Protokoll för vid telefonmöte:

Centralstyrelsen för

Svenska Bassetklubben

Plats och datum:
2017-04-18
Telefonmöte
Styrmöte
-6

 

Närvarande:
Samtliga utan Carina +Christina Järveback på ekonomin och PBGV-klubben
Samt Sussi Lindqvist ang. Sv.PBGV-klubben
Anmält förhinder:
Catrin
Frånvarande:

 

§

Ärende:

Ansvarig
 

1. Mötet öppnas
2. Ev. val av mötesordförande -Ronny , mötessekreterare -Håkan
3. Val av justeringsperson Berit

4.

Godkännande av dagordning -Ok

5.

Föregående protokoll 2017-03-09 godkändes

6.

Inkommande skrivelser
 • 1/2 SKK - Information från Arbetsgruppen för SRD till Specialklubbar/SRD-ansvarig
 • 5/2 Nya viltspårregler
 • 6/2 SKK- Ändrad organisationsutredning
 • 7/2 SKK – Beviljad utställning SBak i Roma (Gotland).
 • 13/2 SKK – Inbjudan Föreningsteknik
 • 14/2 SKK – Korrigering av felaktig länk till organisationsutredningens enkät
 • 14/2 SKK – SRD 2016 och My Dog 2017
 • 14/2 SKK – Godkända utställningar hos SKK
 • 19/2 BFdB – Årets Hund och Årsbästalistor för BFdB
 • 21/2 SKK – PÅMINNELSE Seminarie för domar-och utställningsansavriga i SKK’s Specialklubbar 8-9 april 2017.
 • 21/2 SKK – Inbjudan utbildning för handledare vid ringsekr.utbildningar
 • 23/2 SKK – Artiklar om HD
 • 28/2 PBGV-klubben – Styrelsen avsäger sig sina styrelseuppdrag, med undantag av Revisor Ann-Marie Lejeune.
 • 1/3 Daniel Nylander/Håkan Hemäng – Gällande inskickad protest till SBaK NÖ, gällande missnöje kring drevprovsprotokoll.
 • 2/3 Domaraspirantförfrågan från Svante Frisk (Åke Cronander SKK Strängnäs).
 • 2/3 SKK – Auktorisationer/Exteriördomar (BH och PBGV).
 • 3/3 Svante Frisk skickar tackbrev till Cs för snabbt agerande.
 • 6/3 SKK – Dokument om Information för utställningar.
 • 7/3 SKK – Söker Instruktörer ”Vård i det vilda”
 • 8/3 SKK – Nya rutiner vid inbjudan av Utländskaexteriördomare
 • 8/3 SKK – Temadagar Öster Malma 28-29 april
 • 8/3 SBaK NÖ – Verksamhetsberättelse mm
 • 9/3 -Daniel Nylander Svar (se 1/3)med bilagor ang. NÖ beslut.
 • 13/3 SKK – CS nr 1 2017
 • 14/3 SKK – Upprop från SKK Valberedning
 • 18/3 SKK – Påminnelse Utbildning Föreningsteknik, i Stockholm
 • 20/3 SKK – Beslut från Disciplinnämndens sammanträde 170220 (inget beslut som rör SBak)
 • 20/3 Jack Junel – Klubbmötesprotokoll
 • 20/3 SKK – Angående dispenser från hundförbudet
 • 21/3 SKK – Påminnelse Temadagar Öster Malma 28-29 april
 • 21/3 SBaK Syd – Efterlyser svar på ansökan av utställningsdatum. Detta var klart och hade meddelats tidigare av Cs.

7

Utgående skrivelser
 • 1/2 Utställn.ansv. – Faställan om datum för Syds utställningsdatum, för vidarebeford. Till SKK
 • 2/2 Utställn.ansv. – SKK har lagt in fel info. Korrigering av GBGV-klubbens utställningsplats
 • 2/2 Utställn.ansv. till SKK – NÖ arrangerar utställning på Gotland 2018
 • 2/2 Utställn.ansv. till SKK – Ansökan för GBGV-klubbens utställn. 2018 (Skillingaryd)
 • 2/2 Utställn.ansv. till SKK – Ansökan om Syds datumändring för utställn. Maj 2018
 • 9/2 Drevprovsansv. – Ang. Drevprovsförfarande i La NÖ
 • 14/2 Drevprovsansv – 3 eller 4 arrangörer på Småhunds SM (utan Dreverklubben).
 • 15/2 Drevprovsansv. – Till Torben och christer, om felaktigheter i utdelande av D-Cert.
 • 17/2 Drevprovsansv – Inbetalning saknas från VS Dreverklubben, till Småhunds SM
 • 18/2 Ordförande – Inbjudan till Jakthundsparad i Ramsele (NÖ)
 • 18/2 Ordförande – Cs betalar avgiften för La’s deltagare, som skall gå SKK’s utbildning Föreningsteknik.
 • 28/2 Ordförande – Svar på PBGV-klubbens avgående styrelse.
 • 1/3 Ordförande – Info ang. registrering av ett drevprov hos NÖ
 • 2/3 Sekreterare till SKK – Aspirantdomare vid enskilt tillfälle.
 • 15/3 Viltspåransv. – Inbjudan telefonmöte till samtl. La’s Viltspåransvariga, gällande revideringarna.
 • 15/3 Ordförande till SKK Bruno – ”Petitklubben” inom SBaK
 • 16/3 Ordförande till SKK – Beställning av Listetiketter (PBGV-klubben)
 • 17/3 Ordförande till Småhunds SM-engagerade – Ang. Småhunds SM och Jaktjournalen
 • 21/3 Ordförande till Agneta Lönn/SKK – Löften till Jack Junel??
 • 25/3 Viltspåransv- Påminnelse om telefonmötet för viltspåransvariga,
 • 31/3 Ordförande till SKK FK – Info/Ifrågasättande gällande Jack Junels påstådda samtal med Agneta Lönn, chefsjurist på SKK.
 • 31/3 Ordförande till SKK och Cs om ”Utdrag av JoJo’s alias Jack Junel på FB.
 • 31/3 Ordförande till La – Dispens samt utbildning – Nya Drevprovsregler

8.

AU-beslut/Mailbeslut
Inga sådana sedan senaste styrelsemötet

9.

Bordlagda frågor till detta styrelsemöte

 • Framtagande av arbetsbeskrivningar för olika uppgifter inom SBaK: -Christina tar med frågan till utbildning inom föreningsteknik Taxklubben lär ha en bra sådan som vi kanske ev. kan ta hjälp av.Önskvärt att ha en sådan klart till ordförandekonferensen i sept.
 • Framtagande av gemensamt diplom.
  Bra om alla lokalavdelningar gjorde lika med utdelning av diplom.
  Inget intresse för gemensamt diplom från våra La, men Stefan kollar på de medaljer som Berit tagit fram vilket kan vara intressant för La.

10.

Aktuella frågor (utöver rubriker nedan)
 • Sköneviks Loke i PBGV’s hanhundslista?

  Med det underlaget som grund som CS fått in av hanhundsägaren så beslutade CS att det inte finns anledning till att hålla hanhunden utanför listan. Sköneviks Loke ska in på hanhundslistan för PGBV.
  Frågan bör ställas till Jack Junel vem som sköter hemsidan med tanke på Sköneviks Loke och på de nyinsatta valpannonserna.

 • Beslut på att sända svar till Föreningskommittén ang. ”Petitklubben” med ändringar enligt mötet.
 • Disciplinärende ang. Jack Junels skrivelse på FB?
  Beslut
  att två skrivelser samt bevis om att uppgifter inte stämmer kommer att sänds som disciplinärende till Disciplinnämnden alt. till Föreningskommittén eller kommittén för medlemsfrågor.

 

11.

Utställningsgrupen
 • Aspirantdomare
  Therese, Ulrika och Catrin försöker leta fram domare som känns självklara att vara SBaK:s aspirantdomare och se till att de registreras hos SKK.

Catrin
Ulrika
Therese

 

12.  Jaktgruppen (drev och viltspår)
 • Rapport från viltspårsmötet med kommissarierna och de viltspårsansvariga
  Alla La deltog. Kommissarierna kommer att förorda att alla som dömer bassetar nu använder sig av den gamla EP-skalan (max 42 EP).
 • Rapport från Småhunds-SM.
  Såväl en regelgrupp som en arrangörsgrupp arbetar på för fullt. Båda grupperna anser att de nu är i mål med arrangemanget 2017.
 • Regelhäften (Drevprov)
  År nu klart och SBaK kommer kunna dela ut dessa på Vätterleden på lördag till de La som där blir representerade.
 • Drevprovsdomare Mats Bylunds skrivelse
  SBaK anser sig inte kunna avgöra vem som har rätt då samtalen och ”överenskommelserna” är gjorda per telefon. SBaK rådfrågar JhK ang. hur de anser att vi går vidare.
 • Petiternas Viltspårs-SM
  Detta arr. är planerat till den 14/5 hos Inger och Roger Skoglund i Värnersborg.
  Vi får dock invänta vad SKK:s FK säger i ”Petitfrågan”.
  Provet kommer att även fortsättningsvis vara inofficiellt.
  Vi ordnar boende och mat på kvällen samt något enkelt när provet är avslutat och deltagarna väntar på prisutdelningen. Ulrika ansvarar för maten på lördagskvällen. Stefan kollar om han kan delta.
  Stefan och Håkan ordnar ett utskick ang. detta.

 

Stefan
13. Ekonomi
Christina har lämnat en utförlig rapport per mail som såg ut att hålla budget.
14. Bassetbladet
 • Nästa nummer presstop 15/5. Vad bör vi ha med.
  Ronny skriver ihop något ang. träning av jakthundar.
 • Ulrika gör en utställningsannons ang. Petiternas Jubileumutställning (sista anmäln.dag den 25/7.) (Prissättning för middag, anmälningsavg. etc. kommer vi ta som mailbeslut efter det att vi fått in priser för mat, boende etc.)
 • En rapport från Öster-Malma av Håkan
 • Framtidsgruppen skriver några frågeställningar till medlemmarna via BB.
15. Framtidsgruppen
 • Mailadresser sekreterare-cs@sbak.nu -Ronny fixar det
 • Info från framtidsgruppen
  Staffan Corneliusson och Fredrik Dunder var med på ett möte ang. våra framtidsfrågor tillsammans med Ronny. Förslag på flera deltagare mottages gärna enl. Ronny. Förslag att även kontakta Ulrik Karlsson i La Mellan och Staffan Lejon i La NÖ. Förslag att se om det går att lägga upp ett formulär på sbak.nu där medlemmarna kan svara på vissa frågor som sänds till framtidsgruppen.
 • Är det läge utskick till medlemmarna med framtidsfrågor?
  Nej, utan istället ett inlägg med frågeställningar i BB enl §14.
 • CS-möte och ordförandeträff omkring framtidsfrågorna under sensommar/höst 17
  CS sänder en inbjudan till alla RAS-klubbars och La:s styrelser och talar om att CS bjuder.
  Beslut togs att SBaK bjuder två personer per styrelse på mat, boende och konferenskostnader.
Ronny
+
Alla
16. LA och Rasklubbar Alla
17. Övriga Frågor

Till Petitklubbens ägare- och uppfödaremöte är 25 personer anmälda. Föreläsaren har tyvärr lämnat återbud vilket sänts ut till de anmälda. Dagen kommer ändå att fyllas med RAS- och klubbfrågor.

Förberedelserna för Petitklubbens utställning med efterföljande gemenskap den 19-20/8 är i full gång.

 • En reservdomare kommer att prel.bokas.
 • Utställningen har Ulrika och Zelina O. full koll på men tar även hjälp av andra.
 • En lokal är bokad som tar 200 personer.
 • Även möjlighet till boende finns som är reserverat.
 • Ulrika tar hjälp av Ronny ang. kontakt med personer som kommer och ordnar grillat på kvällen den 19:e.
 • Beslut: Idén att allt skulle kosta 25 kr/person kommer CS inte våga hålla då vi inte längre har koll på ”Petitklubbens” ekonomi.
18. Nästa möte 23/5 kl 19:00.
19. Mötet avslutas
Vid pennan
Håkan Hemäng
Ordförande
Ronny Westerlund

Justerare
Berit Roos