Dagordning

Centralstyrelsen för
Svenska Bassetklubben

Plats och datum:

Torsd 9 mars 2017

 

Närvarande:
Håkan Hemäng, Magdalena Lindberg, Catrin Hultén, Therese Corneliusson, Ronny Westerlund, Christina Järveback, Susanne Lindquist
Anmält förhinder:
Stefan Lundh
Ture Davidsson
Frånvarande:

 

§

 

Ärende:

Vid detta sammanträde kommer endast att behandla avhoppet av Sv.PBGV-styrelsen per den 28 febr 2017.

Beslut *

Ansvarig

Mötet öppnas
Ev. val av mötesordförande, mötessekreterare
Håkan Hemäng och Ulrika Boström

4.

Godkännande av dagordning
Ok

5.

Föregående protokoll liksom inkomna- och utgående skrivelser
-
hänskjutes till nästa inplanerade styrelsemöte

6.

Omgående insats:
 • Beslut: SBaK CS övertr rasansvaret och verksamheten från PBGV-klubben och ger SV. PBGV-klubben dispens att skjuta upp dess årsmöte 2017
  Cs ger PBGV-klubben dispans att skjuta fram årsmötet, till nytt datum. Styrelsen hittar lämpligt datum.
 • Överta ekonomiska ansvaret
  Cs övertar ansvaret. Christina kommer att sköta ekonomi. Samt kontakta revisorn.
 • Överta hemsidan
  Cs övertar / Håkan ansvarig och Catrin bistår. Eva Pettersson kommer att anlitas som webmaster.
 • Hämta pärmar med styrelseprotokoll etc. även digitalt
  Kontakta fd ordförande, Carina Veen Huis
 • Informera alla medlemmar inom Sv.PBGV-klubben
  Ge tydlig information till medlemmarna att PBGV-klubben Finns kvar, att det är styrelsen som avgått.
Håkan

Ulrika

7

Plan för SBaK:s arbete med Sv.PBGV-klubben:
 • Få igång en ny styrelse alt. ha rasansvaret i en kommitté inom SBaK CS?
  Beslut om ny styrelse, att inte driva kommittéer.
 • Föreslå en styrelse och utlysa ett årsmöte?
  frågan tas upp på nästa Cs-möte (april).
 • Skapa div. arb.grupper /kommittéer, för avelsfrågor, valphänvisning, utställning, jakt, viltspår, ansvar hemsida.
  -vilka arbetar för tillsättande i b och/eller c styrelse/kommittéer/arb.gr.
  Avelsfrågor/Valphänvisning – Magdalena Lindberg
  Utställning – Ulrika Boström och Zelina Olesen

8.

Aktiviteter som Sv.PBGV-klubben planerat in och som bör genomföras
 • 25-års jubileum -Cs ser över ekonomi, för att se över hur detta skall finansieras.
  Ulrika kontaktar Carina VH för info om hur planerna för jubileet ser ut.
 • ”Petit-SM” i viltspår och drevprov
  Håkan kontaktar Bertil Grandalen och Bo Ehlin, som visat intresse för att arrangera Petit SM, tillsammans med SBaK Cs.
  Sören Engström blir kontaktad och tillfrågad, gällande Viltspår SM, av Håkan.
 • Avels- och uppfödarmöte. – Blir av och Christina Järveback arrangerar
Ulrika

9.

Bordlagda frågor från detta styrelsemöte
Allt måste tas upp igen och detta gör vi på nästa Cs-möte

10.

Övriga frågor

11.

Nästa möte
Telefonmöte 18/4-17 kl 19.00

12.

Mötet avslutas
Ordf. Håkan Hemäng tackar för visat intresse och avslutar mötet.
Vid tangentbordet
Ulrika Boström
Ordförande
Håkan Hemäng

Justerare
Magdalena Lindberg