Dagordning

Centralstyrelsen för

Svenska Bassetklubben

Plats och datum: 2016-10-22 Ödeshög
2016-10-22
Styrmöte
-3

 

Närvarande:
Håkan Hemäng, Catrin Hultén, Berit Roos, Christina Järveback, Ronny Westerlund och Ulrika Boström
Anmält förhinder:
Magdalena Lindberg, Therese Corneliusson, Ture Davidsson
Frånvarande:
Stefan Lundh

 

§

 

Ansvarig

1.  

Mötet öppnas Ordförande förklarar mötet öppnat

2.  

Ev. val av mötesordförande, mötessekreterare Håkan Hemäng / Ulrika Boström

3.  

Val av justeringsperson – Ronny Westerlund

4.

Godkännande av dagordning – Tillägg under punkt 6 och ”Övriga frågor”, i övrigt godkänt.

5.

Föregående protokoll från tel.möte 2016-08-09 – Ok

6.

Inkommande skrivelser
 • Regelöversyn och utvärdering av hälsoprogram -PÅMINNELSE
 • Angående ED screening för kondrodystrofa raser
 • Examination i samband med Eksjö
 • Ansökan från Monica Vikner Stafberg utöka rasregistret med pbgv
 • ”Brott mot SKK’s grundregel”, från PBGV-klubben.
 • Nya medlemsavier- Medlemskorten/inbetalningarna får unika utseenden.
 • Inbjudan till Informationsträff ang. SKK’s organisationsutredning.
 • Auktorisationer / Exteriördomare (BH – Svante Frisk)
 • Förslag på Hamiltonplaketten
 • Inbjudan till Basset SM
 • Protokoll från JHK’s möte
 • STOKK inbjuder till CUA-utbildning – ”Brush Up”och ordin. Utbildn.
 • SKK, Protokoll CS-4
 • Info om datum för motioner till KF-2017
 • Beslut från Disciplinnämndens möte 16/9-16
 • Ansökan om utökning av rasregistret för John S Berg – Bassetraserna
 • Ansökan från John S Berg att utöka sitt rasregister
 • Hjälp med att få vara med på drevprov från John S Berg
 • Hur behandlas/agerar man i frågan om utebliven ersättning till hanhundsägare?
 • GBGV-Klubben vill ha viss ändring i drevprovsreglerna för Grand, som börjar gälla 2017-09-01
 • Synpunkter på info.texten om vad som gäller inför Utställningar och Prov.

 

Ulrika
Christina

7

Utgående skrivelser
 • Svar till Petitklubben
 • Insändning av kontrakt för Arrangera Jaktprov
 • Svar ang. ändring av datum för Basset-SM
 • 2016-10-18 Meddelande till Beagleklubben ang. SBaK:s status -Småhunds-SM
 • Kommentar till JHK, för sent beslut i Dispensansökan för tidigare hundsläpp. 
 • Påminnelse till JHK’s Björn Eek, gällande SBaK’s dispensansökan på tidigarelagt hundsläpp.
 • Småhunds SM – Beslut taget om att inte skicka representanter från SBaK. Håkan har även lagt upp förklaring kring beslutet på vår sida på Facebook.

8.

AU-beslut
 • Återinförande av utställningsdeltagande på Gotland för La NÖ – Catrin har skickat ”Godkännandet”
 • Ändring av dag för Basset-SM i drevprov

9.

Bordlagda frågor till detta styrelsemöte

 • Testikelstatus som punkt i protokollen?

10.

Utställningsgruppen
 • Se §8 , a.
 • Otydlig info ang. utställning, fråga från medlem. Se bilaga.
 • Ska kritiklappar gå till CS och därifrån till avelsråd. Och hur länge sparar CS kritiklappar (gäller även viltsp. och drevprovsprotokoll- Skall även i fortsättningen gå till Cs, då det blir för mycket för Länskl. Att skicka till rasklubbarna. SRD-blank. Skall skickas från Cs Catrin till SKK. Rasklubbarna samt Cs skall, enligt SKK’s rekommendationer, ta del av SRD – Ansvarig är Ronny W.
 • Monter på Stora Sthlm- SKK vill ha betalt för Varje bassetras, medans andra med olika rasvarianter, betalar för En rasmonter?! Håkan har försökt få ett svar av SKK, men utan resultat. Vi avvaktar!
 • Beslut ang. utökande av rasregister enl. förfrågan § 6
 • Kritik från SKK gällande La Väst’s hantering av antal anmälda hundar. – Håkan H. skickar detta mail till La Väst.
 • SRD-blanketten från Per C Knudsen, som dömde på La Öst’s utställning, har inte kommit trots påminnelser. – Håkan H. mejlar Per C K. med info om att detta läggs inom kort hos SRD-ansvarig på SKK.
 • Utställningskritik, drevprovsprotokoll och resultatlistor skall även fortsättningsvis sändas till Cs. Dessa skall sparas i 2 år. Resultatlistor sparas i 10 år. Viltspårprotokoll behöver Inte sändas till Cs, utan skickas endast till rasklubbarna, dit även kopia på utställningskritik och drevprovsprotokoll (digitalt) ska sändas.

Catrin
Therese
Håkan

 

11.

Jaktgruppen (drev och viltspår)
 • Rapport -Drevprovskonferens 28/8 på Motell Vätterleden
 • Basset-SM i La NÖ 18/11 – Håkan H. kommer att närvara 17/11. Lathund (se hemsidan) finns för genomförande och riktlinjer skall följas.
 • SBaK-domare inom drevprov får erinran av Disciplinnämnden, SKK. – Bilaga finns, men läggs inte upp på hemsidan.
 • Småhunds-SM, blir ev. den 28/11. -Cs skickar ingen representant till evenemanget, pga samarbetsproblem med Västsvenska Dreverklubben. De utelämnar info till övriga medarrangörer och gör SM:et till ”Sitt”.
Stefan
Håkan

12.

Ekonomi

Christina redogör ekonomin, som visar bättre resultat än vad som är budgeterat, så här långt. Klubben ligger fortfarande ute med pengar för Exteriördomarekonferensen för Dreverklubbens räkning. Påminnelse är skickad. I och med att Dreverklubben även lämnat ofullständiga uppgifter i protokollet, från exteriördomarkonferensen, så betalar inte SKK ut bidraget på 100 000 kr för kostnaderna vi hade för genomförandet av konferensen. Trevligt är att vi har en ökning av medlemmar.

 

13.

Bassetbladet
 • Presstop 1 nov. Innehåll/information från CS?

  -Bilder och redovisning från vårt fysiska möte. Noteringar med hänvisning till protokollet.
  -Årets Hund

  -Framtidsgruppen
  -Nya viltspårsreglerna 2017 -Stefan utifrån förra protokollet.

14.

Framtidsgruppen
 • Mailadresser …….@sbak.nu – Sekreterare och Framtidsgruppen skall ha egen mailadress.
 • Frågeställningar från Ronny.
 • Ronny W. tar fram förslag på de medlemmar (ca 20st.) som kan vara aktuella i Framtidsgruppen. Medlems-/deltagarlista från Christina Järveback
Ronny
+
Alla

15.

LA och Rasklubbar
 • Hur går vi vidare med de medlemmar från Gotland som önskar byta La – Håkan H. kontaktar medlemmar för diskussion om lösning.
 • Hur får vi in och sparar alla La och rasklubbars mötesprotokoll? – Protokoll skall skickas till Cs sekreterare. Och Cs vill ha in samtliga Årsmötesprotokoll från 2016, för arkivering.
 • Framtagande av arbetsbeskrivningar för olika uppgifter inom SBaK.
 • CS
 • La
 • Rasklubbar och där även dess avelsråd

Förslag för detta finns hos SKK. – Cs tittar på detta och tar med synpunkter till nästa styrmöte, 5/12-16

 

Alla

16.

Övriga Frågor
 • Framtagande av diplom etc. för att serva våra La och ev. även raskl.
  -La Väst har väldigt uppskattade diplom, som är av god papperskvalitet.
 • Punkten ”Testikelstatus” borta från drevprovsprotokollet. -Bordlagd
 • Årets Drev- och Viltspårhund – Cs ändrar i statuterna för årets hund.
Stefan

17.

Nästa möte: Telefonmöte 5/12-16 kl.19. Ulrika har bokat i skrivande stund.

18.

Mötet avslutas: Håkan H. tackar styrelsen och avslutar mötet!

 

Protokollförare: Ulrika Boström 

Justeringsman: Ronny Westerlund