Dagordning

Centralstyrelsen för

Svenska Bassetklubben

Plats och datum: 2016-12-05
Styrmöte
-4

 

Närvarande: 
Håkan Hemäng, Ronny Westerlund, Magdalena Lindberg, Berit Roos, Therese Corneliusson, Ture Davidsson, Christina Järveback och Ulrika Boström
Anmält förhinder:
Stefan Lundh, Catrin Hultén
Frånvarande:

 

§

 

Ansvarig

Mötet öppnas av Håkan Hemäng

2.  

Ev. val av mötesordförande, mötessekreterare / Håkan och Ulrika

3.  

Val av justeringsperson / Berit Roos

4.

Godkännande av dagordning / Tillägg 10c. övr. Ok

5.

Föregående protokoll från fysiskt möte 2016-10-22 -Ok

6.

Inkommande skrivelser
 • 24/10 Småhunds SM 2016 & Vårt digitala flöde
 • 25/10 SKK - Program för Specialklubbkonferensen
 • 27/10 SKK – Gammalt & Nytt
 • 31/10 SKK – Projektet Arrangera Jaktprov
 • 8/11 SKK – Katalog för PC
 • 8/11 SKK – Kommande utbildningar
 • 11/11 SKK - Uppstartsbrev för SKK KF 2017
 • 15/11 SKK – Uppstartsbrev för SKK KF 2017 – Korrigerat
 • 15/11 SKK – Vad gäller för championat i Sverige, för finskregistrerad och jaktmeriterad BFdB.
 • 16/11 SKK - Nya Viltspårregler mm. JHK/Björn Eek
 • 16/11 SBaK Syd – Önskemål om ändring av utställningsdatum
 • 18/11 SKK – Påminnelse Specialklubbkonferens
 • 23/11 Jaktjournalen efterlyser utebliven återkoppling från Dreverklubben, gällande Småhunds SM
 • 24/11 Förslag från medlem om kandidat till Hamiltonplaketten
 • 25/11 Korrektur för BassetBladet
 • 30/11 SKK – Info från SKK’s organisationsutredning

7

Utgående skrivelser
 • 24/10 Svar gällande ”Småhunds SM och Vårt digitala flöde”
 • 31/10 Till Dreverklubben – Två dokument för godkännande, samt utebliven betalning.
 • 2/11 Ordför. – Justerat protokoll ”Småhunds SM 2016”
 • 4/11 Ordför. - Efterlysn. Om Svar ang. Gemensam rasmonter för Svenska Bassetklubben
 • 13/11 Ordför. – SKK har gjort en Felinmatning av drevprovresultat – Åtgärdat
 • 23/11 Ordför. – Återkopplar till Jaktjournalen. (Se Inkom. skrivelser 23/11)
 • 29/11 Ordför. Och Utställn.ansv. – Svar till SKK, med bekräftelse gällande Championat för finskreg. BFdB
 • 29/11 Ordför. - Svar på Motion gällande regelrevidering.
 • 4/12 Ordför. – Återkoppling till SBaK Väst som har svårigheter med Drevprovsanmälan

8.

AU-beslut

Deltagande på Specialklubbskonferensen från SBaK blir Håkan Hemäng och Ronny Westerlund.

9.

Bordlagda frågor till detta styrelsemöte

”Testikelstatus” borta från drevprovsprotokollet? / Kontrollerat protokoll och punkten ligger kvar.

Framtagande av arbetsbeskrivningar för olika uppgifter inom SBaK / Efter samtliga Årsmöten 2017

Framtagande av gemensamt diplom.

10.

Utställningsgruppen
 • Svar på svar till SKK ang. monter för Specialklubb på Stora Sthlm. / Therese kollar om Stövarklubben och/eller Älghundskubben har gemensam monter eller enskilda.

  SBaK Cs lämnar skrivelse, till SKK, om samlingsmonter för bassetraserna.

  Skicka fråga till Specialklubbskonferensen, för vidare diskussion.

 • Ändring av utställningsdatum i La Syd – Försenad ansökan, men byter dag till 2018
 • Mätning av GBGV och PBGV på Stockholm Lilla o Stora – Utebliven mätning / Catrin skickar skrivelse till SKK, för vidare information.

Catrin

Therese

Håkan

 

11.

Jaktgruppen (drev och viltspår)
 • Rapport från Basset-SM i La NÖ / Håkan var där och representerade Cs.
 • Småhunds-SM -lägesrapport / Ett möte har hållits och möjligheten till att ett SM kan bli av 2017. Beslut att SBaK är fortsatt intresserade att medverka i framtida Småhunds-SM förutsatt att ekonomiska förehavanden reds ut och sköts.
 • Arbetsgruppen som arbetar med ev. kommande Småhunds-SM har beslutat att SBaK ska hålla i arrangemangets ekonomi och kommer sålunda få in drygt 16.000 kr från Västsvenska Dreverklubben som är öronmärkta för framtida Småhunds-SM.
 • Rapport från inlämning av Drevprov under period 1, 2016-2017 / Saknas gör Väst, men är på väg in, då det finns problem för medlemmar som inte har Excel. Ingemar Olofsson erbjuder sig att hjälpa medlemmarna, som inte löser det själva.
 • Ny mottagare för drevprovsprislistor på SKK / Linda Nyberg
 • Inkommen motion 2016-11-22 från medlem ang. drevprovsreglerna. / Tyvärr för sent, då revideringarna är klara. Medlemmen är meddelad.
 • Beslut att göra förtydligande i statuterna för Årets Viltspårhund. Nytt –”För att en hund ska kunna vara med i uträkningen av Årets Viltspårshund… Tillägget gäller fr.o.m. 1/1 2017.
 • Förslag på Kennel för Hamiltonplaketten har kommit in från medlem. / Ulrika Vidarebefordrar det inkommande till SKK, för behandling.

 

Håkan

12.

Ekonomi
 • Christina har lämnat en utförlig rapport per mail / Prognos är 20’000:- bättre än budget.

  Och Dreverklubben har fortfarande inte betalat in för sina kostnader vid vår gemensamma exteriördomarkonferens under våren 2016. De har inte heller lämnat ett tillfredsställande protokoll till SKK efter densamma varför SBaK inte har kunnat få ut det lovade bidraget (100.000 kr) från SKK som vi budgeterat med och som vi (SBaK) ligger ute med.

 • Informera SKK ang. medlemshöjning fr.o.m 2017. / Ulrika kontrollerar SKK om höjning.

13.

Bassetbladet
 • Julnumret är på väg till medlemmarna.
 • Nästa nummer 15/2.

14.

Framtidsgruppen
 • Mailadresser …….@sbak.nu / Klart! Ronny skickar till Webmaster
 • Info från framtidsgruppen / Första mötet 10/1-2017
 • Är det läge utskick till medlemmarna med framtidsfrågor? / Uppgift för framtidsgruppen att ta fram underlag för detta.
Ronny
+
Alla

15.

LA och Rasklubbar
 • Medlemmar från Gotland som önskar byta La / Håkan har kontaktat och medlemmarna är nöjda, med att stanna kvar i NÖ tills vidare.
 • Hur får vi in och sparar alla La och rasklubbars mötesprotokoll -enligt beslut 2016-10-22? / Håkan skickar en info om detta tillsammans med Julhälsning.
 • Framtagande av arbetsbeskrivningar för olika uppgifter inom SBaK / Bordlagd 
  (CS, La, Rasklubbar och där även dess avelsråd. Förslag för detta finns hos SKK).
 • Framtagande av medaljer el.dyl för att serva våra La/ raskl. / Förslag skickas till Cs
 • Framtagande av diplom / Ulrika har mailat förslag till Cs Beslut är bordlagt
Alla

16.

Övriga Frågor / Inget för dagen

17.

Nästa möte 20170131 Telefonmöte 19.00 Ulrika

18.

Mötet avslutas av Ordföranden kl. 21.30

 

Protokollförare: Ulrika Boström 

Justeringsman: Berit Roos