon Vendéen klubben

 

 

17.

Övriga Frågor

Inga övriga frågor förelåg

 

18.

Nästa möte

Nästa möte hålls onsdagen den10 februari kl 19.00

 

19.

Mötet avslutas

Magdalena tackar de närvarande och avslutar mötet

 

 

Vid pennan
Berit Roos

Justeras:
Magdalena Lindberg

Ordförande
Magdalena Lindberg

Justeringsman
Ronny Westerlund