Protkoll
Centralstyrelsen för
Svenska Bassetklubben

Plats och datum:
Onsd 160210

 

Närvarande:
Magdalena Lindberg,
Christina Järveback, Ronny Westerlund, Catrin Hultén, Håkan Hemäng,
Berit Roos.

Rapporterat frånvaro:
Stefan Lundh

Frånvarande:
Thomas Danielsson, Oskar Mårtensson.

§

Ärende

Ansvarig

1.

Mötet öppnas

Ordförande förklarar mötet öppnat

2.

Ev. val av mötesordförande, mötessekreterare

Sittande

3.

Val av justeringsperson

Berit Roos

4.

Godkännande av dagordning

Mötet Godkänner dagordningen

5.

Föregående protokoll 2016-01-21

6.

Inkommande skrivelser:

160123 Förfrågan från Annicka Löfgren angående provresultat för petit.

160125 Begäran av revisor att få tillhanda samtliga protokoll och bilagor för 2015. Revisors PM.

160129 Auktorisationer / exteriördomare

 Härmed meddelas följande auktorisationer för raser tillhörande er klubb:

 

Benny Blidh von Schedvin        gruppallrounder grupp 6

(utsedd av SKK/CS till allroundutbildning, har slutfört av SKK/DK framtagen utbildningsplan för gruppen)

 

Bengt-Åke Bogren                grand basset griffon vendéen

(följdauktorisation vid DK 1/2016)

 

Jens Myrman             grand basset griffon vendéen

(utökning av rasregister via elev- och aspiranttjänstgöring)

                        basset bleu de gascogne

(följdauktorisation vid DK 1/2016)

 

Eva Nielsen                     grand basset griffon vendéen

(utökning av rasregister via elev- och aspiranttjänstgöring)

 

Torbjörn Skaar          petit basset griffon vendéen

(utökning av rasregister via elev- och aspiranttjänstgöring,

  ingående i av SKK/CS utsedd allroundutbildning)

 

Torbjörn Skaar          gruppallrounder grupp 6

(utsedd av SKK/CS till allroundutbildning, har slutfört av SKK/DK framtagen utbildningsplan för gruppen)

 

 160208 Mail från SKK angående Medlem nr: 71823389, Niklas Fransson, Lundavägen 19, 33010 Bredaryd,  har skickat förfrågan om att få byta lokalavdelning i SBAK från Öst till Väst. Vidarebefodrat till sekreterare LA Väst.

160128 Ansökan från LA väst angående ekonomisk ersättning för viltspårs SM

 

7

Utgående skrivelser

160123 Svar till Annicka Löfgren från Håkan Hemäng angående provresultat gällande Petit.

160124 Mail från Håkan Hemäng till drevprovsdomare och rasklubbar med info om att ansvarig för resultat i respektive klubb ska ha resultaten tillhanda senast 10 februari. För viltspår protokoll meddelas att dessa ska skickas till Stefan Lundh eller Thomas Danielsson ansvariga för viltspår i Cs.

160126 Protokoll samt bilagor sända till revisor.

160202 Mailsvar från Christina Järveback till LA Väst kassör angående ersättning för Viltspår SM.

160204 Svar från ordförande Magdalena Lindberg på revisors PM.

160203 Klubbens representant i frågan om Småhunds-SM.

Frågan sänd till deltagande klubbar i småhunds SM. Skickat av Håkan Hemäng.

 

8.

AU-beslut

 

Inga AU Beslut tagna.

9.

Bordlagda frågor till detta styrelsemöte

 

Inga bordlagda frågor.

 

 

Alla

 

10.

Utställningsgruppen

Telefonmöte 160209 med extr. Domarkonferensgruppen. Arbetet flyter på. De flesta kompendier är inskickade till SKK för granskning. Endast Grand saknas.

Lars Widen tillagd examinator på Bfdb.

Christina

11.

Jaktgruppen (drev och viltspår)

Småhunds SM

Planerat möte med representanter för Cs för Taxklubben, Dreverklubben, Beagle klubben, och Bassetklubben. 160228.

Håkan

Oskar

Tomas

Stefan

 

12.

Ekonomi

La väst ansöker om ersättning med 10.000 för viltspår SM. (se mötets aktuella frågor)

Christina

13.

Bassetbladet

Sista dag för inlämning 15e februari.

Catrin alla

14.

Framtidsgruppen

Ronny rapporterar från mötet 160202. Frågorna på bordet var frågor om en tidning samt ett medlemskap. Olika förslag angående sammanslagning av LA. Ronny sammanställer förslag och skickar till övriga i Cs för påseende.

Ronny

15.

Rapport från LA och Rasklubbar.

 

Ronny

16.

Mötets aktuella frågor

Svar på remiss angående nya viltspårsreglerna.

Frågan bordläggs till nästa möte då ingen av de ansvariga för viltspår närvarar under dagens möte.

Ansökan om ersättning Viltspår SM La väst.

Ersättning beslutas att betalas ut enligt tidigare beslut i Cs med 10.000 kr Dock är ansökan inkommen så sent att utgiften kommer att belastas 2016 års budget.

 

 

 

 

*

17.

Övriga Frågor

Frågor rörande valberedningen och eventuellt förslag från denna.

 

18.

Nästa möte

160315

19.

Mötet avslutas

Ordförande tackar alla deltagare och förklarar mötet avslutat.

 

Vid tangentbordet: Catrin Hultén 

Ordförande: Magdalena Lindberg

Justeras: Berit Roos