Dagordning

Centralstyrelsen för

Svenska Bassetklubben

Plats och datum:
2017-01-31
Telefonmöt

Styrmöte-5

 

Närvarande: 
Håkan Hemäng, Magdalena Lindberg, 
Ronny Westerlund, Therese Corneliusson, 
Berit Roos, Catrin Hultén, Ture Davidsson och Ulrika Boström
Anmält förhinder:
Stefan Lundh
Frånvarande:

 

§

 

Ansvarig

Mötet öppnas av Håkan Hemäng

2.  

Ev. val av mötesordförande, mötessekreterare - Håkan och Ulrika

3.  

Val av justeringsperson - Magdalena Lindberg

4.

Godkännande av dagordning -Ok

5.

Föregående protokoll 4 från tel.möte 2016-12-05 - Ua

6.

Inkommande skrivelser
 • 14/12 Domaraspir. Petra Högberg- Ansökte 2014-15 om auktorisation på Bassetraserna, blev godkänd. Men detta nådde aldrig SKK?
 • 15/12 SKK- Ansökan Utställningsdatum för 2019
 • 16/12 SKK- Inbjudan till seminarium för ringsekreteraransvariga 25-26 mars 2017
 • 16/12 SKK- Auktorisation exteriördomare
 • 16/12 SKK- Inbjudan till seminarium för domar-, och utställningsansvariga i SKKs specialklubbar 8-9 april 2017
 • 20/12 SKK- CS protokoll nr 5-2016
 • 21/12 SKK- Ny praxis för inbjudan av utländska exteriördomare
 • 21/12 SKK- JhK beslut om jaktprovsregler
 • 2/1 La N/Ö- Önskemål om konvertera anmälningsblanketterna till Pdf:er
 • 3/1 SKK- Mätanvisningar till utställningsdomare
 • 4/1 SKK- Anmälan av delegater till Kennelfullmäktige 2017
 • 6/1 Prislistor och Protokoll Väst
 • 12/1 SKK- SKKs organisationsutredning
 • 16/1 GBGV-klubben - Protokoll från GBGV Klubben 2016
 • 16/1 SKK- Förtydligande från SKKs organisationsutredning
 • 17/1 NBaK- förfrågan om köp av raskompendium
 • 18/1 Utskicket av konferensprotokollen
 • 19/1 - Nytt under 2017, gällande protokoll (La och Raskl.)
 • 22/1 - Protokoll från Exteriördomarkonferensen
 • 30/1 GBGV-klubben - Protokoll nr 1 2017 GBGV Klubben

7

Utgående skrivelser
 • 6/1 - Domare för auktorisering (Se AU)
 • 6/1 - Prislistor och Protokoll Väst
 • 11/12 - Påminnelse Betalning x2 till Dreverklubben!
 • 14/12 - 14/1 - Gällande Petra Högbergs ansökan på Bassetraserna (se inkom.) Ulrika kontaktat SKK och detta är klart.
 • 16/12 - Inbjudan till seminarium för ringsekreteraransvariga 25-26 mars 2017
 • 16/12 - Ansökan om utställningar 2019
 • 16/12 – Auktorisation exteriördomare
 • 19/1 – Konferensprotokollen är skickade till Dreverklubben
 • 19/1 - Nytt under 2017, gällande protokoll (La och Raskl.)
 • 24/1 - Fråga till Specialklubbskonferens

8.

AU-beslut/Mailbeslut
 • Auktorisering av drevprovsdomare Jimmy Nilsson domarnr: 44987
  Mats Andersson domarnr: 50086
  Roger Svensson domarnr: 44988
  och Henric Öholm domarnr: 44993
 • SBaK-namn till arbetsgrupp inför Småhunds-SM -Bo Ehlin
  Samt till dess regelgrupp -Ingemar Olofsson

9.

Bordlagda frågor till detta styrelsemöte

 • Framtagande av arbetsbeskrivningar för olika uppgifter inom SBaK / Efter samtliga Årsmöten 2017 – Ordf./Håkan kommer att skriva rader i Bassetbladet

 • Framtagande av gemensamt diplom. -Finns sen tidigare

10.

Aktuella frågor (utöver rubriker nedan)
 • Fördelning av uppdrag inom CS. Främst sekreterarens uppgifter. En ordentlig dator till sekreteraren. Avlösning vid Cs-protokollen.
Ulrika

 

11.

Utställningsgruppen
 • Utskick ang. tillvägagångssätt vid uträkning Årets Utställningshund - Uträkningarna Skall vara Berit Roos tillhanda senast 22/2
 • Uträkning samt förtydligande JAP/JUP – Måste vara Jaktmeriterad!
 • Uppföljning: Svar till SKK ang. monter för Specialklubb på Stora Sthlm
 • Svar från SKK, utställningskommitté ang. SBaK:s utställningsplaner

Catrin
Therese
Håkan
Ulrika

12.

Jaktgruppen (drev och viltspår)
 • Utskick ang. tillvägagångssätt vid uträkning Årets Drevprovs-/Viltspårshund (se §10 a)
 • Småhunds-SM -lägesrapport - Håkan redogör
 • Fråga ang. drevprovsdomare som använts av La NÖ.-Cs tar upp skriftlig fråga, som ägs av La.
 • NYA VILTSPÅRSREGLER 2017! –
  Telefonmöte med resp. La:s viltspårsansvariga och viltspårskommissarier- Snarast!
 • Vad gäller för start av utomnordisk hund gällande medlemskap? -Frågan är besvarad!
 • JAP/JUP – Räknas ut av Ulrika och Therese
 

Håkan

Stefan

Therese/Ulrika

 

13.

Ekonomi
 • Christina har lämnat en utförlig rapport per mail-

14.

Bassetbladet
 • Nästa nummer presstop 15/2. Vad bör vi ha med.
 • Framtagande av arbetsbeskrivningar för olika uppgifter inom SBaK / Efter samtliga Årsmöten 2017 – Ordf./Håkan kommer att skriva rader i Bassetbladet
 • Sista svar om Småhunds SM -Håkan
 • Ordförandes rader- Håkan
 • Artikel om Specialkonferensen – Håkan och Ronny
 • Frågeformulär för medlemmarna gällande ”Framtidsgruppen”. 
  Vad tycker medlemmarna? Till BB nr 2.
 • Tips & Råd gällande utställningar. – Therese och Catrin
 • Förbered hundarna inför jaktprovssäsongen - Ronny

15.

Framtidsgruppen
 • Mailadresser sekr@sbak.nuRonny testar under mötet, ändringen fungerar.
 • Info från framtidsgruppen – Dags att producera. Remisser till alla La under höste 2017.
 • Är det läge utskick till medlemmarna med framtidsfrågor?
 • CS-möte och ordförandeträff omkring framtidsfrågorna under sensommar/höst 17 – Kungsör 17/9 / Catrin kollar boende.
Ronny
+
Alla

16.

LA och Rasklubbar
 • Info har gått ut ang. att CS ska ha in alla La och rasklubbars mötesprotokoll- Det är bara GBGV-klubben som kommit in. Håkan kollar hemsidorna och tar hem dom som finns.
 • Framtagande av medaljer el.dyl för att serva våra La/ raskl.- Framtidsgruppen
 • Framtagande av diplom- Framtidsgruppen
 
Alla

17.

Övriga Frågor
 • Ansökning- och auktoriseringsblanketter till Pdf:er Catrin tittar på detta.
 • Efterfrågan (från uppfödare) på kodning av egenskapspoängen, vid drevprov.
Catrin

18.

Nästa möte - Telefonmöte 18/4-17 kl 19.00 Ulrika
19. Mötet avslutas / Ordf. Håkan tackar för visat intresse

Justerare Magdalena Lindberg